"medium" traduzione polacco

EN

"medium" in polacco

volume_up
medium {sostantivo}
PL

"medium" in inglese

EN

medium {sostantivo}

volume_up
1. generale
medium (anche: psychic)
Campaign Source, Campaign Medium and Campaign Name should always be used.
Zawsze należy używać opcji Źródło kampanii, Medium kampanii i Nazwa kampanii.
The Internet must remain an open medium, but safe at the same time.
Internet musi pozostać medium otwartym, ale jednocześnie bezpiecznym.
It turns out there was a lot to learn about how this new medium worked.
Trzeba było jeszcze dużo się nauczyć o działaniu nowego medium.
We still have the problem of a government-appointed Media Council that is to assess whether the coverage is balanced.
Wciąż mamy problem z radą ds. mediów obsadzoną przez rząd - radę oceniającą, czy przekaz jest zrównoważony.
Film is a medium which enables us to record, preserve, portray and sell Europe's cultural diversity.
Film jest środkiem przekazu umożliwiającym nam nagrywanie, zachowanie, portretowanie i sprzedawanie europejskiej różnorodności kulturowej.
Journalism and new media - creating a public sphere in Europe (
Dziennikarstwo i nowe środki przekazu - tworzenie sfery publicznej w Europie (
medium (anche: culture)
Eagles Earles Minimal Essential Medium with Hepes buffer and Lactalbumin hydrolysate
Pożywka Eagle- Earles z HEPES i pepton z laktalbuminy
Vaccine: culture medium Solvent: sodium dihydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, water for injection.
Szczepionka: pożywka Rozpuszczalnik: dwuwodorofosforan sodu dwuwodny, fosforan sodu dwuwodny, woda do wstrzykiwań
And we feed them -- sterilely of course -- with what we call cell culture media -- which is like their food -- and we grow them in incubators.
To ich pożywka... ~~~ Potem wkładamy je do inkubatorów.
2. Informatica
They're made of information, and can be carried in any physical medium.
Zrobione są z informacji i mogą być przenoszone przez jakikolwiek fizyczny nośnik.
nośnik magnetyczny cienkowarstwowy
We also need energy to make the computer, and most important, to make the media in effect onto which we record the knowledge that we discover.
Do skonstruowania komputera potrzeba również energii i co najważniejsze, stworzenia nośnika na którym gromadzilibyśmy odkrywaną wiedzę.
PL

medium {neutro}

volume_up
medium (anche: przekaz, pożywka)
Zawsze należy używać opcji Źródło kampanii, Medium kampanii i Nazwa kampanii.
Campaign Source, Campaign Medium and Campaign Name should always be used.
Internet musi pozostać medium otwartym, ale jednocześnie bezpiecznym.
The Internet must remain an open medium, but safe at the same time.
Trzeba było jeszcze dużo się nauczyć o działaniu nowego medium.
It turns out there was a lot to learn about how this new medium worked.

Esempi di utilizzo "medium" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTo restore this confidence, we need to set out a very clear medium-term strategy.
Aby odbudować to zaufanie, musimy utworzyć bardzo jasną strategię średnioterminową.
EnglishThe Small Business Act is a good proposal for small and medium-sized enterprises.
Small Business Act to dobra propozycja dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishParliament is also prepared for a revision of the medium-term financial programme.
Parlament jest też przygotowany na zmianę średnioterminowego programu finansowego.
EnglishFirst of all, the administrative burden on small and medium-sized enterprises (SEMs).
Po pierwsze, obciążenia administracyjne małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
EnglishSmall and medium-sized enterprises make up over 99% of all enterprises in Europe.
Małe i średnie przedsiębiorstwa to ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw europejskich.
EnglishThat is a programme of particular importance for small and medium-sized enterprises.
Jest to program o szczególnym znaczeniu dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishIt is also still just as difficult for small and medium-sized businesses.
Sytuacja jest równie trudna z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishThere needs to be a differentiation between micro, small and medium-sized businesses.
Należy wprowadzić rozróżnienie między mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
EnglishThis plan is providing a sum of EUR 30 billion for small- and medium-sized enterprises.
W planie przewidziano kwotę 30 miliardów euro na małe i średnie przedsiębiorstwa.
EnglishSmall and medium-sized enterprises have a very special role to play in this.
Małe i średnie przedsiębiorstwa mają tu bardzo szczególną rolę do odegrania.
EnglishPre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
Prefinansowanie jest zdecydowanie za trudne dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishYou say that red tape must be cut for small and medium-sized enterprises.
Mówi pan, że trzeba ograniczyć biurokrację dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishWithin the European Union, small and medium-sized enterprises produce one third of GDP.
W Unii Europejskiej małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają jedną trzecią PKB.
EnglishSmall and medium-sized enterprises (SMEs) continue to present an important challenge.
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w dalszym ciągu stanowią tu poważne wyzwanie.
EnglishMake no mistake, however: we cannot continue like this in the medium term.
Nie popełniajmy błędu: w dłuższej perspektywie takie postępowanie nie jest możliwe.
EnglishAdditional support must be given to small and medium-sized enterprises.
Koniecznie należy zapewnić dodatkowe wsparcie małym i średnim przedsiębiorstwom.
EnglishThis instrument may be significantly important to small and medium-sized enterprises.
Przedmiotowy instrument może być bardzo ważny dla małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishSo Einstein found that the medium that transmits gravity is space itself.
I do czego doszedł? ~~~ Odkrył, że to sama przestrzeń niesie siłę grawitacji.
EnglishThe interests of small and medium-sized enterprises (SMEs) have been largely disregarded.
W znacznym stopniu zlekceważono interesy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
EnglishSmall and medium-sized enterprises must be encouraged to invest in clusters.
Małe i średnie przedsiębiorstwa należy zachęcać do inwestowania w klastry.