EN force
volume_up
{sostantivo}

force (anche: brawn, brunt, clout, might)
That possibility is the driving force behind economic reforms and democratisation.
Taka możliwość jest siłą napędową reform gospodarczych i demokratyzacji.
if the pumping force of the heart is insufficient (decompensatio cordis).
Jeśli siła skurczu serca jest niewystarczająca (niewydolność serca).
if the pumping force of the heart is insufficient (decompensatio cordis).
Jeśli siła tłocząca serca jest niedostateczna (niewydolność serca).
force (anche: authority, might, potency, power)
Firstly, it would give the Charter of Fundamental Rights legally binding force.
Po pierwsze nadawałby karcie praw podstawowych moc prawnie wiążącą.
You can actually change the force, simply just changing the air pressure.
Można zmienić moc, zmieniając ciśnienie powietrza.
The spell is breaking and the shamanistic incantations are losing their force.
Czar pryska, a szamańskie zaśpiewy tracą moc.
force (anche: blockbuster, hit, smash hit, wow)

Esempi di utilizzo "force" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThere were two glimmers of light when the Treaty of Lisbon entered into force.
Gdy traktat lizboński wchodził w życie, dawało się dostrzec dwa promyki nadziei.
EnglishThe programme will be implemented after the Treaty of Lisbon comes into force.
Przedmiotowy program będzie realizowany po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.
EnglishThis entered into force in August 2007 and will be implemented by 31 March 2009.
Dyrektywa weszła w życie w sierpniu 2007 r. i zostanie wdrożona do 31 marca 2009 r.
EnglishSince the law has not yet entered into force, no such proposal has been tabled.
Ponieważ ta ustawa nie weszła jeszcze w życie, nie przedstawiono takiej propozycji.
EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.
EnglishThis simple fact is symbolically illustrative of the type of regime in force there.
Już samo to symbolicznie pokazuje, z jakim rodzajem reżimu mamy tam do czynienia.
EnglishIt would be good to have a task force but it would be even better without it.
Powołanie grupy zadaniowej byłoby słuszne, ale jeszcze lepiej będzie bez niej.
EnglishThe Treaty reinforcing the budgetary powers of the Parliament enters into force.
Wejście w życie traktatu rozszerzającego uprawnienia budżetowe Parlamentu.
EnglishThere can be no more enlargements until the Lisbon Treaty comes into force.
Do czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego nie może być kolejnych rozszerzeń.
EnglishThe increase in online gambling is not a force of nature that advances inexorably.
Wzrost skali gier hazardowych on-line to nie żywioł, który narasta niepowstrzymanie.
EnglishThe people who supported it were the Air Force, which meant that it was all secret.
CI, którzy go wspierali, byli z Air Force, co znaczy, że wszystko było tajne.
EnglishBecause, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
Ponieważ w każdej chwili mógł, w razie konieczności używając siły, postawić na swoim.
EnglishYour attempt to force broadcasting onto the defensive has failed, Commissioner.
Próba zepchnięcia nadawców na pozycję obronną się nie udała, pani komisarz.
EnglishThe EEC-ACP Convention, signed in Lomé on February 28, 1975, enters into force.
Wejście w życie Konwencji EWG-AKP podpisanej w Lome dnia 28 lutego 1975 r.
EnglishI do not have the slightest doubt that the Lisbon Treaty will soon come into force.
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że już wkrótce traktat z Lizbony wejdzie w życie.
EnglishAnd so, every technology is sort of a creative force looking for the right job.
I tak, każda technologia jest rodzajem twórczej siły szukającej odpowiedniego zadania.
EnglishIt should not be the EU's task to force countries to use more pesticides.
Zadaniem UE nie powinno być zmuszanie krajów do większego stosowania pestycydów.
EnglishIn particular we must bring China and India on board to force the change.
Aby wymusić zmiany, musimy w szczególności mieć po naszej stronie Chiny i Indie..
EnglishThe regulations creating a common agricultural policy (CAP) enter into force.
Wejście w życie rozporządzeń ustanawiających wspólną politykę rolną (WPR).
EnglishI hope that the Treaty of Lisbon will enter into force in the near future.
Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości wejdzie w życie traktat lizboński.