EN cure
volume_up
{sostantivo}

cure (anche: medication)
The cure it suggests includes a financial transaction tax.
Częścią tej kuracji jest podatek od transakcji finansowych.
They argue for flexible implementation of the Stability Pact, so that an unwelcome austerity cure can be avoided.
Zawarty został w nich apel o elastyczne wdrażanie paktu stabilności - tak, by można było uniknąć niepożądanej kuracji oszczędnościowej.
Everyone has already said that better border controls are needed, because prevention is better than cure.
Każdy już mówił, że potrzebne są lepsze kontrole graniczne, bo prewencja jest lepsza od kuracji.
cure (anche: remedy, medicine)
'Simple' - if the disease does not kill the fisheries sector, the 'cure' will.
"Proste” - jeśli choroba nie zabije sektora rybołówstwa, to zrobi to "lekarstwo”.
Lekarstwo nie może stać się gorsze od choroby.
Mamy w ręku cudowne lekarstwo.
cure (anche: antidote, antitoxin)

Sinonimi (inglese) per "cure":

cure

Esempi di utilizzo "cure" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishPatients should also be informed that emtricitabine is not a cure for HIV infection.
Należy również poinformować pacjentów, że emtrycytabina nie leczy zakażenia HIV.
EnglishThis medicine helps to control your condition, but it is not a cure for HIV infection.
Pozwala on kontrolować stan pacjenta, ale nie powoduje wyleczenia zakażenia HIV.
English(NL) 'Prevention is better than cure' is the motto of the European Commission.
(NL) "Zapobieganie jest lepsze niż leczenie” - tak brzmi motto Komisji Europejskiej.
EnglishIt does not cure arthritis and will help you only as long as you continue to take it.
Nie leczy zapalenia stawów i działa wyłącznie w okresie, gdy jest przyjmowany.
EnglishAre these binding targets really the great cure that they are always hailed to be here?
Czy te wiążące cele faktycznie są takim panaceum, za jakie zawsze je tutaj uważamy?
EnglishCELSENTRI is not a cure for HIV infection or AIDS (advanced HIV infection).
CELSENTRI nie leczy zakażenia wirusem HIV ani AIDS (zaawansowana postać zakażenia HIV).
EnglishEveryone agrees on the diagnosis, but there is vast debate regarding the cure.
Wszyscy zgadzają się co do diagnozy, ale toczy się mnóstwo dyskusji dotyczących lekarstwa.
EnglishThe key principle of the strategy is prevention is better than cure.
Kluczowa zasada tej strategii jest taka, że zapobieganie jest lepsze od leczenia.
EnglishWe know that early diagnosis of this disease will increase the chances of a successful cure.
Wiemy, że w przypadku tej choroby wczesna diagnoza zwiększy szanse na wyleczenie.
EnglishThe world economy is in trouble and the cure will be very long-term.
Światowa gospodarka ma poważne problemy i terapia lekowa będzie bardzo długotrwała.
EnglishZerit may improve your condition, but it is not a cure for your HIV infection.
Lek Zerit może poprawić stan pacjenta, lecz nie prowadzi do wyleczenia z zakażenia wirusem HIV.
EnglishThis medicine helps to control your condition, but it is not a cure for HIV infection.
Lek pomaga utrzymać pod kontrolą stan pacjenta, ale nie powoduje wyleczenia z zakażenia HIV.
EnglishThis is especially true in respect of cancer prevention and cure.
Ta zasada sprawdza się szczególnie często w przypadku zapobiegania i leczenia raka.
EnglishI am not sure, however, whether we are trying to cure the right illness.
Nie jestem jednak pewien, czy w ten sposób leczymy właściwą chorobę.
EnglishAll studies measured the clinical response (cure of the infection or failure to cure).
We wszystkich badaniach sprawdzano reakcję kliniczną (wyleczenie lub brak wyleczenia infekcji).
EnglishPrevention is better than cure and this is all about prevention.
Profilaktyka jest lepsza od leczenia, a tu chodzi właśnie o działania profilaktyczne.
EnglishPatients should also be informed that Fuzeon is not a cure for HIV-1 infection.
Chorzy powinni być również poinformowani, że Fuzeon nie powoduje wyleczenia zakażenia wirusem HIV- 1.
EnglishTo use medical terminology, I have heard a lot about diagnosis but not a lot about the cure.
Posłużę się terminologią medyczną, wiele słyszałam o diagnozie, ale niewiele o lekarstwie.
English(PT) Madam President, prevention is always better than cure when it comes to disasters.
(PT) Pani Przewodnicząca! Jeśli chodzi o klęski, to lepiej im zapobiegać niż usuwać ich skutki.
EnglishStrangely, these revelations didn't cure my low self-esteem, that feeling of otherness.
Dziwne, bo te odkrycia nie uleczyły mojego niskiego poczucia wartości, tego uczucia odmienności.