"file" traduzione polacco

EN

"file" in polacco

volume_up
file {sostantivo}

EN file
volume_up
{sostantivo}

1. generale

First of all I should just like to remind you of the information which has already been added to this file.
W pierwszym rzędzie chciałbym przypomnieć państwu o pewniej informacji, która już została dodana do tego dossier.
I am thinking especially of those files on which Parliament expressed a position which is strong and clear but divergent from that of the Council and governments of the Member States.
Myślę tu szczególnie o sprawach, w których Parlament wyraził jasne i wyraźne stanowisko, odbiegające jednak od stanowiska Rady i rządów państw członkowskich.
In October 2008, the government of the Former Yugoslavian Republic of Macedonia filed an application for Community financing for Corridor 10, which crosses its territory.
., rząd Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii złożył wniosek o pomoc finansową Wspólnoty na budowę korytarza nr 10, który ma biec przez jej terytorium.
file
You can drag-and-drop your files directly from your computer into your Documents List.
Pliki możesz przeciągać ze swojego komputera i upuszczać bezpośrednio na listę dokumentów, a nawet od razu do wybranego zbioru.
file (anche: card index)
That is why - and this is especially true during a dictatorship - the secret services tried to find out, so that they could put me on file.
Dlatego też - jest to szczególnie prawdziwe w czasach dyktatury - służby specjalne starały się tego dowiedzieć, żeby założyć mi kartotekę.

2. Informatica

file
Once you've finished making changes, save the file by clicking the File menu and selecting Save.
Po wprowadzeniu wszystkich zmian zapisz plik, klikając menu Plik i wybierając polecenie Zapisz.
The file must explicitly exclude your page from our system visits as follows:
Plik musi wyraźnie blokować dostęp naszego systemu w następujący sposób:.
(If you've move the file from its original folder, this link won't work.)
(Jeśli plik został przeniesiony z pierwotnego folderu, link nie zadziała).

Esempi di utilizzo "file" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI thank you for your attention and for you constructive contributions on this file.
Dziękuję państwu za uwagę i konstruktywne uwagi na temat przedmiotowego dokumentu.
EnglishI would like to thank the Belgian Presidency for unblocking this file in the Council.
Chciałbym podziękować prezydencji belgijskiej za odblokowanie tego dossier w Radzie.
EnglishIn Sweden, for example, we have had a wide-ranging debate about file sharing.
W Szwecji mieliśmy na przykład szeroko zakrojoną debatę na temat udostępniania plików.
EnglishWe put citizens on file, develop the police services, and sometimes the secret police.
Prowadzimy kartoteki obywateli, rozbudowujemy policję, a czasem nawet tajną policję.
EnglishWhen the file is done downloading, just click its button to open it.
Po ukończeniu pobierania pliku wystarczy kliknąć jego przycisk, aby go otworzyć.
EnglishWhen you've created your Sitemap index file, save it and submit it to Google.
Po utworzeniu pliku indeksu map witryn zapisz go i prześlij do Google.
Englishfile. This tool provides results only for Google user-agents (such as Googlebot).
Narzędzie podaje wyniki dotyczące jedynie aplikacji user-agent Google (takich jak Googlebot).
EnglishWe were unable to verify your file because we received a server timeout.
Próba zweryfikowania tego pliku nie powiodła się, ponieważ upłynął limit czasu serwera.
EnglishHow can I file a complaint with a government agency about malware?
Jak mogę złożyć do agencji rządowej skargę dotyczącą złośliwego oprogramowania?
EnglishWe in France are well aware of the abuses that can result from file connection.
We Francji dobrze znane są nam nadużycia, do których może dochodzić w wyniku połączenia plików.
EnglishYou can decide to convert a file to Google Docs while you upload it or after uploading it:
Oto typy plików, które można przekonwertować na format Dokumentów Google:.
EnglishA separate file for justification of exemption from phase II was not specifically given.
Nie przedstawiono osobnego dokumentu uzasadniającego pominięcie fazy II.
EnglishGoogle Docs supports over 15 different file types, listed below:
Dokumenty Google obsługują ponad 15 różnych typów plików wymienionych poniżej:.
EnglishTo see where the file is located on your computer, click Show in folder.
Aby sprawdzić jego lokalizację na komputerze, kliknij Pokaż w folderze.
EnglishOnce you've saved the file, you're ready to import your CSV file to Google Mail.
Po zapisaniu pliku CSV możesz zaimportować go do Google Maila.
EnglishOnly the owner or editors can upload a new version of a file or delete prior versions.
Przesyłać nowe wersje plików i usuwać wersje wcześniejsze mogą tylko właściciel i redaktorzy.
EnglishThis is the first codecision file where these provisions are to be put into practice.
To pierwszy dokument przyjmowany w ramach współdecyzji, do którego trzeba stosować te przepisy.
EnglishYou can quickly export your Google Mail Contacts list into a CSV file.
Listę Kontakty można szybko wyeksportować z Google Maila do pliku CSV.
EnglishGoogle Docs has several different access options to a doc or file.
Dokumenty Google udostępniają kilka różnych możliwości dostępu do dokumentu lub pliku.
EnglishThe XML format of a Sitemap index file is very similar to the XML format of a Sitemap file.
Format XML pliku indeksu map witryn jest bardzo podobny do formatu XML pliku mapy witryny.