EN

mind {sostantivo}

volume_up
A young mind, a young brain with potential must be able to move freely.
Młody umysł, młody mózg z potencjałem musi mieć wolność poszukiwania.
The trickster has a mind that is prepared for the unprepared.
Umysł oszusta jest przygotowany na nieprzygotowanie.
So a conscious mind is a mind with a self in it.
Więc świadomy umysł to umysł z Ja w środku.
This one in particular sticks in my mind, because this is the first case of this disease that I saw myself.
Ten przypadek solidnie utknął w mojej pamięci, ponieważ był pierwszym przypadkiem choroby, który widziałam osobiście.
Fresh in all our minds is the Jokela School massacre, which was not the first example of such an occurrence.
Mamy jeszcze świeżo w pamięci masakrę w szkole Jokela, która nie była pierwszym tego rodzaju przypadkiem.
Bring that person into your mind, and at the same time follow the line all the way from B to E, and you'll hear everything that Chopin had to say.
Przywołajcie tę osobę w pamięci i w tym samym czasie śledźcie linię, drogę od B do E, a usłyszycie wszystko co Chopin miał do powiedzenia.
mind (anche: idea, thought)
Two questions spring to mind when you look at this particular agreement.
Kiedy przyglądamy się poszczególnym postanowieniom, na myśl przychodzą dwa pytania.
There are many reasons for this, but one reason keeps coming to my mind.
Jest wiele powodów takiego stanu rzeczy, lecz wciąż przychodzi mi na myśl jeden z nich.
The first, to my mind, is what I call as "the ideas that have arrived."
Pierwsze przychodzą mi na myśl idee, które określam jako „już przybyłe”.
With this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
Mając to na uwadze, prezydencja przedstawiła swe wnioski państwom członkowskim.
With this in mind, I can therefore fully support the text before us today.
Mając to na uwadze, w pełni popieram dokument, który nam dzisiaj przedstawiono.
With that in mind we must ensure that our approach to learning is focused on results.
Mając to na uwadze, musimy skoncentrować nasze podejście do nauczania na wynikach.
To my mind, this is very important; this sort of information should be accessible to the general public.
Jest to według mnie niezwykle ważne. Tego rodzaju informacje powinny być dostępne dla opinii publicznej.
So many opinions were given, but they were given with one goal in mind: that of finding solutions to the current crisis.
Zatem, przedłożono wiele opinii, ale wszystkim przyświecał jeden cel: znalezienie rozwiązań bieżącego kryzysu.
Meanwhile, though, school fruit has, in the public mind's eye, come to represent EU priorities that are wide of the mark.
Jednak w międzyczasie program "owoce w szkole” stał się zdaniem opinii publicznej symbolem błędnych priorytetów UE.
How many accidents will it take to change my mind?
Ile wypadków w elektrowniach jądrowych potrzeba, bym zmieniła zdanie?
.. you might... change your mind..... and come home.
.. że być może... zmienisz zdanie..... i wrócisz do domu.
Well, it is never too late for him to change his mind.
Cóż, nigdy nie jest za późno, zawsze może zmienić zdanie.
The wonder is about the fact that we all woke up this morning and we had with it the amazing return of our conscious mind.
Cudem jest, że przebudziliśmy się dziś rano, a z tym przebudzeniem w niesamowity sposób powróciła świadomość umysłu.
With this in mind, it is not surprising that a new Animal Health Strategy for the European Union for 2007-2013 is very much needed.
Mając tą świadomość, nie będziemy zaskoczeni, że nowa strategia na rzecz zdrowia zwierząt dla Unii Europejskiej na lata 2007-2013 jest tak bardzo potrzebna.
It is precisely with this in mind that swift support must be offered to the 2 834 workers made redundant by General Motors in the Antwerp region.
Właśnie ta świadomość musi towarzyszyć zapewnieniu błyskawicznej pomocy na rzecz 2 834 pracowników zwolnionych przez General Motors w prowincji Antwerpia.
We do not understand why there is this reticence about it and I hope that this resolution will at least help to change some minds.
Mam nadzieję, że ta rezolucja przynajmniej pomoże zmienić ich sposób myślenia.
For whether we are beside ourselves, it is unto God; or whether we are of sober mind, it is unto you.
Bo choć od rozumu odchodzimy, Bogu odchodzimy, choć przy rozumie jesteśmy, wam jesteśmy.
The European Coal and Steel Community was able to mobilise citizens not only by addressing their minds, but also by inspiring their hearts.
Europejska Wspólnota Węgla i Stali potrafiła zmobilizować obywateli, nie tylko odwołując się do ich rozumu, ale też poruszając serca.
And how are we to relate to it in a way that will not make us lose our minds, but, in fact, might actually keep us sane?
Jak mamy się odnieść do tego żeby nie stracić rozumu ?
A behavioral metric of what intelligence is, and this has stuck in our minds for a long period of time.
To miara behawioralna tego czym jest inteligencja, i przez wieki zakorzeniła się ona w naszych umysłach.
In today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
mind
As Howard loves to say, "The mind knows not what the tongue wants."
Jak mówi Howard: "nie wie głowa, czego język żąda." To zagadka!
Why anyone should see a condom as some kind of evil instrument boggles the mind and boggles reason!
W głowie się nie mieści, jak można uważać prezerwatywę za jakieś zło!
I had an image of Lance Armstrong in my mind.
Miałem w głowie obraz Lance'a Armstronga.

