EN

finished {aggettivo}

volume_up
finished (anche: canned, cut-and-dried, ready, set)
We hope that there will be a finished proposal by the summer.
Mamy nadzieję, że do lata wniosek będzie gotowy.
A to jest gotowy mechanizm.
So here are some half-finished horses ready to be worked in London.
Tutaj mamy kilka niedokończonych koni, gotowych do dalszego opracowania w Londynie.
A poem is never finished, only abandoned, said a Mediterranean poet born in Sète.
"Wiersz nigdy nie jest skończony, jedynie porzucony” - powiedział pewien śródziemnomorski poeta urodzony w Sète.
So as of today, it's finished. ~~~ I'd like to say that I planned that for TED, but I didn't.
Więc jeśli dzisiaj został skończony, chciałbym powiedzieć, że zaplanowałem to dla TED, ale to nieprawda.
This is the only project that we've done where the finished thing looked more like a rendering than our renderings.
To jest jedyny projekt który wykonaliśmy w którym skończony obiekt wyglądał bardziej jak komputerowa wizualiza .
finished
volume_up
przegrany {agg. m} [fig.] (skompromitowany)
finished (anche: concluding, final, ultimate)

Sinonimi (inglese) per "finished":

finished
English

Esempi di utilizzo "finished" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWhen you have finished, the black injection button should be all the way in.
Po zakończeniu czarny przycisk do wstrzykiwań powinien być wciśnięty do końca.
EnglishAfter I left my convent, I'd finished with religion, frankly. ~~~ I thought that was it.
Opuszczając zakon, szczerze mówiąc, skończyłam z religią. Myślałam, że to koniec.
EnglishAnd it came to pass, when Jesus had finished all these words, he said unto his disciples,
I stało się, gdy dokończył Jezus tych wszystkich mów, rzekł do uczniów swoich:
EnglishWe do not have them because the Council has unfortunately not finished this co-decision.
A nie mamy ich, ponieważ Rada niestety nie zakończyła procedury współdecyzji.
EnglishThe Intergovernmental Conference has finished its work of the lawyers and experts.
Prawnicy i eksperci konferencji międzyrządowej zakończyli swoją pracę.
EnglishThe time has now come for us to say to the Council that these little games are finished.
Nadszedł już czas, abyśmy powiedzieli Radzie, że to już koniec tych gierek.
EnglishAnd after about six weeks, I finished, painted, mounted my own dodo skeleton.
Po około sześciu tygodniach wykończyłem, pomalowałem, umocowałem mój własny szkielet dodo.
EnglishThe latest trialogue on the directive finished at 1.30 this morning.
Ostatnie rozmowy trójstronne w sprawie dyrektywy zakończyły się o 1.30 tego ranka.
EnglishWe have still some finished contracts, but this practice has ended.
Mamy jeszcze kilka zakończonych kontraktów, ale ta praktyka już się skończyła.
EnglishI would like to emphasise that the work will of course not be finished in June.
Pragnę podkreślić, że prace oczywiście nie zakończą się w czerwcu.
EnglishThe French President finished by saying: 'the world cannot accept this!'
Francuski prezydent zakończył słowami: "Świat nie może tego akceptować!”.
EnglishThat is when the Europe 2020 strategy will be launched, but the work will not be finished then.
Strategia "Europa 2020” zostanie zainicjowana, ale praca wówczas się nie skończy.
EnglishSo here are some half-finished horses ready to be worked in London.
Tutaj mamy kilka niedokończonych koni, gotowych do dalszego opracowania w Londynie.
EnglishWe just finished a whole semester and we gotta go to summer school?
Dopiero co skończyliśmy cały semestr a teraz mamy jeszcze chodzić do letniej szkoły?
EnglishAlso, the process used for making the finished medicine had not been adequately validated.
Ponadto, proces otrzymywania końcowej postaci leku nie został odpowiednio zatwierdzony.
EnglishWell, this has emotions if you like, because it signals the waiter that, "Hey, I'm finished.
Więc, ten imbryk w zasadzie ma emocje bo sygnalizuje kelnerowi: "Hej, już skończyłem.
EnglishFrom the time the foundations were finished, in three months it had roofs and floors.
Od czasu, gdy fundamenty zostały skończone, w ciągu trzech miesięcy mieliśmy dachy i piętra.
EnglishWe have made progress, therefore, but we are still not completely finished.
Zrobiliśmy zatem krok naprzód, ale jeszcze nie dotarliśmy do końca.
EnglishHowever, there is no room for complacency: the task is far from finished.
Nie ma tu jednak miejsca dla samozadowolenia: do osiągnięcia celu potrzeba jeszcze dużo pracy.
EnglishYou can take PROTELOS again when you have finished taking these antibiotics.
Ponownie można rozpocząć przyjmowanie leku PROTELOS po zakończeniu przyjmowania tych antybiotyków.