EN

to establish [established|established] {verbo}

volume_up
to establish (anche: to rig up)
The Council and the Commission should establish a follow-up mechanism.
Rada i Komisja powinny stworzyć mechanizm dalszych działań.
The European Council is going to establish a permanent emergency fund for the euro area.
Rada Europejska ma zamiar stworzyć stały fundusz kryzysowy dla strefy euro.
What does a company need in order to establish a cartel?
Czego potrzebuje przedsiębiorstwo aby stworzyć kartel?
That is why the Commission must establish a unified system for setting up a business.
Dlatego Komisja musi ustanowić ujednolicony system zakładania działalności.
Finally, we also have to establish a Supervisory Authority and its headquarters.
Wreszcie musimy także ustanowić organ nadzorczy i kwaterę główną.
In order for the European labour market to function properly, we must establish good rules.
Aby europejski rynek pracy funkcjonował właściwie, musimy ustanowić właściwe zasady.
to establish
In the wake of this summit, Mr Špidla is going to establish a European platform on the Roma.
W następstwie szczytu komisarz Špidla zamierza utworzyć europejską platformę w sprawach Romów.
More than half a century ago, the countries of Europe united in order to establish a Single Market.
Ponad pół wieku temu kraje europejskie zjednoczyły się, by utworzyć jednolity rynek.
Musimy utworzyć rynek wewnętrzny.
I sometimes wonder whether it is not necessary to establish a group for protecting Christians around the world.
Czasami zastanawiam się, czy nie należałoby założyć grupy na rzecz ochrony chrześcijan na całym świecie.
In stage 3 it is possible to establish airlines in another country and another region.
Na etapie 3 założono możliwość zakładania nowych linii lotniczych w drugim kraju i regionie.
. - I am in favour of the state providing microfinance to individuals to help them to establish small businesses.
na piśmie. - Jestem za uruchamianiem przez państwo instrumentu finansowego, by pomóc obywatelom w założeniu małych przedsiębiorstw.
I am not sure whether the rapporteur's proposal to establish a European Rating Agency is a sensible solution.
Nie wiem, czy dobrym rozwiązaniem jest wniosek przedstawiony przez sprawozdawcę, zakładający utworzenie europejskiej agencji ratingowej.
I am thinking, in particular, of accounting, establishing a company and ongoing legal advice.
Myślę zwłaszcza o księgowości, zakładaniu spółek i bieżącym doradztwie prawnym.
European production and distribution chains have now been established in every corner of the planet and are not merely restricted to the Member States.
Europejskie łańcuchy produkcyjne i dystrybucyjne są teraz zakładane w każdej części planety i nie ograniczają się jedynie do państw członkowskich.
We also need to establish dialogue with a view to strengthening the regional trade relationship.
Musimy też nawiązać dialog umożliwiające wzmocnienie regionalnych stosunków handlowych.
We also want to establish the best possible relations with Ukraine.
Chcemy także nawiązać jak najlepsze relacje z tym krajem.
In conclusion, I should like to point to the political dialogue we shortly need to establish.
Na zakończenie pragnę podkreślić potrzebę dialogu politycznego, który będziemy musieli niedługo nawiązać.
European laws shall establish implementing measures relating to the European Regional Development Fund.
Środki wykonawcze dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są ustanawiane na mocy ustaw europejskich.
European laws or framework laws shall establish the guidelines and other measures referred to in paragraph 1.
    Wytyczne i inne środki przewidziane w ustępie 1 są ustanawiane na mocy ustaw europejskich lub europejskich ustaw ramowych.
European laws or framework laws shall establish the measures needed to bring about freedom of movement for workers, as defined in Article III-133.
Środki niezbędne do realizacji swobodnego przepływu pracowników w rozumieniu artykułu III-133 są ustanawiane na mocy ustaw europejskich lub europejskich ustaw ramowych.
to establish (anche: to erect, to found, to set up)
In this context it may establish new categories of own resources or abolish an existing category.
W tym kontekście może ona ustanawiać nowe i uchylać istniejące kategorie zasobów własnych.
The societies of the US, Japan and South Korea are entitled to establish such laws as they see fit.
Społeczeństwa USA, Japonii czy Korei Południowej mają prawo ustanawiać takie prawa, jakie uważają za stosowne.
The Union shall establish any appropriate relations with the European Space Agency.
    Unia ustanawia odpowiednie stosunki z Europejską Agencją Kosmiczną.
In fulfilling its mandate, the Committee shall establish appropriate contacts with management and labour.
W wypełnianiu swojego mandatu Komitet nawiązuje odpowiednie kontakty z partnerami społecznymi.
The Institute will not be in competition with others, therefore, but will establish cooperation, as Mrs Ek remarked.
Dlatego też, jak zauważyła posłanka Ek, Instytut nie będzie stanowić konkurencji dla innych, lecz będzie nawiązywać i budować współpracę.
This is a bad start to an attempt to establish the culture of compliance to which the Commission so often refers.
To zły początek próby wypracowania kultury przestrzegania prawa, do której Komisja tak często nawiązuje.
The Stockholm Programme should, therefore, establish a number of incentives, and should concentrate on these areas.
Program sztokholmski powinien więc stwarzać szereg zachęt i na tym się koncentrować.
In its present version the Commission's draft seems to provide an objective ground to establish artificial monopolies in cultural works.
Projekt Komisji w jego obecnej wersji wydaje się stwarzać obiektywne warunki do tworzenia sztucznych monopoli w dziedzinie utworów kultury.
The agreement establishes a new framework for political dialogue.
Stwarza też nowe ramy dialogu politycznego.
to establish (anche: to ascertain, to take note)
That may sound reasonable, but who is to establish such a fact and based upon what evidence?
Może to wydawać się uzasadnione, ale kto ma stwierdzać taki fakt i na podstawie jakich dowodów?
In answer to the question I was asked, we believe that at the moment, given the current conditions in Iran, it is not the right time to establish a European Commission Delegation in Tehran.
W odpowiedzi na zadane mi pytanie stwierdzam, że naszym zdaniem, w świetle aktualnej sytuacji w Iranie, bieżący moment nie jest dobry na powołanie delegacji Komisji Europejskiej w Teheranie.
to establish (anche: to found)
to establish (anche: to endow, to found)
Let us, however, avoid such a shortcut in which we, as it were, over the heads of nation states, establish certain legislation for them.
Unikajmy jednak takiej drogi na skróty w sytuacji, w której my, niejako ponad głowami państw narodowych, fundujemy im pewne zapisy.
Through the budget, we establish what resources are required to meet the objectives.
Za pośrednictwem budżetu ustalamy, jakie środki są konieczne do realizacji przyjętych celów.
We now have to establish a title for this debate.
Teraz przechodzimy do ustalania tytułu tej dyskusji.
And then you ask them how they establish their taxonomy and they say, "I thought you knew something about plants.
I kiedy zapytacie ich jak ustalają taksonomię odpowiedzą: "Myśleliśmy, że znacie się na roślinach.

