EN

kick-start {sostantivo}

volume_up

Esempi di utilizzo "kick-start" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt is a budget designed to fight unemployment and kick-start the economy.
To budżet, którego celem jest walka z bezrobociem i danie impulsu gospodarce.
EnglishThis is a budget that will help to fight unemployment and kick-start the economy.
To budżet, który pomoże zwalczać bezrobocie i uruchomić gospodarkę.
EnglishI do commend you for having tried, and for still trying, to kick-start the dialogue.
Naprawdę gratuluję panu wytrwałości w usilnych próbach doprowadzenia do planowanych rozmów.
EnglishOur duty is to kick-start European integration, which is in a seriously bad way.
Naszym obowiązkiem jest ożywienie integracji europejskiej, która znajduje się w opłakanym stanie.
EnglishMrs Wortmann-Kool has already mentioned the kick-start.
Pani poseł Wortmann-Kool wspomniała już o szybkim uruchomieniu.
EnglishIn conclusion, one notes that it falls to the French presidency to kick-start this venture, but will they?
Podsumowując, mówi się, że to francuska prezydencja powinna rozruszać to ryzykowne przedsięwzięcie, lecz czy to uczyni?
EnglishThey watch us line up on the field, the whistle blows, and we assiduously start to kick the ball into our own goal.
Patrzą na nas, kiedy próbujemy ustawić się na boisku, a po gwizdku wytrwale staramy się kopnąć piłkę do własnej bramki.
EnglishWith all these elections going on and changes of administration, how can we really kick-start the WTO talks?
W jaki sposób tak naprawdę mamy rozpocząć rozmowy w WTO, przy tylu kampaniach wyborczych i tak wielu zmianach w administracji?
EnglishThe process needs a kick-start.
EnglishTargets have been set and incentives for more efficient vans will hopefully kick-start an innovation drive across the industry.
Określono cele i należy mieć nadzieję, że zachęty na rzecz wydajniejszych furgonetek zainicjują wyścig całego przemysłu ku innowacjom.
EnglishThey're now called KickStart.
EnglishAnd I think some of you may have visited -- these farmers are helped by KickStart and TechnoServe, who help them become more self-sufficient.
Myślę, że niektórzy z was odwiedzili -- tym farmerom pomaga KickStart i TechnoServe, aby mogli stać się bardziej samowystarczalni.
EnglishThe proposed budget for this fund under discussion is EUR 80 million between 2007 and 2010, with EUR 15 million in 2008 to kick-start the initiative.
Proponowany budżet funduszu wynosi 80 milionów euro w latach 2007-2010 z sumą 15 milionów euro na uruchomienie inicjatywy.
EnglishOnly by changing their financial policy to be more like that of Germany will these countries be able to kick-start their economies.
Tylko zmieniając swoją politykę finansową, przez upodobnienie jej do tej realizowanej przez Niemcy, kraje te mogą uruchomić swoje gospodarki.
EnglishMillions will go unspent, which would be criminal given the need to kick-start our economies with whatever funding is available.
Miliony pozostaną niewykorzystane, co będzie rzeczą karygodną zważywszy na fakt, że nasze gospodarki potrzebują stymulacji za pomocą wszelkich dostępnych środków.
EnglishWe all want public finances to be controlled responsibly, but the goal of reducing debt is not sufficient to kick-start growth and competitiveness.
Wszyscy chcemy odpowiedzialnej kontroli nad finansami publicznymi, ale cel ograniczenia długu nie wystarczy, by przywrócić wzrost i konkurencyjność.
EnglishThe constructive work on the EU-Ukraine Association Agreement must continue and work on the extended Free Trade Agreement must be given a kick start.
Trzeba kontynuować konstruktywne prace nad układem o stowarzyszeniu UE i Ukrainy, należy też szybko zapoczątkować prace nad poszerzoną umową o wolnym handlu.
EnglishBut we, the Commission, stand ready to kick-start work and contribute to negotiations as soon as the ministers acknowledge that sufficient progress has been made.
Ale my, Komisja, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pracy i udziału w negocjacjach, jak tylko ministrowie uznają, że osiągnięto wystarczający postęp.
EnglishSimilarly, greater synergy between the various financial instruments can only be beneficial at a time when we need to kick-start economic activity.
Podobnie jest z większą synergią różnorodnych instrumentów finansowych, która jest korzystna jedynie wtedy, gdy musimy szybko zainicjować działalność gospodarczą.
EnglishHere we expect to see a wave of coordination meetings to kick-start the various priority areas and individual projects included in the action plan.
Oczekujemy przy tym całej fali spotkań koordynacyjnych, które zapoczątkują działania w różnych priorytetowych obszarach oraz indywidualne projekty zawarte w planie działań.