EN note
volume_up
{sostantivo}

1. generale

Note:Curved and multisegment connectors are currently not supported.
Uwaga: krzywe i wielosegmentowe linie łączące nie są obecnie obsługiwane.
(Note: you need to verify site ownership to see this information.)
(Uwaga: ta informacja jest dostępna dopiero po zweryfikowaniu własności witryny).
Note: It can take several minutes for the cache history to be deleted.
Uwaga: usunięcie historii z pamięci podręcznej może potrwać kilka minut.
note (anche: bill, ticket)
note (anche: annotation, capsule, mark)
This report is a little note of explanation, not an action plan.
Przedmiotowe sprawozdanie jest czymś w rodzaju noty wyjaśniającej, a nie planem działania.
In this information note we have outlined a number of specific measures that we can propose.
W przedmiotowej nocie informacyjnej przedstawiliśmy pewne określone środki.
Each country's decision on your claim will be explained in a special note, the P1 form, you will receive.
Każdy kraj przedstawi swoją decyzję w sprawie Twojego wniosku w specjalnej nocie, którą otrzymasz na formularzu P1.
note (anche: notation, memo)
And there's my "note to self" at the top: "lots of engineering."
Notatka dla mnie na górze: "Dużo techniki".
Rather than acting as a spur to our work, that advice note almost became a straitjacket.
Przedmiotowa notatka doradcza stała się niemalże kaftanem bezpieczeństwa, zamiast zadziałać jak zachęta do pracy.
That's the instructions for running -- this is actually the source code for one of those universes, with a note from the engineers saying they're having some problems.
To instrukcje – – to jest naprawdę kod źródłowy jednego z tych wszechświatów z notatką inżynierów mówiącą, że mają pewne problemy.
note (anche: annotation, footnote)
note
note
note (anche: annotation, notation)
In concluding my intervention, I would like to add a short personal note.
Kończąc moje wystąpienie, chciałbym dodać krótki komentarz osobisty.
With regard to Georgia, I have taken note of your comment, Mrs Anastase.
W odniesieniu do Gruzji wziąłem pod uwagę komentarz pani Anastase.
I am concerned only by the note in the minutes for the Czech Republic.
Martwi mnie tylko komentarz w czeskim protokole.
note (anche: banknote, bill)
Euro notes and coins are introduced in the 12 euro-area countries.
Banknoty i monety euro zostają wprowadzone do obiegu w 12 krajach strefy euro.
Euro notes and coins were issued on 1 January 2002 in these 12 euro-area countries.
Banknoty i monety euro zostały wyemitowane 1 stycznia 2002 r. w strefie euro obejmującej 12 wymienionych powyżej krajów.
These machine sort the notes to maintain high standards of quality.
Urządzenia te dzielą banknoty na zdatne i niezdatne do użytku, co pozwala utrzymać wysokie standardy jakości.

2. Musica

note
(Piano) And the second, with an impulse every other note.
Pierwszy raz gdy obserwowaliśmy grę akcentowana była każda nuta (fortepian) Później akceptowana była co druga nuta.
The lush heart note, Melaleuca bark note -- which does not contain any Melaleuca bark, because it’s totally forbidden.
Soczysta nuta serca, nuta kory drzewa herbacianego - bez żadnej kory, bo jest to całkowicie zabronione.
The Eden top note is named after the Eden Project in the U.K.
Nuta głowy, nazwana Eden od Eden Project w Anglii.

Esempi di utilizzo "note" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI am pleased to note that the Commission has taken serious steps in this respect.
Z zadowoleniem stwierdzam, że Komisja podjęła zdecydowane kroki w tym względzie.
EnglishWe note that the responsibilities are shared, but they also seem to be diluted.
Dostrzegamy, że odpowiedzialność jest wspólna, ale wydaje się ona też rozwodniona.
EnglishYes, Mr Konrad, of course you have every right and we take note of your protest.
Tak, panie pośle Konrad, oczywiście ma pan wszelkie prawo i odnotujemy pański protest.
EnglishCommissioner Figeľ is here, so I am sure that he has taken careful note of that.
Jest tu obecny pan komisarz Figeľ i na pewno starannie odnotował tę uwagę.
EnglishHowever, I note that at present the 'globally-harmonised' system is not very global.
Widzę, że obecnie "globalnie ujednolicony” system nie jest wcale tak globalny.
EnglishThere is just a note of caution I wish to give my colleagues in Parliament.
Jest tylko jedno ostrzeżenie, które chcę skierować do moich kolegów w Parlamencie.
EnglishHowever, we note that the EU's interpretation of human rights is a flawed one.
Odnotowujemy jednak, że dokonywana przez UE interpretacja praw człowieka jest błędna.
EnglishI have taken note of what you have said. I believe that it is clear to everyone.
Odnotowałam, co pan powiedział i sądzę, że jest to dla wszystkich jasne.
EnglishWe have been pleased to note since then the progress that country has made.
Od tego czasu mieliśmy przyjemność obserwować postępy, jakie czynił ten kraj.
English(FR) Mr President, I note here the fairness with which you chair these debates.
(FR) Panie przewodniczący! Odnotowuję sprawiedliwość, z jaką przewodzi pan tym debatom.
EnglishIn the meantime, we shall take note of what Philip Bushill-Matthews has said.
Tymczasem odnotowujemy to, co powiedział pan poseł Philip Bushill-Matthews.
EnglishThe Commission has certainly taken note, so this will be taken into consideration.
Komisja Europejska z pewnością odnotowała tę kwestię, która zostanie wzięta pod uwagę.
EnglishOne year on, we are obliged to note that we are far from achieving this objective.
Rok po tej deklaracji trzeba nam przyznać, że jesteśmy dalecy od osiągnięcia tego celu.
English(FR) Mr President, I note that the Court of Auditors is absent from this House.
(FR) Panie przewodniczący! Widzę, że nie ma tu przedstawicieli Trybunału Obrachunkowego.
EnglishAnd at some point, Christian will introduce this note. ~~~ And we won't react to it.
W pewnym momencie Christian wprowadzi tę nutę, a my na nią nie zareagujemy.
EnglishPlease note that this doesn't establish a permanent connection between the accounts.
Pamiętaj, że nie oznacza to ustanowienia stałego połączenia między kontami.
EnglishI am pleased to note that there now seems to be a land-use plan for that area.
Z zadowoleniem przyjmuję przyjęcie planu zagospodarowania przestrzeni dla tego regionu.
EnglishIn this regard, relations with Russia, Ukraine, Georgia and Belarus are worthy of note.
W tym zakresie na uwagę zasługują relacje z Rosją, Ukrainą, Gruzją oraz Białorusią.
EnglishWe note that the European Ombudsman has greatly increased its number of posts.
Odnotowujemy, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich mocno zwiększył ilość stanowisk.
EnglishNote that some users have reported having issues with the Intel HD 3000 video card.
Więcej informacji na temat obsługiwanych przeglądarek i kart graficznych.