EN to get into
volume_up
{verbo}

1. generale

to get into (anche: to step into)
You know, it's not easy to get into these caves.
Niełatwo wejść do tych jaskiń.
If the accession negotiations with Macedonia get underway now, it will not be until 2017 at least when that country can join.
Jeśli negocjacje akcesyjne z Macedonią rozpoczną się teraz, kraj ten będzie mógł wejść do UE nie wcześniej niż w 2017 roku.
to get into (anche: to get in, to get on)
It required that it was completely trivial: that it takes 30 seconds to reserve a car, go get it, drive it.
Był wymóg, żeby to było całkiem proste, że wystarczy 30 sekund, żeby wypożyczyć -- zarezerwować samochód, przejąć go, wsiąść w niego.
." ~~~ And so we left my father fast asleep, because I knew he'd kill me if I let her go by herself, and we get in the car.
No i pojechałyśmy, ojciec na szczęście spał, bo zabiłby mnie, gdybym jej dała samej wsiąść do auta.
to get into (anche: to go into)
to get into (anche: to hop on, to get onto)
." ~~~ And so we left my father fast asleep, because I knew he'd kill me if I let her go by herself, and we get in the car.
No i pojechałyśmy, ojciec na szczęście spał, bo zabiłby mnie, gdybym jej dała samej wsiąść do auta.
to get into (anche: to get onto)
to get into
to get into (anche: to enter into)
volume_up
wdać się w {v. rifl.}

2. "building, container, eye, school"

to get into
So, you know they don't make it easy at Apple to get inside their phones.
Wiecie, nie jest łatwo dostać się do wnętrza telefonów Apple.
And he says, "And did you take the shortcut down Inverleith Row to get here to the infirmary?"
A on mówi: "I wybrała pani skrót przez Inverleith Row by dostać się do tej lecznicy"?
I want to move to the USA and get into the EU via Martinique'.
Chcę przeprowadzić się do USA i dostać się do UE przez Martynikę”.
to get into

3. "garment"

to get into (anche: to enter into)
Now, I'm not going to get into the physics of it, but all you need to know is that the faster the magnet's falling, the greater the stopping force.
Nie zamierzam wchodzić w tajniki fizyki, ale powinniście wiedzieć, że im szybciej magnes spada, tym większa siła hamowania.
to get into (anche: to expend, to place, to put in, to put up)
He has worked extremely hard to get an agreed compromise, and I congratulate him on that.
Włożył on niezwykle duży wkład pracy w uzyskanie uzgodnionego kompromisu, czego mu gratuluję.
Now, first let me remind you how much work it took to get us where we are, to be on the brink of true global social organization.
Na początku pozwólcie, że przypomnę jak wiele pracy musieliśmy włożyć by osiągnąć to, co mamy, być na krawędzi prawdziwie globalnej struktury społecznej.
The cracks are too small to get your toes into so the only way to climb is using your fingertips in the cracks, and using opposing pressure and forcing yourself up.
Szczeliny są jednak zbyt małe na stopy, więc jedyny sposób wspinania to włożenie opuszków palców w szczelinki i rozpieranie się aby się wznosić.
to get into (anche: to enter into)
We can see that today, the European Charter on Women's Rights is about to get off the ground.
Widać dziś, że Europejska karta praw kobiet może wkrótce wejść w życie.
I'm going to go to one of my favorite parts in this painting, and I'm really going to get to the cracks.
. ~~~ Zamierzam naprawdę wejść w pęknięcia.
Is this how we feel about the pressures of our world, that in order to get inside ourselves, you have to run for the hills?
Czy tak myślimy o nacisku ze strony świata, że aby wejść w siebie, trzeba najpierw uciec?
to get into (anche: to put, to put on, to invest, to put up)
volume_up
wkładać {v. imper.}
to get into
to get into

4. "sth"

to get into (anche: to get at)
volume_up
dorwać się {v. rifl.} (do czegoś)
to get into (anche: to get at)
volume_up
dorywać się {v. rifl.} (do czegoś)

5. "sb"

to get into (anche: to possess)
volume_up
wstąpić {v.} [fig.] (w kogoś)
to get into (anche: to possess)
volume_up
wstępować {v. imper.} [fig.] (w kogoś)
They belonged to boys who would join business and inherit business from parents, and girls would be dolled up to get married.
Do tych, którzy wstępowali do biznesu lub dziedziczyli go od rodziców. ~~~ Dziewczyny wystrojone szły do ślubu.

Esempi di utilizzo "to get into" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishNow, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
Jeśli ten dzieciak po prawej się nie podnosi, wiemy, że doznał wstrząsu mózgu.
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishIt's because they are preoccupied, asking themselves, "Should I get married or not?
Dlatego, że są zajęci ciągłym zadawaniem sobie pytań, "Czy powinienem się żenić?
EnglishThe mission of the two squadrons was to get rid of all the Scud missile launchers.
Zadaniem tych dwóch dywizjonów było pozbyć się wszystkich wyrzutni rakiet Scud.
EnglishThat will exert pressure on the industry to get these cars to consumers quickly.
Wywrze to presję na przemysł, aby szybko dostarczył te samochody konsumentom.
EnglishIf I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
EnglishHowever, when we get there, we may find that perhaps we should have thought twice.
Jednak kiedy tam dotrzemy, może sie okazać, że powinniśmy zastanowić się dwa razy.
EnglishSo we get drawn back into human drama... and how important we think that is.
Więc musimy wrócić do świata dramatów...... zobaczyć w nim to co najważniejsze.
EnglishWomen should not get pregnant during treatment with Atripla and for 12 weeks
Pacjentki nie powinny zachodzić w ciążę podczas stosowania leku Atripla i przez
EnglishSuch credits can help people to get out of a crisis if they are capable of doing so.
Takie kredyty mogą pomóc ludziom wyjść z kryzysu, jeśli potrafią oni to zrobić.
EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Pod żadnym pretekstem nie można obejść kluczowego wymogu dotyczącego przejrzystości.
EnglishThere is therefore an urgent need to find solutions and to get these implemented.
W związku z tym należy pilnie znaleźć rozwiązania i zrealizować te projekty.
EnglishSP: If you let fear get to you, then you're not going to be doing your job.
P: jeśli pozwolisz, by dopadł ciebie strach, wtedy nie wykonasz twojego zadania.
EnglishPerhaps Ben Zander and Bill Gates could get together and make an opera about AIDS.
Być może Ben Zander i Bill Gates mogliby się dogadać i stworzyć operę o AIDS.
EnglishNo head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Żaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.
EnglishIf you accidentally get some in your eyes or nose, flush the area with water.
W razie przypadkowego dostania się proszku do oczu lub nosa należy spłukać je wodą.
EnglishGet a significant professional development benefit, and give your business a
Uzyskaj znaczne korzyści profesjonalnego rozwoju oraz zafunduj swojej firmie cenną
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.
EnglishIf we did more of that, then perhaps we would get more of our policy right.
Gdybyśmy tak częściej czynili, być może nasza polityka działań byłaby trafniejsza
EnglishThese are questions to which we still need answers, and I hope that we will get them.
Są to pytania, które wciąż wymagają odpowiedzi, i mam nadzieję, że ją uzyskamy.