"investigative" traduzione polacco

EN

"investigative" in polacco

EN investigative
volume_up
{aggettivo}

investigative (anche: forensic, investigatory)
volume_up
śledczy {agg. m}
As if this were not complex enough, some states have subordinated the investigative bodies we are calling for to different state organisations.
Jakby to było jeszcze nie dość skomplikowane, niektóre państwa podporządkowały organy śledcze, o których tu mowa, różnym instytucjom państwowym.
On the contrary, the investigative authorities and those responsible for law and order must be better looked after and reinforced.
Przeciwnie, władze dochodzeniowo-śledcze oraz odpowiedzialne za przestrzeganie prawa i utrzymanie porządku muszą otrzymać więcej opieki i zostać wzmocnione.

Sinonimi (inglese) per "investigative":

investigative

Esempi di utilizzo "investigative" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishFurthermore, it states that OLAF’s investigative powers are applicable to all ECB tasks.
także, że uprawnienia dochodzeniowe OLAF mają zastosowanie do zakresu działania EBC.
EnglishThe independence of the investigative body is an obvious requirement.
Niezależność jednostki prowadzącej dochodzenie jest oczywistym wymogiem.
Englishcommon investigative techniques in relation to the detection of serious forms of organised crime.
wspólnych technik śledczych dotyczących wykrywania poważnych form przestępczości zorganizowanej.
EnglishThe investigative and preventative function of the EIB must play a more prominent role than it has done in the past.
Dochodzeniowa i prewencyjna funkcja EBI musi odgrywać ważniejszą rolę niż dotychczas.
English. ~~~ But it's investigative material, no doubt.
Nie wiem, ale to bez wątpienia dobry materiał na śledztwo.
EnglishThey are on an investigative trip to learn from the European Parliament's experience in this area.
Przybyli z wizytą badawczą - pragną zaczerpnąć z doświadczenia Parlamentu Europejskiego w tej dziedzinie.
EnglishIn 1995, we started working on a two-year investigative research project to try and find out what was going on.
W 1995 r. rozpoczęliśmy projekt dochodzeniowo-badawczy, próbując dowiedzieć się, co jest grane.
EnglishIn Discover Magazine, I'm an investigative puzzle maker.
W Discover jestem śledczym projektantem łamigłówek.
EnglishHere, I again have to make clear what other experts and even the investigative authorities have said repeatedly.
W tym miejscu podkreślę raz jeszcze to, co inni eksperci, a nawet organy ścigania, wielokrotnie powtarzali.
EnglishThis investigative clinical trial assay performed in a central laboratory utilised a 0 to 3+ scale.
Test wykorzystywany w badaniach klinicznych był wykonany w centralnym laboratorium z wykorzystaniem skali barwienia od 0 do 3+.
EnglishThis must protect the independence of OLAF through regular monitoring of the implementation of its investigative function.
Musi on bronić niezależności OLAF-u w drodze regularnego monitorowania realizacji jego funkcji dochodzeniowej.
EnglishOnly the investigative instruments and resources of the Member States will be sufficient for the task.
Wykonanie tego zadania możliwe będzie tylko dzięki instrumentom dochodzeniowym oraz środkom jakimi dysponują państwa członkowskie.
EnglishThey should be experts, appointed for five years, with investigative experience in the judicial world.
Powinni być to eksperci, nominowani na pięć lat, posiadający doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń w ramach wymiaru sprawiedliwości.
EnglishAs far as the post-election violence is concerned, the Commission welcomes the report of the investigative commission on the violence (the Waki Report).
Komisja z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie komisji dochodzeniowej ds. przemocy (sprawozdanie Waki) dotyczące przemocy powyborczej.
EnglishOn the contrary, the investigative authorities and those responsible for law and order must be better looked after and reinforced.
Przeciwnie, władze dochodzeniowo-śledcze oraz odpowiedzialne za przestrzeganie prawa i utrzymanie porządku muszą otrzymać więcej opieki i zostać wzmocnione.
EnglishAs if this were not complex enough, some states have subordinated the investigative bodies we are calling for to different state organisations.
Jakby to było jeszcze nie dość skomplikowane, niektóre państwa podporządkowały organy śledcze, o których tu mowa, różnym instytucjom państwowym.
EnglishEuropol is also active in promoting crime analysis and the harmonisation of investigative techniques and training within Member States.
Europol również aktywnie wspiera działania w zakresie analizy przestępczości i ujednolicenia technik dochodzeniowych oraz szkoleń w państwach członkowskich.
EnglishOf course, if we were to set up an investigative committee, the latter might well find otherwise.
Dziś w nocy na dziedzińcu Parlamentu mogły lądować eskadry UFO, bo może i mogły, ale nie wylądowały, choć jak powołamy komisję śledczą, to ta ustalić może coś innego.
EnglishAnd what I recognized was that there was an incredible window of opportunity for us as a world community to come together and end torture as an investigative tool.
I zdałam sobie sprawę, że powstała niesamowita możliwość dla nas, jako światowej społeczności, by wspólnie zakazać stosowania tortur, jako narzędzia śledczego.
EnglishDr Meizoso, who has lived in London for 20 years, now stands to have his life torn apart on the whim of an investigative magistrate investigating a crime that has not happened.
Życie doktora Meizoso, który mieszka w Londynie od 20 lat, ma teraz rozpaść się na kawałki przez kaprys sędziego śledczego badającego przestępstwo, do którego nie doszło.