"group" traduzione polacco

EN

"group" in polacco

volume_up
group {sostantivo}
PL

"gry" in inglese

volume_up
gry {f. pl.}
EN

EN group
volume_up
{sostantivo}

group (anche: band, batch, cohort, organization)
The first group shall be composed of five governors and the second group of the remaining governors.
Pierwsza grupa składa się z pięciu prezesów, a druga grupa z pozostałych prezesów.
My group, the ECR Group, calls for a genuinely democratic and peaceful transition in Egypt.
Moja grupa, grupa ECR, wzywa do prawdziwie demokratycznej i pokojowej transformacji w Egipcie.
Pharmacotherapeutic group: macrolides, lincosamides and streptogramins, ATC Code:
Grupa farmakoterapeutyczna: makrolidy, linkozamidy i streptograminy, kod ATC:
group (anche: formation)
My Group sees no need for a group of wise people to ponder Europe's future.
Moje ugrupowanie nie widzi potrzeby, by grupa mędrców rozważała przyszłość Europy.
For this reason, my group will give its consent to enhanced cooperation.
Z tego względu moje ugrupowanie wyrazi zgodę na wzmocnioną współpracę.
. - Madam President, my group proposes to delete paragraphs 2 and 6.
Moje ugrupowanie proponuje usunięcie ustępów 2 i 6.
group (anche: crew, squad, staff, syndrome)
Your favorite singing group -- it's Diana Ross and the --
Twój ulubiony zespół wokalny to Diana Ross i...
For my part, my teams and I will be following the efforts of the Council working group very closely.
Mój zespół i ja sam będziemy ze swej strony ściśle śledzić działania grupy roboczej Rady.
In this context, a working group on billing was established at the first meeting of the Forum in 2008.
W tym kontekście na pierwszym posiedzeniu Forum w 2008 roku powołano zespół roboczy ds. rachunków.
group (anche: bunch, class, huddle, troop)
And it changes from a group of highly motivated but fairly individually-centric people into something larger, into a tribe that becomes aware of its own existence.
Gromada zmotywowanych, ale skupionych na sobie ludzi, zmienia się w coś większego, w plemię świadome swego istnienia.
group (anche: band, parapet, a bunch of)
Over four million people have lost their lives in the Democratic Republic of Congo as a result of two civil wars, tribal conflicts, and the activities of armed groups and partisans.
2 wojny domowe, walki plemienne, bandy i partyzanci spowodowały śmierć ponad 4 milionów ludzi.
group (anche: band, cohort)
group (anche: cast, flip, part, stage)
I should explain that being in a big group is not everything it seems.
Chciałbym wyjaśnić, że przynależność do dużej grupy nie jest tylko tym, co widać na pierwszy rzut oka.
on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, on the face of it, I should be in favour of this report which seeks to help under-developed nations.
Na pierwszy rzut oka powinienem poprzeć to sprawozdanie, ponieważ ma ono na celu wsparcie krajów słabo rozwiniętych.
The problems are visible first in the status of religious groups and as flaws in the system of freedom of speech and right of assembly.
Problemy na pierwszy rzut oka widać po statusie grup religijnych oraz jako wady w systemie wolności słowa i prawa pokojowego gromadzenia się i stowarzyszania.

Sinonimi (inglese) per "group":

group

Esempi di utilizzo "group" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAgenerase belongs to a group of antiviral medicines called protease inhibitors.
Agenerase należy do grupy leków przeciwwirusowych zwanych inhibitorami proteazy.
EnglishHydrochlorothiazide belongs to a group of medicines called thiazide diuretics.
Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi.
EnglishI am therefore sorry to learn of the financial problems affecting the ACP Group.
Dlatego z ubolewaniem przyjmuję informację o problemach finansowych grupy AKP.
EnglishSo if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
EnglishIt is not a question of nationality or of belonging to a particular ethnic group.
Nie jest to kwestia narodowości czy przynależności do określonej grupy etnicznej.
EnglishAlendronate belongs to a group of non-hormonal medicines called bisphosphonates.
Alendronian należy do grupy leków niehormonalnych nazywanych bisfosfonianami.
EnglishKarvea belongs to a group of medicines known as angiotensin-II receptor antagonists.
Karvea należy do grupy leków znanych jako antagoniści receptora angiotensyny II.
Englishon behalf of the PPE-DE Group. - (DE) Madam President, I have serious objections.
w imieniu grupy PPE-DE. - (DE) Pani przewodnicząca! Mam poważne zastrzeżenia.
EnglishMr Henin, the time was not established by us, it was established by your group.
Panie pośle Henin! Czas nie był ustalany przez nas, tylko przez pańską grupę.
EnglishVice-Chairman of the S&D Group. - I will indeed work on those Member States.
wiceprzewodniczący grupy S&D. - Tak, popracuję nad tymi państwami członkowskimi.
Englishon behalf of the PSE Group. - Mr President, we speak about frozen conflicts.
w imieniu grupy PSE. - Panie przewodniczący! Mówimy o "zamrożonych konfliktach”.
EnglishWe, as members of the GUE/NGL Group, are highly critical of this communication.
Jako członkowie grupy GUE/NGL krytycznie odnosimy się do przedmiotowego komunikatu.
EnglishIn the low dose ASA group the incidence of POBs was 15/ 2167 patients (0.69 %) for
W grupie stosującej małą dawke kwasu acetylosalicylowego częstość występowania POB
EnglishTelzir belongs to a group of anti-retroviral medicines called protease inhibitors.
Telzir należy do grupy leków przeciwretrowirusowych, zwanych inhibitorami proteazy.
EnglishAlendronate belongs to a group of non-hormonal medicines called bisphosphonates.
Alendronian należy do grupy leków niehormonalnych, zwanych bisfosfonianami.
EnglishDoxorubicin belongs to a group of anti-tumour medicines called anthracyclines.
Doksorubicyna należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych antracyklinami.
EnglishOLANZAPINE NEOPHARMA belongs to a group of medicines called antipsychotics.
OLANZAPINE NEOPHARMA należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi.
English(Parliament approved the proposal by the Socialist Group in the European Parliament)
(Parlament zatwierdził wniosek Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim)
EnglishIt is the wish of our group that your Presidency will be based on these values.
Życzeniem naszej grupy jest to, by pańska kadencja opierała się na tych wartościach.
Englishon behalf of the EFD Group. - Mr President, you are all very downbeat this morning.
w imieniu grupy EFD. - Panie przewodniczący! Wszyscy jesteście dziś dość przybici.