EN

notice {sostantivo}

volume_up
The Commission is working on a formal notice, which is most welcome.
Komisja pracuje nad formalnym ogłoszeniem w tej sprawie, co zostało przyjęte z dużym zadowoleniem.
He had a good laugh at the other teachers and put it up on the notice board.
Nieźle się uśmiał z innych nauczycieli i umieścił to na tablicy ogłoszeń.
Madam President, I would first of all like to correct the information that is on the notice board.
Pani przewodnicząca! Przede wszystkim chcę sprostować informację podaną na tablicy ogłoszeń.
Wspólnota międzynarodowa w niewielkim stopniu wzięła to pod uwagę.
Now, notice, something interesting -- Well, I should tell you about the Supreme Court first.
Zwróćcie uwagę na coś interesującego -- ale najpierw powiem o Sądzie Najwyższym.
This is why we must take notice, and why we should improve these circumstances in particular.
Dlatego też musimy zwracać na to uwagę i powinniśmy tutaj szczególnie poprawić tę sytuację.
When inspection happens, there must be sufficient notice before inspection occurs.
Przed kontrolą należy wysłać do nich stosowne zawiadomienie.
How much notice should be given will be decided in the vote today.
Z jakim wyprzedzeniem wysyłać zawiadomienie o kontroli zdecydujemy w dzisiejszym głosowaniu.
Many are part-time and giving them advance notice allows them to plan for an inspection.
Wielu z nich pracuje na pół etatu i takie zawiadomienie pozwala im zaplanować tę kontrolę.
Such notice would be similar to those issued from time to time by the Commission with respect to competition matters.
Powiadomienie to będzie podobne do tych wydawanych od czasu do czasu przez Komisję odnośnie do spraw związanych z konkurencją.
Do appropriate early warning systems exist to guarantee sufficient notice in the event of an operational problem?
Czy właściwe systemy wczesnego ostrzegania mogą zagwarantować odpowiednie powiadomienie ludności w przypadku awarii elektrowni jądrowych?
The rule in my own county, Sweden, is that, unless they have young children together, it is enough for people merely to give notice of the divorce.
W moim kraju istnieje reguła, że jeśli małżonkowie nie wychowują małych dzieci, to wystarczy, że złożą powiadomienie o rozwodzie.
. - The Commission sent a letter of formal notice to the Irish authorities following a complaint on 29 June 2007.
komisarz -Komisja wysłała wezwanie do usunięcia uchybienia do władz irlandzkich, w związku ze skargą w dniu 29 czerwca 2007 r.

Esempi di utilizzo "notice" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the capsules.
Należy poinformować farmaceutę o jakichkolwiek zmianach w wyglądzie kapsułek.
EnglishIf it's very good, it's not going to work, because no one's going to notice it.
Jeśli jest bardzo dobre, to jest to bezużyteczne, bo nikt tego nie zapamięta.
Englishuth Do not use Viraferon if you notice changes in the appearance of Viraferon.
Nie stosować leku Viraferon jeśli widoczne są jakiekolwiek zmiany w wyglądzie leku.
EnglishDo not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.
pu Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.
EnglishDo not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.
do Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
Jeżeli zauważysz inne działania uboczne, poinformuj o tym lekarza weterynarii.
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the oral solution.
Nie stosować leku Aerius, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie roztworu doustnego.
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the oral solution.
Nie stosować leku Azomyr, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie roztworu doustnego.
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the syrup.
Nie stosować leku Neoclarityn, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie syropu.
EnglishPeople are more likely to notice headlines that match what they're searching for.
Użytkownicy prędzej zauważą nagłówki, które odpowiadają wyszukiwanym przez nich hasłom.
EnglishIf any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek
EnglishDo not use Neulasta if you notice it is cloudy or there are particles in it.
Nie używać leku Neulasta, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the tablets.
Nie stosować leku Aerius, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie tabletki.
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the tablets.
Nie stosować leku Azomyr, jeśli zauważy się zmianę w wyglądzie tabletki.
EnglishDo not use { PRODUCT NAME } 10 mg if you notice visible signs of deterioration.
Nie stosować leku { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } 10 mg jeśli widoczne są oznaki zepsucia.
EnglishDo not use { PRODUCT NAME } 20 mg if you notice visible signs of deterioration.
Nie stosować leku { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } 20 mg jeśli widoczne są oznaki zepsucia.
EnglishDo not use { PRODUCT NAME } 40 mg if you notice visible signs of deterioration.
Nie stosować leku { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } 40 mg jeśli widoczne są oznaki zepsucia.
EnglishDo not use { PRODUCT NAME } 80 mg if you notice visible signs of deterioration.
Nie stosować leku { NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO } 80 mg jeśli widoczne są oznaki zepsucia.
EnglishYou may also notice one or more of the following effects after injection:
Po wstrzyknięciu może wystąpić jedno lub więcej z poniższych działań niepożądanych:
EnglishI want you to first notice that those two desert scenes are physically the same.
Chcę, żebyście zauważyli, że te dwie scenerie są fizycznie identyczne.