EN

to invert [inverted|inverted] {verbo}

volume_up
Invert the vial and withdraw the reconstituted solution into the syringe.
Odwrócić fiolkę do góry dnem i pobrać rozpuszczony roztwór do strzykawki.
Gently invert the TYSABRI solution to mix completely.
Delikatnie odwrócić roztwór TYSABRI w celu całkowitego wymieszania zawartości.
Gently invert the bag 2-3 times (see section 3 HOW TO USE IVEMEND).
Pojemnik należy 2- 3 razy delikatnie odwrócić (patrz akapit JAK STOSOWAĆ IVEMEND).
By 2050, it’s going to be a column and will start to invert.
Do 2050 roku będzie mieć postać kolumny i zacznie się odwracać.
The Cyanokit vial is to be rocked or inverted for at least 30 seconds to mix the solution.
Fiolkę z lekiem Cyanokit należy kołysać lub odwracać przez co najmniej 30 sekund w celu zmieszania roztworu.
That's the critical change that is being inverted by the Net.
To krytyczna zmiana, która jest odwracana przez sieć.

Sinonimi (inglese) per "invert":

invert
inverted

Esempi di utilizzo "to invert" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishEnsuring that the syringe plunger rod is still fully depressed, invert the vial.
Po sprawdzeniu, że tłok strzykawki jest całkowicie wciśnięty, odwrócić fiolkę.
EnglishGently invert or lightly massage the infusion bag to mix the diluted solution.
Delikatnie odwrócić lub masować worek do infuzji, aby zmieszać rozcieńczony roztwór.
EnglishGently invert or lightly massage the infusion bag to mix the diluted solution.
Delikatnie odwrócić lub masować worek do infuzji, aby wymieszać rozcieńczony roztwór.
EnglishInvert the vial and withdraw the reconstituted solution into the syringe.
Odwrócić fiolkę do góry dnem i pobrać rozpuszczony roztwór do strzykawki.
EnglishGently invert the bag 2-3 times (see section 3 HOW TO USE IVEMEND).
Pojemnik należy 2- 3 razy delikatnie odwrócić (patrz akapit JAK STOSOWAĆ IVEMEND).
EnglishGently invert or massage the infusion bag to mix the diluted solution.
Delikatnie odwrócić lub masować worek, aby wymieszać rozcieńczony roztwór.
EnglishGently invert the infusion bag to obtain a homogeneous solution.
Następnie należy delikatnie obrócić worek w celu otrzymania jednorodnego roztworu.
EnglishInvert the syringe and push the plunger until all air bubbles have been expelled.
Odwrócić strzykawkę i naciskać tłoczek dopóki nie zostaną usunięte wszystkie pęcherzyki powietrza.
EnglishTo mix the solution, gently invert the infusion bag to avoid foaming.
W celu wymieszania roztworu należy delikatnie obrócić worek do infuzji, unikając spienienia.
EnglishInvert the vial completely and slowly withdraw the entire contents of the suspension from the vial.
Obrócić fiolkę do góry dnem i pobrać z fiolki całą objętość zawiesiny do strzykawki.
EnglishInvert the solvent vial and pierce the stopper of the vial containing the powder.
Przekręcić fiolkę z rozpuszczalnikiem i przekłuć gumowy korek zabezpieczający fiolki zawierającej proszek.
EnglishGently invert the TYSABRI solution to mix completely.
Delikatnie odwrócić roztwór TYSABRI w celu całkowitego wymieszania zawartości.
EnglishFor mixing the solution, gently invert the bag in order to avoid foaming.
W celu wymieszania roztworu, należy delikatnie obracać pojemnikiem, aby uniknąć spienienia zawartości.
EnglishInvert the system and carefully withdraw SonoVue into the syringe.
Odwróć system i ostrożnie pobierz roztwór SonoVue do strzykawki.
EnglishJust before withdrawing DepoCyte, gently invert the vial to mix the particles evenly.
Tuż przed pobraniem leku DepoCyte, delikatnie odwrócić fiolkę w celu równomiernego zmieszania cząsteczek.
EnglishInvert the vial for at least 15 seconds in order to allow the solution to drain towards the stopper.
Odwrócić fiolkę do góry dnem na co najmniej 15 sekund, tak, by roztwór spłynął w kierunku korka.
EnglishBy 2050, it’s going to be a column and will start to invert.
Do 2050 roku będzie mieć postać kolumny i zacznie się odwracać.
EnglishInvert vial/ syringe and transfer the solution into syringe by drawing the plunger out slowly and smoothly (H).
Odwrócić fiolkę/ strzykawkę i przemieścić roztwór do strzykawki, odciągając tłoczek powoli i równomiernie (H).
EnglishGently invert the bag 2-3 times.
EnglishWith BAXJECT II attached to the solvent vial, invert the system so that the solvent vial is on top of the device.
Mając BAXJECT II połączony z fiolką rozpuszczalnika, całość odwrócić tak, aby fiolka z rozpuszczalnikiem znalazła się nad przyrządem.