"to make use of" traduzione polacco

EN

"to make use of" in polacco

EN to make use of
volume_up
{verbo}

to make use of (anche: to tap, to use, to make use, to prey on)
We need to make use of the risk of crisis by looking for new alternatives.
Musimy wykorzystać ryzyko związane z kryzysem do poszukiwania nowych alternatyw.
. - (DE) Yesterday I was not able to make use of my speaking time.
. - (DE) Wczoraj nie mogłam wykorzystać mojego czasu wystąpienia.
We can make use of the experience of the European Court of Human Rights.
Możemy wykorzystać w tym względzie doświadczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
to make use of (anche: to use, to make use, to grab for, to oneself)
volume_up
korzystać {v. imper.}
It is important that the unemployed can make use of the internal market.
Ważne jest, aby bezrobotni mogli korzystać z rynku wewnętrznego.
Let us teach our citizens to make use of the benefits offered by the EU.
Nauczmy naszych obywateli korzystać z dobrodziejstw UE.
We must invest in and make use of alternative energies.
Musimy inwestować w alternatywne źródła energii i korzystać z nich.
to make use of (anche: to use)
The data and the findings - in both documents - are presented in a user-friendly way using some illustrative examples which help the reader to understand, evaluate and make use of the text.
Dane i wnioski zawarte w obu dokumentach przedstawione są w sposób czytelny, z użyciem przykładów ułatwiających czytelnikowi zrozumienie, ocenę i korzystanie z tekstu.
to make use of (anche: to employ, to use)
volume_up
używać {v. imper.}
to make use of (anche: to use)
to make use of
to make use of (anche: to exploit, to utilize)
volume_up
użytkować {v. imper.}

Esempi di utilizzo "to make use of" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe will make use of the diplomatic channels and you are causing more harm than good.
Wykorzystamy kanały dyplomatyczne, a wy robicie więcej złego niż dobrego.
EnglishWe really must now make use of the opportunities offered by the new Treaty of Lisbon, too.
Naprawdę musimy teraz skorzystać z możliwości, jakie daje nam nowy traktat lizboński.
EnglishI am of the opinion that the national parliaments should also make use of these opportunities.
Moim zdaniem, parlamenty krajowe również powinny skorzystać z tych możliwości.
EnglishMake use of the community instruments, in particular, to promote democracy.
Proszę skorzystać w szczególności z instrumentów wspólnotowych w celu promowania demokracji.
EnglishThe best answer is to make use of all the policy instruments we have at our disposal.
Najlepszą odpowiedzią jest wykorzystanie wszystkich dostępnych nam instrumentów politycznych.
EnglishEven so, renewal must make use of an evaluation of the results of the previous period.
Nawet w takiej sytuacji w procesie odnowy należy skorzystać z oceny efektów poprzedniego okresu.
EnglishAnd, very happily, there's one class of people who really can't make use of this tool.
Całe szczęście są też tacy, którzy nigdy z tego nie skorzystają.
EnglishMillions of citizens make use of the right to live, work and travel across the EU.
Miliony obywateli korzystają z prawa do mieszkania i pracy w UE oraz podróżowania po jej terytorium.
EnglishAlternatively, states could make use of it in their development policies.
W innym przypadku państwa mogłyby wykorzystywać go w realizowanej przez nie polityce rozwojowej.
EnglishThe number of states which have retained the death penalty and still make use of it has fallen to 58.
Liczba krajów, które zachowały karę śmierci i nadal ją stosują, spadła do 58.
EnglishLet us, then, make use of this experience when building the new policy.
Korzystajmy więc z tych doświadczeń, konstruując nową politykę.
EnglishThe President of the European Parliament will, if he agrees, make use of his rights, of course.
Oczywiście, przewodniczący Parlamentu Europejskiego skorzysta z tych praw, jeśli się zgodzi.
English(CS) I just want to make use of having the floor to stress the importance of this resolution.
(CS) Chcę tylko skorzystać z możliwości zabrania głosu, aby podkreślić znaczenie tej rezolucji.
EnglishAs you know, we regret the refusal to make use of the available margins under heading 2.
Jak państwo wiecie, z przykrością przyjęliśmy odmowę wykorzystania dostępnych marginesów w dziale 2.
EnglishIt is particularly important to make use of all the possibilities offered by existing resources.
Szczególnie ważne jest wykorzystanie wszystkich możliwości wynikających z istniejących zasobów.
EnglishI agree with many others that, at all events, we must strengthen and make use of Europol and Eurojust.
Zgadzam się z wieloma osobami, iż musimy wzmocnić i czynić użytek z Europolu i Eurojustu.
EnglishIt is, however, important to continue to make use of the opportunities for innovation that ICT offer us.
Należy jednakże nadal wykorzystywać możliwości w zakresie innowacji oferowane przez TIK.
EnglishOver the coming years, we need to make use of the conditionality.
W nadchodzących latach musimy zastosować zasadę warunkowości.
EnglishThe treaty gives new opportunities, which I intend to make use of.
Traktat daje nowe możliwości, z czego zamierzam skorzystać.
EnglishI hope we shall be able to make use of those technologies.
Mam nadzieję, że będziemy zdolni do wykorzystania tych technologii.