"my area" traduzione polacco

EN

"my area" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "my area" viene usato.

Traduzioni simili a "my area" in polacco

my pronome
area sostantivo

Esempi di utilizzo "my area" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn my opinion, the area where there is greatest room for improvement is in public awareness.
Według mnie obszarem, w którym jest najwięcej miejsca na poprawę jest świadomość społeczna.
EnglishHowever, I must say that your report is rather cool about my ideas in this area.
Jednakże muszę przyznać, że sprawozdanie jest raczej obojętne w stosunku do moich sugestii na ten temat.
EnglishMy family's poor, my area don't have better health care.
Moja rodzina jest biedna, a w mojej okolicy nie ma dobrej opieki zdrowotnej.
EnglishAn area of my own country, the dripstone cave of Aggtelek, is also classified as wilderness.
Za obszar dzikiej przyrody uznana została także znajdująca się w moim kraju jaskinia naciekowa Aggtelek.
EnglishI can't go back to my area -- it's more than 1,000 kilometers [away].
Nie mogę wrócić do siebie - to ponad 1000 kilometrów.
EnglishA recovery task force has been set up in my area involving all major regional actors.
W moim regionie powołano kryzysowy zespół zadaniowy składający się ze wszystkich ważniejszych podmiotów w regionie.
EnglishThe people of my home area fear new cases every day.
Obywatele mojego regionu codziennie obawiają się nowych przypadków.
EnglishI should feel quite a fool if I went all the way to Sweden to buy something that was produced in my local area.
Czułbym się głupio, gdybym przebył całą drogę do Szwecji, aby kupić coś, co wyprodukowano w mojej okolicy.
EnglishSo I started emailing all of these professors in my area asking to work under their supervision in a lab.
Porozsyłałam maile do wszystkich profesorów z okolicy, prosząc o możliwość pracy w laboratorium pod ich nadzorem.
EnglishI know from experience in my area that many sheep farmers and suckler cow farmers are simply leaving the industry.
Z doświadczenia w moim regionie wiem, że wielu hodowców owiec i krów mamek zwyczajnie opuszcza ten sektor.
English. - Mr President, I appreciate being able to talk about my own area of responsibility.
komisarz. - Panie przewodniczący! Cieszę się, że mogę wypowiedzieć się na temat mojego obszaru odpowiedzialności.
EnglishAs I said in my previous remarks, no area of the financial markets will be absent from our review.
Tak jak zaznaczyłem w swoich poprzednich uwagach żaden obszar rynków finansowych nie zostanie pominięty w naszym przeglądzie.
EnglishThere's no fluidity to my pace, and there's this constriction in my area of perceptions, so I'm just focused on internal systems.
Wcześniej dla mojej świadomości byłam osobą ćwiczącą na maszynie.
EnglishFor instance, in my own area, in the town of Clonmel, insurance has gone up sixfold because of the risk of flooding.
Przykładowo w moim regionie, w mieście Clonmel, ubezpieczenie wzrosło sześciokrotnie z uwagi na zagrożenie powodziowe.
EnglishSo I focused on food as my area -- these sort of clementine peel things.
Ja chciałem robić coś weselszego, dlatego skoncentrowałem się w swojej sztuce na jedzeniu - na czymś w rodzaju rzeczy zrobionych ze skórki mandarynki.
EnglishI'd lived in this area all my life, and you could not get to the river because of all the lovely facilities that I'd mentioned earlier.
Do rzeki nigdy nie można było się zbliżyć, z powodu tych wszystkich wspaniałych zakładów, o których wspomniałam.
EnglishMy area of expertise is…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
EnglishWhat I was thinking about with happiness is, what gives happiness -- or happiness, which I equate with joy in my particular area, and I think there's something very fundamental.
Myślałem czym jest szczęście i co je przynosi Utożsamiam szczęście z radością.
EnglishIn my area there are, for example, very many local authorities that already make the relevant decisions via the EMAS system.
Na moim obszarze istnieje na przykład bardzo dużo lokalnych organów, które już podjęły odpowiednie decyzje za pośrednictwem systemu EMAS.
EnglishI would like to make some points relating to external trade in particular, as I am the coordinator for my group in this area.
Chciałbym podnieść kilka kwestii związanych z handlem zagranicznym, jako że w moim ugrupowaniu pełnię funkcję koordynatora w tej dziedzinie.

Impara nuove parole

English
  • my area

Nel dizionario Tedesco-Italiano potrai trovare più traduzioni.