Esempi di utilizzo "to establish" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSo for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.
Tak więc dla każdej osoby możemy ustalić średnią, która stanowi środek schematu.
EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.
EnglishIn that way, we can together establish a high standard at the European level.
W ten sposób wspólnie możemy ustalić wysokie standardy na szczeblu europejskim.
EnglishThis agreement includes all the measures necessary to establish a free trade area.
Umowa ta przewiduje wszystkie środki konieczne do utworzenia obszaru wolnego handlu.
English European laws shall establish implementing measures relating to the Fund.
    Środki wykonawcze dotyczące Funduszu są ustanawiane w ustawach europejskich.
EnglishOn the Agency, the Commission wants to establish an Agency with strong powers.
Jeśli chodzi o Agencję, Komisji zależy na utworzeniu Agencji z mocnymi uprawnieniami.
EnglishWe can help, and that way we can establish together a real European democracy.
Możemy ich wesprzeć i w ten sposób razem zaprowadzać prawdziwą europejską demokrację.
EnglishWe should aim to establish cooperation to prevent people drowning at sea.
Naszym celem powinno być ustanowienie współpracy, aby ludzie nie tonęli w morzu.
EnglishOur objective must definitely be to establish a genuine and active partnership.
Naszym celem zdecydowanie musi być ustanowienie rzeczywistego i aktywnego partnerstwa.
EnglishThey now have the chance to establish themselves using a sustainable business model.
Zyskują szansę funkcjonowania na rynku w oparciu o stabilny model biznesowy.
EnglishWhy did we establish the Mediterranean Union during the French Presidency?
Po co utworzyliśmy Unię dla Śródziemnomorza w trakcie prezydencji francuskiej?
EnglishPlease note that this doesn't establish a permanent connection between the accounts.
Pamiętaj, że nie oznacza to ustanowienia stałego połączenia między kontami.
EnglishIt is possible to establish and implement democratic regimes in these regions.
Jest bowiem możliwe ustanowienie rządów demokratycznych w tych regionach.
EnglishI suggest that you establish a university chair in the history of the financial markets.
Proponuję, żeby utworzył pan uniwersytecką katedrę historii rynków finansowych.
EnglishFirst, we need to re-establish stability by consolidating public finances.
Po pierwsze, musimy przywrócić stabilność poprzez konsolidację finansów publicznych.
EnglishI believe it is important to establish a connection with inland waterway transport.
Uważam za istotne ustanowienie połączenia z transportem na śródlądowych drogach wodnych.
EnglishWe have been able to establish that the proposal we received is inadequate.
Byliśmy w stanie ustalić, że wniosek, jaki otrzymaliśmy, jest niestosowny.
EnglishI call on the Commission to establish a European Year for combating violence against women.
Wzywam Komisję do ustanowienia Europejskiego Roku Walki z Przemocą wobec Kobiet.
EnglishIt will also help to establish the priorities set out as part of the Lisbon strategy.
Pomoże również w ustanowieniu priorytetów przyjętych jako część strategii lizbońskiej.
EnglishThat is why you must establish fair competition in the transport sector too.
Dlatego trzeba zadbać o uczciwą konkurencję także w sektorze transportu.