"investigator" traduzione polacco

EN

"investigator" in polacco

volume_up
investigator {sostantivo}

EN investigator
volume_up
{sostantivo}

1. "researcher"

investigator (anche: explorer, research scientist, researcher)
I like to show this shot -- this is Ubald Tamoufe, who's the lead investigator in our Cameroon site.
Chciałbym pokazać to zdjęcie - to Ubald Tamoufe, wiodący badacz w naszej części Kamerunu.
The first 330 patients were centrally assessed (response rate 6.2 %); 401 patients were investigator- assessed (response rate 11.2 %).
Pierwszych 330 pacjentów oceniano centralnie (odsetek odpowiedzi 6, 2 %); 401 pacjentów oceniali badacze (odsetek odpowiedzi 11, 2 %).
Assessments were undertaken by the study investigators and by an independent review panel, blinded to treatment.
Ocenę przeprowadzali badacze oraz niezależny panel ekspertów, na podstawie danych zaślepionych w odniesieniu do stosowanego leczenia.

2. "police"

investigator
Instead, the investigators and prosecutors involved in the death of Sergei Magnitsky have been promoted and rewarded.
Zamiast tego śledczy i prokuratorzy zamieszani w śmierć Siergieja Magnickiego otrzymali awanse i nagrody.
Investigators have prepared implausible new charges against Khodorkovsky and have been holding him in pre-trial detention for nearly two years.
Oficerowie śledczy przygotowali nowe nieprzekonujące zarzuty przeciwko Chodorkowskiemu i przetrzymują go od dwóch lat w areszcie.
All the investigators were given access to the airports at Otopeni, Bucharest and Constanţa, as well as to the base at the Torrejón Satellite Centre.
Wszyscy śledczy uzyskali dostęp do lotnisk w Otopeni, Bukareszcie i Konstancy, jak również do bazy w Centrum Satelitarnym Torrejón.
investigator

Sinonimi (inglese) per "investigator":

investigator

Esempi di utilizzo "investigator" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBut this was spotted by an eagle-eye investigator, and he was convicted.
Zostało to odkryte przez jednego z bystrych śledczych, i chłopak został skazany.
EnglishInvestigator's global assessments of efficacy also showed significant improvement.
Także wyniki łącznej oceny skuteczności dokonanej przez badaczy wskazują na istotną poprawę kliniczną.
EnglishThe Investigator's assessment of successful outcome at each of these time points is shown in the following table.
W poniższej tabeli przedstawiono ocenę wyników we wszystkich punktach czasowych.
EnglishOne of its aims is to 'promote wholly investigator-driven or 'bottom up' frontier research'.
Jednym z jej celów jest "propagowanie w inspirowanych przez naukowców "oddolnych" badań odkrywczych”.
EnglishNone of the serious adverse experiences was judged by the study investigator to be related to this vaccine.
Żaden z tych objawów nie został uznany przez badacza za związany z podaniem szczepionki.
EnglishInvestigator analysis on data at the stop of enrolment is presented in the following table.
W poniższej tabeli przedstawiono analizę danych z dnia wstrzymania rekrutacji, przeprowadzoną przez badaczy.
EnglishOlanzapine was started at 2.5 mg/ day and titrated to a maximum of 15 mg/ day based on investigator judgement.
Potencjalny wpł olanzapiny na inne produkty lecznicze ywł Olanzapina moż wywierać dopaminy.
EnglishEstimates were calculated by hazard ratios 2) Last tumour response as assessed by the investigator.
Szacowanie na podstawie ilorazów ryzyka 2) Ostatnia oceniona odpowiedź ze strony nowotworu według oceny badacza.
EnglishCould the Commission clarify what is meant by investigator-driven or 'bottom-up' frontier research?
Czy Komisja mogłaby wyjaśnić, co kryje się pod pojęciami inspirowanych przez naukowców, czy "oddolnych” badań odkrywczych?
EnglishNo adverse reactions were noted by the investigator.
Nie zanotowano żadnych działań niepożądanych.
EnglishI'm gonna turn you into an investigator yet.
EnglishThere have been few reported cases of pemetrexed extravasation, which were not assessed as serious by the investigator.
Donoszono o nielicznych przypadkach podania pemetreksedu poza naczynie, które nie zostały ocenione przez badaczy jako poważne.
EnglishThere have been a few reported cases of pemetrexed extravasation, which were not assessed as serious by the investigator.
Donoszono o nielicznych przypadkach podania pemetreksedu poza naczynie, które nie zostały ocenione przez badaczy jako poważne.
EnglishOlanzapine was started at 2.5 mg/ day and titrated to a maximum of 15 mg/ day based on investigator judgement.
Podawanie olanzapiny rozpocz to od dawki 2, 5 mg/ dob i nast pnie zwi kszano – w zale no ci od decyzji badacza – maksymalnie do 15 mg/ dob.
EnglishOlanzapine was started at 2.5 mg/ day and titrated to a maximum of 15 mg/ day based on investigator judgment.
Podawanie olanzapiny rozpoczęto od dawki 2, 5 mg/ dobę i następnie zwiększano – w zależności od decyzji badacza – maksymalnie do 15 mg/ dobę.
EnglishOlanzapine was started at 2.5 mg/ day and titrated to a maximum of 15 mg/ day based on investigator judgement.
Podawanie olanzapiny rozpoczęto od dawki 2, 5 mg/ dobę i następnie zwiększano – w zależności od decyzji badacza – maksymalnie do 15 mg/ dobę.
EnglishAs regards the relief of symptoms, this was examined in both studies through the use of diary cards and investigator interviews.
Jeżeli chodzi o łagodzenie objawów, w obu badaniach było ono oceniane poprzez stosowanie kart dzienniczka i wywiadów badawczych.
EnglishThe overall objective response rates (investigator assessment) were 20 % (first trial) and 25 % (second trial).
Całkowity odsetek obiektywnych odpowiedzi terapeutycznych (ocena badacza) wyniósł 20 % (pierwsze badanie kliniczne) i 25 % (drugie badanie kliniczne).
EnglishThe first 330 patients were centrally assessed (response rate 6.2 %); 401 patients were investigator- assessed (response rate 11.2 %).
Pierwszych 330 pacjentów oceniano centralnie (odsetek odpowiedzi 6, 2 %); 401 pacjentów oceniali badacze (odsetek odpowiedzi 11, 2 %).
EnglishResponse rate (investigator assessment) in patients that crossed over to panitumumab after progression on BSC alone was 22 % (95 % CI:
Częstość odpowiedzi (ocena badacza) u pacjentów, którym zmieniono leczenie na panitumumab po progresji w grupie NTW wynosiła 22 % [ 95 % CI: