"important indeed" traduzione polacco

EN

"important indeed" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "important indeed" viene usato.

Traduzioni simili a "important indeed" in polacco

important aggettivo
indeed avverbio
indeed
Polish
indeed interiezione
indeed particella
Polish
deed sostantivo

Esempi di utilizzo "important indeed" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHowever, farmers will also be protected and this is very important indeed.
Jednakże rolnicy będą także chronieni, a to jest rzeczywiście bardzo ważne.
EnglishThe Swedish Presidency did indeed make important progress in this field.
Prezydencja szwedzka rzeczywiście poczyniła znaczący postęp w tej sferze.
EnglishIt is indeed most important to make progress with implementing this strategy in the future.
Postęp we wdrażaniu tej strategii w przyszłości jest w istocie bardzo ważny.
EnglishI believe the European Council was indeed an important step forward.
Uważam, że posiedzenie Rady Europejskiej naprawdę stanowiło istotny postęp.
EnglishIt is very important indeed and I am grateful to the honourable Member for reinforcing that.
Jest to naprawdę bardzo ważne i jestem wdzięczny szanownemu posłowi za podniesienie tej kwestii.
EnglishIn my opinion, the report by Mrs Grossetête is very important indeed.
Uważam, że sprawozdanie pani Grossetête jest bardzo ważne.
EnglishSecond, let me say to Mr Agnoletto that human rights clauses are indeed very important.
Po drugie pragnę powiedzieć panu Agnolettowi, że zapisy dotyczące praw człowieka są istotnie bardzo ważne.
EnglishIn that context, this report is very important indeed.
W tym kontekście przedmiotowe sprawozdanie jest naprawdę bardzo istotne.
EnglishTherefore, thorough assessment is indeed important in order to examine the effectiveness of the sanctions policy.
A zatem konieczna jest szczegółowa ocena w celu zbadanie efektywności polityki sankcji.
EnglishStability is indeed important for the effectiveness of the Lisbon Strategy and the integrated guidelines.
Stabilność jest naprawdę ważna dla skuteczności strategii lizbońskiej i zintegrowanych wytycznych.
EnglishI think that we have, indeed, taken important steps forward.
Uważam, że naprawdę poczyniliśmy istotne kroki naprzód.
EnglishIn terms of the state of agriculture in the economy of my own country, it is clearly very important indeed.
Jeżeli chodzi o pozycję rolnictwa w gospodarce mojego państwa, jest ona rzeczywiście niezwykle ważna.
EnglishCommissioner, The document that the European Parliament is going to adopt is very important indeed.
(BG) Panie komisarzu! Dokument, który ma zamiar przyjąć Parlament Europejski, jest oczywiście bardzo ważny.
English(PL) I would like to thank the Commissioner for this information - what you are doing is, indeed, very important.
(PL) Chciałem podziękować pani komisarz za informacje - to, co pani robi, jest rzeczywiście bardzo ważne.
EnglishI believe this is extremely important indeed.
Uważam, że rzeczywiście ma to ogromne znaczenie.
EnglishI believe that the UN's role is indeed important.
EnglishProtecting children and young people from sexual abuse is an important issue and, indeed, a problem of our times.
Ochrona dzieci i młodych osób przed przemocą seksualną jest bardzo ważną kwestią i rzeczywistym problemem naszych czasów.
EnglishThat is indeed an important starting point.
EnglishI think they are indeed very important.
EnglishThere is a human rights instrument that is indeed very important, known as the European Convention on Human Rights.
Istnieje instrument ochrony praw człowieka pod nazwą europejskiej konwencji praw człowieka, który istotnie pełni bardzo ważną rolę.

Impara nuove parole

English
  • important indeed

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Inglese-Italiano.