"to designate" traduzione polacco

EN

"to designate" in polacco

volume_up
design {sostantivo}

EN to designate
volume_up
[designated|designated] {verbo}

One of these is to designate a cultural capital of Europe.
Jedną z takich inicjatyw jest wyznaczanie co roku Europejskiej Stolicy Kultury.
The Treaties designate Strasbourg as the seat of Parliament and stipulate that 12 part-sessions must be held there annually.
W Traktatach wyznacza się Strasburg jako siedzibę Parlamentu, precyzując, że musi się tam odbywać 12 sesji miesięcznych rocznie.
The Council also designates Mr. Roy Jenkins as president of the Commission.
Rada wyznacza również Roya Jenkinsa na stanowisko przewodniczącego Komisji.
to designate
President-designate Barroso withdraws his proposal for the new European Commission.
Desygnowany na przewodniczącego komisji José Manuel Barroso wycofuje zaproponowany skład nowej Komisji Europejskiej.
I will feed that back to the Commissioners-designate.
Przekażę to desygnowanym członkom Komisji.
We have a President, Prime Minister of the presiding country, President of the Commission, and Commissioner-designate.
Mamy prezydenta, premiera państwa sprawującego prezydencję, przewodniczącego Komisji i desygnowanego komisarza.

Esempi di utilizzo "to designate" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAt present, ladies and gentlemen, we have one President-designate, and one only.
Obecnie, panie i panowie, mamy jednego nominowanego przewodniczącego, tylko jednego.
EnglishVice-President designate of the Commission. - Mr President, I will be brief.
kandydatka na wiceprzewodniczącą Komisji. - Panie przewodniczący! Powiem krótko.
EnglishThe next item is the statement by the President-designate of the Commission.
Następnym punktem posiedzenia jest oświadczenie nominowanego przewodniczącego Komisji.
EnglishHearings of the members-designate of the new Commission by the European Parliament.
Parlament Europejski przesłuchuje wyznaczonych członków nowej Komisji.
EnglishAmendment of the Rules of Procedure concerning the hearings of Commissioners-designate (
Zmiana Regulaminu w odniesieniu do przesłuchań kandydatów na komisarzy (
EnglishIn the course of the hearings, the Commissioners-designate scarcely said anything concrete.
W trakcie przesłuchań kandydaci na komisarzy nie powiedzieli w zasadzie nic konkretnego.
EnglishOne of these is to designate a cultural capital of Europe.
Jedną z takich inicjatyw jest wyznaczanie co roku Europejskiej Stolicy Kultury.
EnglishThe European Conservatives and Reformists will vote for President-designate Barroso.
Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów poprze w głosowaniu pana przewodniczącego Barroso.
English(PL) Mr President, Commissioners-designate are proposed by the governments of EU Member States.
Panie przewodniczący! Kandydatów na komisarzy proponują rządy krajów członkowskich Unii.
EnglishThe Council and Parliament designate 2007 as 'European Year of Equal Opportunities for All'.
Rada i Parlament Europejski ogłaszają rok 2007 Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich.
EnglishIt is Parliament's debate with the President-designate of the Commission.
To debata Parlamentu z nominowanym przewodniczącym Komisji.
EnglishVice-President designate of the Commission. - Let me start with Afghanistan.
wiceprzewodnicząca Komisji. - Zacznę od Afganistanu.
EnglishStatement by the President-designate of the Commission (debate)
Oświadczenie nominowanego przewodniczącego Komisji (debata)
EnglishNow it must designate an EU representative who will make both sides listen.
Teraz Unia musi wyznaczyć przedstawiciela unijnego, który doprowadzi do tego, że obie strony będą siebie słuchać.
EnglishPresident-designate Barroso withdraws his proposal for the new European Commission.
Desygnowany na przewodniczącego komisji José Manuel Barroso wycofuje zaproponowany skład nowej Komisji Europejskiej.
EnglishFor instance, this Parliament did not afford one of the Commissioners-designate a fair opportunity to be heard.
Na przykład Izba nie dała jednemu z kandydatów na komisarza uczciwej szansy wysłuchania.
EnglishYou can use headings to designate sections of your document.
Do podziału dokumentu na rozdziały możesz użyć nagłówków.
EnglishI must emphasise that it was not the individual decision of the Presidency to designate this file as the top priority.
Muszę podkreślić, że postawienie tej kwestii na pierwszym miejscu nie było tylko decyzją prezydencji.
EnglishFor these reasons, I have rejected the proposal for the Commission-designate made up in this way.
EnglishMr President-designate of the Commission, you have my trust, and you will have my vote and that of my group colleagues.
Panie przewodniczący Komisji! Ma pan moje zaufanie i uzyska pan mój głos, mój i moich kolegów z grupy.