EN

pack {sostantivo}

volume_up
1. generale
Ireland also has the highest excise duty on tobacco in the Union, which amounts to EUR 4.99 per pack of 20 cigarettes, bringing the price to over EUR 8 per pack.
Irlandia ma najwyższą stawkę akcyzy na tytoń w Unii, wynoszącą 4,99 euro za paczkę 20 papierosów, co podnosi cenę do ponad 8 euro za paczkę.
2. "of dogs"
pack
(EL) The behaviour of the markets and of the banks is like a pack of wolves, as the Swedish Finance Minister called them, a pack of wolves ready to tear the economically weak countries apart.
(EL) W swym postępowaniu rynki i banki są niczym wilcza sfora, jak określił je szwedzki minister finansów - wilcza sfora gotowa rozerwać na strzępy słabsze gospodarczo kraje.
3. colloquiale
pack (anche: passel)

Esempi di utilizzo "pack" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishPack of 1 vial, 6 injection syringes, 6 injection needles and 12 cleansing swabs
Opakowanie zawierające 1 fiolkę, 6 strzykawek, 6 igieł do wstrzykiwań i 12 wacików
EnglishSuspension for injection Part of a multi-pack of 2 x (5 x 3ml) pre-filled pens.
Zawiesina do wstrzykiwań Część opakowania zbiorczego 2 x 5 wstrzykiwaczy 3 ml.
EnglishWhat CHAMPIX 0.5 mg and 1 mg film-coated tablets look like and contents of the pack
CHAMPIX 0, 5 mg tabletki powlekane to białe tabletki o kształcie przypominającym
EnglishSolution for injection Each pack contains a pre-filled syringe of 0.6 ml and a needle
Roztwór do wstrzykiwań Każde opakowanie zawiera ampułkostrzykawkę 0, 6 ml i igłę
EnglishSolution for injection Each pack contains a pre-filled syringe of 0.3 ml and a needle
Roztwór do wstrzykiwań Każde opakowanie zawiera ampułkostrzykawkę 0, 3 ml i igłę
EnglishPack sizes of 14, 28, 42, 56, 98 or 840 (20 x 42) film-coated tablets are presented.
Opakowania zawierają 14, 28, 42, 56, 98 lub 840 (20 x 42) tabletek powlekanych.
EnglishYes, yes, we are definitely going to check all of the language versions, Mrs Pack.
Tak, tak, zdecydowanie sprawdzimy wszystkie wersje językowe, pani poseł Pack.
EnglishPack of 2 vials, 12 injection syringes, 12 injection needles and 24 cleansing swabs
Opakowanie zawierające 2 fiolki, 12 strzykawek, 12 igieł do wstrzykiwań i 24 waciki
EnglishDepending upon your dose, you may have extra needles and swabs left in the pack.
W zależności od przepisanej dawki, w opakowaniu mogą pozostać dodatkowe igły i waciki.
Englishbottle with 60 tablets, and a multi-pack containing 3 bottles of 60 tablets.
butelka po 60 tabletek i opakowanie zbiorcze zawierające 3 butelki po 60 tabletek.
EnglishMrs Pack obviously did not hear me when I said that we are standing by Thessaloniki.
Pani Pack oczywiście nie słyszała mnie, kiedy powiedziałem, że popieramy Saloniki.
EnglishThe pack includes an oral dosing syringe and a syringe-adapter for the bottle.
Opakowanie zawiera strzykawkę do podania doustnego i łącznik do połączenia z butelką.
EnglishWhat AMMONAPS looks like and contents of the pack AMMONAPS granules are off-white.
Jak wygląda AMMONAPS i co zawiera opakowanie Granulat AMMONAPS jest koloru białawego.
EnglishPack sizes Calendar packs containing 14, 28, 56, 84, 98, 100 or 112 film-coated tablets.
Opakowania kalendarzowe po 14, 28, 56, 84, 96, 100 lub 112 tabletek powlekanych.
EnglishEach pack contains blisters of 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56 or 60 tablets.
Każde opakowanie zawiera 10, 14, 21, 28, 30, 42, 50, 56 lub 60 tabletek w blistrach.
EnglishEach pack contains blisters of 10, 30, 50, 56, 60, 90, 100 or 200 tablets.
Każde opakowanie zawiera 10, 30, 50, 56, 60, 90, 100 lub 200 tabletek w blistrach.
Englisheach patient should be reminded to read the Package Leaflet included in the Ziagen pack.
każdemu pacjentowi należy przypomnieć, że powinien przeczytać Ulotkę dla pacjenta
EnglishPack of 12 vials, 72 injection syringes, 72 injection needles and 144 cleansing swabs
Opakowanie zawierające 12 fiolek, 72 strzykawki, 72 igły do wstrzykiwań i 144 waciki
EnglishArixtra is available in pack sizes of 2, 7, 10 and 20 pre-filled syringes.
Preparat Arixtra dostępny jest w opakowaniach po 2, 7, 10 i 20 ampułko- strzykawek.
EnglishAlso, as Mrs Pack has already said, there is the whole question of cultural diversity.
Jest również kwestia różnorodności kulturowej, o której wspomniała pani poseł Pack.