EN painting
volume_up
{sostantivo}

1. generale

painting (anche: image, picture)
And I love paintings like that -- the painting is actually about as big as it is right here.
. ~~~ W rzeczywistości obraz jest mniej więcej takiego samego rozmiaru.
And hence the painting "The Doctor," a very famous painting.
I dlatego też obraz "Lekarz" jest taki sławny.
This is a painting from Magritte, in the museum in Holland that I love so much.
Oto obraz z Magritte -- muzeum w Holandii, które bardzo lubię.
painting
Others chose dancing or painting or making music like we just heard.
Inni taniec, malarstwo, lub muzykę jak ta, którą słyszeliśmy.
Yemenis are using cartoons and art, paintings, comics, to tell the world and each other about what's going on.
Jemeńczycy sięgają po satyrę, sztukę, malarstwo, komiks, by powiedzieć światu i sobie wzajemnie co się dzieje.
So, apparently when photography was perfected, there were people going around saying, that's it: you've just ruined painting.
Kiedy technika fotograficzna była doskonalona, byli ludzie, którzy mówili "właśnie zniszczyliście malarstwo."
painting (anche: large painting)
It was not that painting, but that painting.
To nie było to malowidło, ale to malowidło.
And this particular painting, I think, represents the pinnacle, the peak, of that clinical era.
I myślę, że to konkretne malowidło reprezentuje szczyt tamtej ery w leczeniu.
Yet, for Orthodox Christians, an icon is no mere religious painting - and it is not, by definition, a religious object.
Dla prawosławnych chrześcijan ikona jest jednak nie tylko religijnym malowidłem - i nie jest, z definicji, przedmiotem religijnym.
painting (anche: decorating)
But painting for a long time had a fractal side.
Ale malowanie przez długi czas miało w sobie coś z fraktali.
And that's something that in painting I've never seen done.
W malowaniu jest coś, czego jeszcze nie widziałem.
painting (anche: portrait)
And he slashed so many budgets that people said they couldn't afford paintings anymore, and they needed to have their portrait "a la silhouette."
obciął tyle budżetów, że ludzie mówili, że nie stać ich na obrazy a chcieli mieć portret "a la silhouette".
painting (anche: canvas)

2. Arte

painting (anche: artwork)

Sinonimi (inglese) per "painting":

painting
paint

Esempi di utilizzo "painting" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishShe's painting here a mural of his horrible final weeks in the hospital.
Tutaj maluje mural przedstawiający jego okropne ostatnie tygodnie w szpitalu.
EnglishNow, this kind of machine is as close as I can get to painting.
Przy tego rodzaju maszynie zbliżyłem się najbardziej, jak mogłem do malarstwa.
EnglishBut I wanted people to actually feel my work from their gut, because I was painting it from my gut.
Kolekcjonerzy, przyjaciele, prasa - wszyscy oni mówili: "Ładne, ale dziękuję."
EnglishI'm going to go to one of my favorite parts in this painting, and I'm really going to get to the cracks.
Pokażę wam moją ulubioną część obrazu. ~~~ Zamierzam naprawdę wejść w pęknięcia.
EnglishAnd Tate asked Fildes to paint a painting of social importance.
I Tate poprosił Fildesa o namalowanie obrazu o znaczeniu społecznym.
EnglishMy brothers started giving me a few tips about drawing and painting.
Bracia zaczęli dawać mi wskazówki na temat rysunku i malarstwa.
EnglishBut what Galileo saw was a rocky, barren world, which he expressed through his watercolor painting.
Galileusz zobaczył jednak kamieniste, jałowe pustkowie, które namalował za pomocą akwareli.
EnglishWe are supposed to be honest, but painting a gloomy picture has always been politically very good.
Rzekomo jesteśmy uczciwi, ale w roztaczaniu posępnych obrazów politycy zawsze byli bardzo dobrzy.
EnglishAnd then I photograph and do a painting of a sofa on the street.
A potem sfotografowałam i namalowałam sofę stojącą na ulicy.
EnglishI called my friends, painted on their bodies, and had them dance in front of a painting.
Zadzwoniłem do moich przyjaciół, malowałem na ich ciałach i poprosiłem ich o to, by tańczyli przed jednym z obrazów.
EnglishSo we can also see that very clearly in this next painting.
Bardzo wyraźnie widzimy to również na następnym obrazie.
EnglishI showed a Norman Rockwell painting before, and this one I grew up with, looking at constantly.
a z tym dorastałam wpatrując się w nie cały czas.
EnglishSee, these all lie right inside of this general emotional palette that we were painting.
Jeśli zagrałby E. One wszystkie leżą wewnątrz tej szerokiej emocjonalnej palety, którą się posługujemy.
EnglishAnd that's something that in painting I've never seen done.
W malowaniu jest coś, czego jeszcze nie widziałem.
EnglishI can redeem this painting, just continuing on, doing layers upon layers.
EnglishUnder "Nirvana" they showed this Constable painting.
Pod hasłem "Nirwana" znalazły się obrazy Constable'a.
EnglishI think that there is a lot of suspense in this painting. ~~~ I think, when I see it, I start to think, who are those people?
Myślę, że w tym obrazie jest sporo napięcia Kiedy go widzę zaczynam myśleć, kim są Ci ludzie?
EnglishAnd since then, I've been painting all over the place.
EnglishStudied painting; didn't do very well at that.
EnglishI hired guys who paint flats fixed on the sides of garages to do the painting on the building, and they loved it.
Zatrudniłam facetów, którzy malują szyldy na ścianach warsztatów mechanicznych, żeby pomalowali budynek, i byli zachwyceni.