EN name
volume_up
{sostantivo}

name (anche: appellation, appellative)
{ Name of the Member State } { Name of the medicinal product } [ See Annex I - To be completed nationally ]
< { Nazwa Państwa Członkowskiego } > < { Nazwa produktu leczniczego } >
The name is important but what we do is more important than the name.
Nazwa może mieć jakieś znaczenie, ale działanie jest dużo ważniejsze.
[ Invented name ] is an antibiotic belonging to the quinolone family.
[ Nazwa własna ] jest lekiem przeciwbakteryjnym należącym do rodziny chinolonów.
And he called the name of the first, Jemimah: and the name of the second, Keziah; and the name of the third, Keren-happuch.
I dał imię pierwszej Jemina, a imię drugiej Kietzyja, a imię trzeciej Kierenhappuch.
Last name first, first name second, middle initial last on the first line.
Najpierw nazwisko, potem imię, inicjał drugiego imienia na końcu.
I reject this social regression, including in the name of my European ideal.
Odrzucam taką regresję społeczną, także w imię moich europejskich ideałów.
Last name first, first name second, middle initial last on the first line.
Najpierw nazwisko, potem imię, inicjał drugiego imienia na końcu.
Patient’s Name: __________________ Doctor’s Name: __________________ Doctor’s Phone: __________________
Nazwisko Pacjenta: __________________ Nazwisko Lekarza: __________________ Nr telefonu Lekarza: __________________
I probably pronounced your name wrongly and that caused the confusion.
Prawdopodobnie błędnie wymówiłam pańskie nazwisko, i stąd to nieporozumienie.
name
We must devise an efficient neighbourhood policy worthy of the name.
Musimy stworzyć efektywną politykę sąsiedztwa, zasługującą na to miano.
Any economic governance worthy of the name must take corrective action in this area rather than remaining silent.
Zarządzanie gospodarcze - aby zasłużyć na to miano - zamiast ignorować tę kwestię, musi obejmować działania naprawcze w tym obszarze.
We need better supervision and coordination of economic policy at EU level, in other words, financial coordination that is worthy of the name.
Potrzebny jest nam lepszy nadzór i koordynacja polityki gospodarczej na szczeblu UE, innymi słowy, koordynacja finansowa zasługująca na to miano.
zła sława ciągnie się za człowiekiem
The line carried the telephone signals that would later make Bell a household name.
Linia ta przenosiła impulsy telefoniczne, które później uczyniły Bella osobą światowej sławy.
zła sława ciągnie się za człowiekiem
name (anche: decorum, dignity)
The Libyan revolution was launched in the name of freedom, dignity and democracy by young people driven by a sense of statehood.
Libijska rewolucja rozpoczęta została w imię wolności, godności i demokracji przez młodych ludzi wiedzionych poczuciem państwowości.
I should therefore like once again to repeat that we will not agree to depriving women of their dignity in the name of any legal system, religion or culture.
Dlatego chciałbym jeszcze raz powtórzyć: nie godzimy się na pozbawianie kobiet ich godności w imię jakiegokolwiek systemu prawnego, religii czy kultury.

Esempi di utilizzo "name" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe name of the medicine was changed to Thalidomide Celgene on 22 October 2008.
W dniu 22 października 2008 r. nazwę preparatu zmieniono na Thalidomide Celgene.
EnglishAnd they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.
I rzekli do niej: Żadnego nie masz w rodzinie twojej, co by go zwano tem imieniem.
EnglishYou can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
Aby zmienić nazwę sekcji, kliknij dwukrotnie jej etykietę i wpisz nową nazwę.
EnglishSTAMARIL (or local trade name) Powder and solvent for suspension for injection.
STAMARIL PASTEUR Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.
EnglishEnter the just place name or the place name and the region where it resides.
Wpisz samą nazwę miejsca lub nazwę miejsca i region, w którym się ono znajduje.
EnglishThe bearer of this name, Minister Vizjak, lends this debate a very powerful dynamic.
Posiadacz tego imienia, pan minister Vizjak, nadaje potężną dynamikę tej debacie.
EnglishWhy does Greenland have the name it does, and yet it is entirely frozen today?
Dlaczego Grenlandia nazywa się "zieloną wyspą”, a jest dzisiaj całkowicie zamrożona?
EnglishThe Parliamentary Assembly decides to change its name into European Parliament.
Zgromadzenie Parlamentarne podejmuje decyzję o zmianie nazwy na Parlament Europejski.
EnglishI will be glad and exult in thee; I will sing praise to thy name, O thou Most High.
Będę wysławiał Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszysteki cuda twoje.
EnglishIn order to overcome the dispute over the name, external initiatives are required.
Dla rozwiązania sporu dotyczącego nazwy konieczne są inicjatywy zewnętrzne.
EnglishGlory ye in his holy name; Let the heart of them rejoice that seek Jehovah.
Chlubcie się w imieniu świętem jego, a niech się rozraduje serce szukających Pana.
EnglishThe man, his name was Mahmoud, and the child, whose name was Rafi, left.
Dostaniesz parę nóg." Mężczyzna, nazywał się Mahmoud, i jego syn, Rafi, odeszli.
EnglishThey're going to be willing to brainstorm, name suspects, provide details.
Chętnie weźmie udział w burzy mózgów, podsunie podejrzanych, dostarczy szczegółów.
EnglishPoint your mouse to a collection name, and click the drop-down arrow to open the menu.
Wskaż myszą nazwę kolekcji i kliknij strzałkę menu rozwijanego, aby otworzyć menu.
EnglishThe Treaty will be signed on 13 December in the city whose name it will bear.
Traktat zostanie podpisany w dniu 13 grudnia w mieście, którego nazwę nosi.
English(Laughter) Their name in your inbox (Laughter) -- it's all you wanted anyway.
(Śmiech) List od nich w twojej skrzynce -- (Śmiech) tak czy siak, tylko tego chciałeś.
EnglishGlory ye in his holy name; Let the heart of them rejoice that seek Jehovah.
Chlubcie się imieniem świętem jego; niech się weseli serce szukających Pana.
EnglishFor our heart shall rejoice in him, Because we have trusted in his holy name.
W nim zaprawdę rozweseli się serce nasze; bo w imieniu jego świętem ufamy.
EnglishWhen you delete a range name, any references to this name will no longer be updated.
Po usunięciu nazwy zakresu wszystkie odniesienia do niej przestaną być aktualizowane.
EnglishThe lack of solidarity is shocking and I name Frontex, but there are many examples.
Brak solidarności jest szokujący, mogę tu wymienić Frontex, ale przykładów jest wiele.