"constraints" traduzione polacco

EN

"constraints" in polacco

volume_up
constraint {sostantivo}

EN constraints
volume_up
{plurale}

constraints (anche: limitations, restrictions, curbs)
Additionally, there are tight time constraints on organ viability.
Ponadto istnieją ścisłe ograniczenia czasowe przydatności organów.
Choice no longer offers opportunities, but imposes constraints.
Wybór przestaje oferować możliwości, a zamiast tego narzuca ograniczenia.
In some countries, financial constraints will only appear now.
W niektórych krajach ograniczenia finansowe pojawią się dopiero teraz.
constraints (anche: prerequisites, exigencies)
volume_up
wymogi {f. pl.}
There are measures to be taken urgently, to establish constraints on the recycling of vessels, and that should include requirements for certification and notification.
Środki te należy podjąć niezwłocznie w celu nałożenia ograniczeń na recykling statków i powinny one obejmować wymogi dotyczące certyfikacji i sprawozdawczości.

Sinonimi (inglese) per "constraint":

constraint
English

Esempi di utilizzo "constraints" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAnd the constraints in building any organism, when you look at it, are really severe.
Jeżeli przyjrzeć się ograniczeniom w budowie organizmów, są one naprawdę spore.
EnglishThe distribution of these constraints must therefore be factored into our policies.
Kwestia tych ograniczeń musi więc zostać uwzględniona w naszych politykach.
EnglishThe main reason for this low figure is to do with financial constraints.
Główna przyczyna tego niskiego wyniku ma związek z ograniczeniami finansowymi.
EnglishIn my view, food safety should not fall by the wayside because of budgetary constraints.
Moim zdaniem bezpieczeństwa żywności nie należy poświęcać z racji ograniczeń budżetowych.
EnglishWhat I would like to see is idealism decoupled from all constraints.
To, co chciałbym zobaczyć, to idealizm uwolniony ze wszystkich ograniczeń.
EnglishAnd I'll just give you two examples of this because of the time constraints.
Z powodu ograniczeń czasowych dam wam tylko dwa takie przykłady.
EnglishOnly then can we really remove some of the big constraints.
Dopiero wtedy będziemy mogli rzeczywiście usunąć niektóre z większych ograniczeń.
EnglishI am very sorry, because of time constraints I cannot take any more.
Bardzo mi przykro, ale z powodu ograniczeń czasowych nie mogę udzielić głosu dalszym mówcom.
EnglishThis means prioritising smart fiscal consolidation, despite severe budget constraints.
Oznacza to priorytetowe potraktowanie konsolidacji fiskalnej, mimo poważnych ograniczeń budżetowych.
EnglishRegional policy (islands and natural and economic constraints) (vote)
Uwarunkowania wyspiarskie, naturalne i gospodarcze w kontekście polityki regionalnej (głosowanie)
EnglishConsequently any technical constraints should be addressed to allow access to the grid.
Wobec tego, należałoby zająć się wszelakimi ograniczeniami technicznymi, aby umożliwić dostęp do sieci.
EnglishSo these -- we're starting to build a sort of nightmare of constraints in a bathtub.
Rozpoczynamy budowę koszmarnych ograniczeń w wannie.
EnglishThe development challenges that regions face are linked to their own local constraints.
Wyzwania rozwojowe, jakim muszą stawić czoła regiony, są powiązane z ich własnymi lokalnymi ograniczeniami.
EnglishOK, it seems a very formal, willful gesture, but something derived entirely out of the constraints.
Wygląda jak bardzo oficjalny, świadomy gest, lub coś, co całkowicie wyłaniało się z ograniczeń.
EnglishThe WTO must incorporate the erratic exchange rate fluctuations in its evaluation of trade constraints.
WTO musi uwzględnić nieobliczalne wahania kursów walut w swoich ocenach ograniczeń w handlu.
EnglishGuidelines might be sufficient and would avoid too many administrative constraints.
Wytyczne mogą być wystarczającym rozwiązaniem i mogą umożliwić uniknięcie zbyt wielu ograniczeń administracyjnych.
EnglishThat is the understanding of the budgetary constraints that the Member States currently face.
To daje wyobrażenie o ograniczeniach budżetowych, z jakimi obecnie mają do czynienia państwa członkowskie.
EnglishWe take into account, in this spirit of partnership, the development objectives and the constraints on our partners.
Bierzemy pod uwagę, w duchu partnerstwa, rozwój celów i ograniczeń naszych partnerów.
EnglishIt is intolerable that European loans and subsidies are subject to constraints imposed by the IMF.
To niedopuszczalne, że pożyczki i subsydia europejskie są uzależnione od ograniczeń nakładanych przez MFW.
EnglishAs for the economic strategy, it is all very well for some to say that we need more constraints.
W odniesieniu do strategii gospodarczej niektórzy z łatwością mogą mówić, że potrzebujemy więcej ograniczeń.