EN lay
volume_up
{aggettivo}

lay (anche: secular, temporal, profane)
volume_up
świecki {agg. m}
lay (anche: non-clerical)
volume_up
laicki {agg. m}

Sinonimi (inglese) per "lay":

lay

Esempi di utilizzo "lay" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis fact lay at the heart of the problem in Belgium and not the language issue.
To właśnie ten fakt leży u źródła problemów w Belgii, a nie kwestia językowa.
EnglishHowever, we must finally lay the ghosts of the past and look to the future.
Musimy jednakże przestać zadręczać się przeszłością i spojrzeć w przyszłość.
EnglishWe would also do well to lay down rules on the Stability and Growth Pact.
Powinniśmy również ustanowić zasady dotyczące paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
EnglishNo information is available on the safety of this vaccine for birds in lay.
Brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa szczepionki u ptaków w okresie nieśności.
EnglishNow Simon's wife's mother lay sick of a fever; and straightway they tell him of her:
A świekra Szymonowa leżała, mając gorączkę, o której mu wnet powiedzieli.
EnglishNobilis OR Inac should not be used in birds that are in lay (currently producing eggs).
Preparatu Nobilis OR inac nie powinno się stosować u ptaków w okresie znoszenia jaj.
EnglishWe must now - and this you have indeed promised - lay down rules and make proposals.
Teraz musimy - i to już pan w zasadzie obiecał - ustanowić zasady i przedstawić wnioski.
EnglishThe second dose should be administered no later than 6 weeks before the onset of lay.
Drugą dawkę należy podać nie później niż na 6 tygodni przed wejściem w okres nieśności.
EnglishThey also lay down the rules and procedures that the EU institutions must follow.
W traktatach określono również zasady i procedury, których muszą przestrzegać instytucje UE.
EnglishTherefore, public sector lay-offs threaten women in the first instance.
Stąd też zwolnienia w sektorze publicznym w pierwszej kolejności zagrażają kobietom.
EnglishNow, it must also be written in such a way that lay persons also understand it.
Teraz trzeba sformułować je również tak, aby mógł je zrozumieć laik.
EnglishWe need to lay down new priorities in relation to budgetary issues.
Powinniśmy wyznaczyć sobie nowe priorytety w odniesieniu do kwestii budżetowych.
EnglishAnd it fell on a day, that he came thither, and he turned into the chamber and lay there.
A tak dnia jednego, gdy tam przyszedł, skłonił się do onego gmaszku, i odpoczął tam.
EnglishFurthermore, these early years lay the foundations for children's lifelong learning.
Ten wczesny etap leży również u podstaw procesu uczenia się przez całe życie tych dzieci.
EnglishBut they that are godless in heart lay up anger: They cry not for help when he bindeth them.
Bo ludzie obłudnego serca obalają na się gniew, a nie wołają, kiedy ich wiąże.
EnglishWe need to move forward gradually, but we also need to lay down an extremely clear framework.
Działać należy stopniowo, ale jednocześnie trzeba określić bardzo wyraźne ramy.
EnglishAnd he said, Lay ye them in two heaps at the entrance of the gate until the morning.
A on rzekł: Składźcie je na dwie kupie u wejścia bramy aż do poranku.
EnglishThe sun ariseth, they get them away, And lay them down in their dens.
Lecz gdy słońce wznijdzie, zaś się zgromadzają, i w jamach swoich kładą się.
EnglishThis would lay the foundations for an improved relationship between Armenia and Turkey.
Podłożyłoby to podwaliny pod lepsze stosunki pomiędzy Armenią i Turcją.
EnglishOne is that Frito-Lay figured out this liquidity thing with their consumer.
Firma Frito-Lay zaobserwował taką płynną zmienność u swoich klientów.