"keen" traduzione polacco

EN

"keen" in polacco

EN

keen {aggettivo}

volume_up
keen (anche: acerbic, acrid, acute, aquiline)
European and national competition rules must be applied consistently so as to ensure keen competition and an open market.
Aby zapewnić ostrą konkurencję i otwarty rynek należy koniecznie stosować w spójny sposób europejskie i krajowe przepisy dotyczące konkurencji.
The people of Kosovo are keen to join the European Union soon and become an equal Member State.
Ludność Kosowa chętna jest szybkiemu przystąpieniu do Unii Europejskiej i zostania równoprawnym państwem członkowskim.
The Council is fairly unwilling to discuss the implementation of the budget with the Committee on Budgetary Control, and it is not keen to hand over the documents requested either.
Rada dość niechętnie rozmawia z Komisją Kontroli Budżetowej o wykonaniu budżetu, ani też się nie pali do przekazania żądanych dokumentów.
keen
volume_up
zapalony {agg. m} [coll.]
As a keen cyclist I am especially pleased by the provisions for carrying bicycles on the train.
Jako zapalony rowerzysta jestem szczególnie zadowolony z przepisów dotyczących przewożenia rowerów w pociągu.

Esempi di utilizzo "keen" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHowever, unlike the PSE Group, I was keen to support a number of points:
Jednakże, w przeciwieństwie do grupy PSE, z entuzjazmem poparłam szereg kwestii:
EnglishThe young people in North Africa who are so keen to see reform are looking to Turkey.
Młodzi ludzie w Afryce Północnej tak bardzo pragnący refom patrzą na Turcję.
EnglishThis is another reason why I am keen to see a resolution to the issue of financing.
Jest to kolejny powód mojego entuzjazmu dla przyjęcia rezolucji w sprawie finansowania.
EnglishI am very keen to hear what conclusion the Council draws from Mrs Lambert's report.
Bardzo chętnie wysłucham wniosków Rady ze sprawozdania posłanki Lambert.
EnglishBut I know he will be very keen to find out the outcome of our work and our vote.
Wiem jednak, że bardzo go ucieszy wynik naszej pracy i głosowania.
EnglishHaving said that, there are certain amendments which we are also keen to see supported.
Niemniej jednak jesteśmy zdecydowani poprzeć również niektóre poprawki.
EnglishThese are the three basic truths of which I am keen to remind you.
O tych właśnie trzech podstawowych faktach chciałbym państwu przypomnieć.
EnglishWe are often very keen to show solidarity for various groups of people.
Często jesteśmy chętni okazywać solidarność z różnymi grupami ludzi.
EnglishWe therefore share the same aims, as I am keen to stress to this House as clearly as possible.
Przyświecają nam zatem te same cele, co pragnę podkreślić w tej Izbie jak najdobitniej.
EnglishWe are extremely keen for Barroso II not to be the same as Barroso I.
Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, by Komisja Barroso II nie była taka sama jak Barroso I.
EnglishI am keen to find out how far advanced the deliberations are in the corridors of the Commission.
Chciałabym się dowiedzieć, jak zaawansowane są rozważania prowadzone wewnątrz Komisji.
EnglishSince it's organic, I'm really keen to try and minimize the addition of any chemicals.
Jako, że jest organiczne jak najbardziej staram się minimalizować użycie dodatkowych chemikaliów.
EnglishYou know that we, the other Members of this House, are very keen to work with the Commission.
Jak pan wie, my, czyli pozostali posłowie tej Izby, bardzo chcemy pracować wraz z Komisją.
EnglishThis is why I have been keen to stress, in my report, the impact of the crisis on women.
Dlatego w treści mojego sprawozdania nie omieszkałem uwypuklić wpływu kryzysu na sytuację kobiet.
EnglishMy group is keen to focus the volume-reduction targets on dangerous substances.
Moja grupa jest zainteresowana skupieniem się na ilościowych celach redukcji substancji niebezpiecznych.
EnglishAs you know, I am a keen advocate of Turkey joining the EU.
Jak Państwo wiedzą, jestem gorącym zwolennikiem przystąpienia Turcji do UE.
EnglishThis was something that the rapporteur was keen to ensure.
Na zapewnieniu takiej możliwości bardzo zależało pani poseł sprawozdawczyni.
EnglishI am a lifelong keen sea angler, as are most of my family.
Tak jak większość mojej rodziny, przez całe życie jestem zagorzałym wędkarzem morskim.
EnglishBoth sides seem keen to finalise an Agreement before next June's European elections.
Wydaje się, że obie strony chcą sfinalizować umowę przed najbliższymi czerwcowymi wyborami europejskimi.
EnglishThe EU is also keen to help reduce smoking and to encourage smoke-free environments.
UE zależy na tym, aby liczba palaczy zmniejszyła się i powstawały środowiska wolne od dymu papierosowego.