"important to be able" traduzione polacco

EN

"important to be able" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "important to be able" viene usato.

Traduzioni simili a "important to be able" in polacco

important aggettivo
to preposizione
Polish
to congiunzione
to be verbo
BE sostantivo
able aggettivo
to able verbo

Esempi di utilizzo "important to be able" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAt the same time, it is important to be able to turn the viewpoint around.
Jednocześnie ważne jest, byśmy potrafili zmienić nasz punkt widzenia.
EnglishIt is therefore important to be able to experiment with new forms of aid.
Ważna jest zatem możliwość eksperymentowania z nowymi jej formami.
EnglishIt is extremely important to be able to obtain a European patent with a single application.
Ogromnie ważna jest możliwość uzyskania patentu europejskiego na podstawie jednego zgłoszenia.
EnglishIt is important to be able to represent your respective groups strongly.
To ważne, byśmy mogli zdecydowanie reprezentować swoje grupy.
EnglishThis is why it is so important to be able to compare occupational qualifications between different Member States.
Dlatego tak ważna jest możliwość porównywania kwalifikacji zawodowych pomiędzy różnymi państwami członkowskimi.
EnglishParticularly during economically uncertain times, it is important to be able to rely on commitments made in this regard.
Szczególnie w niepewnych ekonomicznie czasach ważne jest, by polegać na zobowiązaniach podjętych w tym zakresie.
EnglishMr President, during these times of uncertainty, it is important to be able to count on something with a reliable value: the euro.
Panie przewodniczący! W tych niepewnych czasach ważna jest możliwość liczenia na coś, co ma pewną wartość: euro.
EnglishIt is very important to be able to detect cases as soon as possible in order to prevent the spread of the disease.
Możliwość jak najszybszego wykrywania przypadków zachorowań jest niezwykle ważna, jeśli chcemy zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.
EnglishIt is very important to be able to protect both young girls and young boys against sexual crimes, sexual abuse and sexual exploitation throughout the EU.
Jest bardzo ważne, byśmy mogli chronić zarówno dziewczęta, jak i chłopców przed przestępstwami seksualnymi, nadużyciami seksualnymi oraz wykorzystywaniem seksualnym na terenie całej UE.
English. - (DE) Mr President, Commissioner, development cooperation and trade are usually the most important external forces able to contribute to a country's development.
sprawozdawca. - (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz! Współpraca w ramach rozwoju oraz handel są zwykle najważniejszymi czynnikami, które mogą wpłynąć na rozwój państwa.
EnglishOn the matter of the erasure of data, I also consider it very important to be able to renegotiate the five-year period, since it is really not acceptable to hold data for such a long time.
W sprawie usuwania danych podzielam pogląd, że należy renegocjować okres pięcioletni, bowiem przechowywanie danych przez tak długi czas jest naprawdę niedopuszczalne.
EnglishTo conclude, we feel it is important to be able to present to the Commission and Parliament the real difficulties that exist in complying quickly with the Court of Justice ruling.
Reasumując, naszym zdaniem ważna jest możliwość przedstawienia Komisji i Parlamentowi rzeczywistych trudności z szybkim zastosowaniem się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości.

Impara nuove parole

English
  • important to be able

Nel dizionario Spagnolo-Italiano potrai trovare più traduzioni.