Esempi di utilizzo "mind" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWith this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
Mając to na uwadze, prezydencja przedstawiła swe wnioski państwom członkowskim.
EnglishWe need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.
Musimy mieć na względzie specyficzne cechy geograficzne regionów przybrzeżnych.
EnglishAnd so the first question that came to mind was, well, how fast does this limb move?
Pierwszym pytaniem, które się nasuwa, było, jak szybko te kończyny się poruszają?
EnglishI also hope that they do not have a specific segment of the electorate in mind.
Mam też nadzieję, że nie mają oni na myśli określonego segmentu elektoratu.
EnglishThat, to my mind, is the analysis that we need to make of this double vote.
Moim zdaniem winniśmy przeprowadzić taką analizę nad tym podwójnym głosowaniem.
EnglishEarlier, when we were thinking about 2010, it was with a seven-year budget in mind.
Gdy wcześniej myśleliśmy o roku 2010, mieliśmy na uwadze budżet siedmioletni.
EnglishSo I made up my mind at that moment that classical music is for everybody.
" Wtedy utwierdziłem się w przekonaniu, że muzyka klasyczna jest dla wszystkich.
EnglishPoverty is also the state of mind associated with loss of dignity and humiliation.
Bieda to także stan umysłu, który wiąże się z utratą godności i poniżeniem.
EnglishRemember this, and show yourselves men; bring it again to mind, O ye transgressors.
Pamiętajcież na to, a wstydźcie się; przypuśćcie to do serca, o przestępnicy
EnglishInnovation, creativity, development comes not from the ideas in our mind alone.
Innowacja, kreatywność i rozwój nie są li tylko dziełem naszego intelektu.
EnglishThey don't come quickly to mind, and as a result, we vastly underestimate them.
nie przychodzą nam szybko do głowy i w konsekwencji uważamy je za mniej prawdopodobne.
EnglishWhat is Buddhism but 2,500 years of empirical observation as to the nature of mind?
Czym jest buddyzm, jeśli nie 2,5 tysiącami lat empirycznej obserwacji natury umysłu?
EnglishWith this in mind, I can therefore fully support the text before us today.
Mając to na uwadze, w pełni popieram dokument, który nam dzisiaj przedstawiono.
EnglishWith that in mind we must ensure that our approach to learning is focused on results.
Mając to na uwadze, musimy skoncentrować nasze podejście do nauczania na wynikach.
EnglishHowever, to my mind, this compromise does take us a step in that direction.
Jednak moim zdaniem osiągnięty kompromis jest mimo wszystko krokiem w tym kierunku.
EnglishThe IASB proposal was prepared with fairly large SMEs in mind (over 50 employees).
Projekt RMSS został opracowany z myślą o stosunkowo dużych MŚP (ponad 50 pracowników).
EnglishWith that in mind, I believe that the time for talking and fine pronouncements is over.
Mając to na uwadze uważam, że skończył się czas na rozmowy i wzniosłe deklaracje.
EnglishAnd mind you, it is not getting just a little more for just a little less.
I pamiętajcie, to nie jest otrzymywanie tylko troszkę więcej za troszkę mniej.
EnglishAnd you also have to consider the state of mind you're in when you're doing this.
Musicie też wziąć pod uwagę na stan umysłu podczas tego typu przesłuchań.
EnglishThe Commission has to bear in mind and to allocate more funds as of 2008.
Komisja musi to uwzględnić i przeznaczyć więcej pieniędzy na ten cel od 2008 r.