EN to consider
volume_up
[considered|considered] {verbo}

1. generale

to consider (anche: to contemplate, to deliberate)
volume_up
rozważyć {v. per.}
It is an attractive challenge to consider this with countries such as Switzerland.
To atrakcyjne wyzwanie można rozważyć z takimi krajami jak Szwajcaria.
Perhaps we should also consider introducing sanctions in the new directive.
Być może powinniśmy rozważyć również wprowadzenie sankcji w nowej dyrektywie.
Your doctor may wish to consider certain precautionary measures in such circumstances.
W takich przypadkach lekarz może rozważyć podjęcie odpowiednich środków ostrożności.
They could be considered a non-tariff barrier to international trade.
Można ją uważać za pozacłową przeszkodę w handlu międzynarodowym.
I consider the practice to be discriminatory against these women and girls.
Uważam tę praktykę za dyskryminację w stosunku do wspomnianych kobiet i dziewcząt.
Moreover, people must never be considered as a problem, but rather as a chance, an opportunity.
Ponadto nigdy nie należy uważać ludzi za problem, lecz raczej za szansę, za możliwości.
to consider
volume_up
zastanowić się {v. rif. per.} (nad)
We should consider the phrase of François Mitterrand: 'nationalism is war'.
Powinniśmy zastanowić się nad słowami François Mitterranda: "nacjonalizm oznacza wojnę”.
Faced with this situation, it is essential that we consider new solutions.
W związku z tą sytuacją musimy zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami.
It is sometimes worth pausing to consider whether a human being can actually be illegal.
Warto czasami zastanowić się nad tym czy człowiek w ogóle może być nielegalny.
I am not prepared to consider the increase in modulation on a voluntary basis.
Nie jestem gotowa, by rozważać kwestię dobrowolnego zwiększenia modulacji.
We cannot consider that strategy without using the tools at our disposal.
Nie możemy rozważać tej strategii w oderwaniu od narzędzi, jakimi dysponujemy.
The European Commission is duty bound to consider European needs from another angle.
Komisja Europejska ze względu na swoje kompetencje musi rozważać potrzeby europejskie pod innym kątem.
Methicillin-resistant staphylococci should always be considered as resistant to doripenem.
Gronkowce metycylinooporne należy zawsze uznawać jako oporne na dorypenem.
This issue cannot be considered a Polish-Belarusian internal affair.
Tego zagadnienia nie można uznawać za problem wewnętrzny na linii Polska-Białoruś.
"No, I don't know that atheists should be considered citizens, nor should they be considered patriots.
"Uważam, że nie można uznawać ateistów ani za obywateli ani za patriotów.
to consider (anche: to account, to accommodate)
We absolutely must consider this reality in all our outlooks.
W naszych perspektywach koniecznie musimy uwzględnić owe realia.
Certainly this is a matter that we should also consider for the next financial perspectives.
Z pewnością jest to problem, który powinniśmy uwzględnić w kolejnych planach finansowych.
We need to consider some of the figures given by the report, particularly:
Musimy uwzględnić w naszych rozważaniach pewne dane liczbowe przytoczone w sprawozdaniu, szczególnie:
to consider (anche: to behold, to deem, to look, to regard)
We cannot simply observe how lines considered insurmountable after World War II are crossed.
Nie możemy po prostu patrzeć, jak przekraczane są granice, które po drugiej wojnie światowej uznaliśmy za nieprzekraczalne.
Rather than try to figure them out, I'm going to ask you to consider for a moment the intuitions and the gut instincts that are going through your head and your heart as you look at them.
Zamiast głowić się nad ich rozwiązaniem chcę byście przez moment pomyśleli o intuicji i instynktach które przelatują przez wasze głowy i serca kiedy na nie patrzycie.
And the harp and the lute, the tabret and the pipe, and wine, are [in] their feasts; but they regard not the work of Jehovah, neither have they considered the operation of his hands.
A cytra, i lutnia, bęben i piszczałka, i wino bywa na biesiadach ich; ale na sprawy Pańskie nie patrzą, a na uczynki rąk jego nie oglądają się.
The Commission has carte blanche not to consider proposals.
Komisja ma carte blanche, by nie uwzględniać wniosków.
Prescribers should consider official guidance on the use of antibacterial agents.
Lekarze przepisujący lek powinni uwzględniać oficjalne wytyczne odnoszące się do stosowania preparatów przeciwbakteryjnych.
We try to be balanced and to consider all aspects of this very complex conflict.
Staramy się przyjmować wyważone stanowisko i uwzględniać wszystkie aspekty tego jakże złożonego konfliktu.
to consider (anche: to regard)
volume_up
poczytać {v. per.} (coś komuś/sobie za zasługę)
to consider
The Union is now a unit, and this problem must therefore be considered.
Unia jest teraz jednością, a więc trzeba rozpatrzeć ten problem.
to consider (anche: to regard)
volume_up
poczytywać {v. imper.} (coś komuś/sobie za zasługę)
to consider
volume_up
poczytywać {v. imper.}
to consider
volume_up
prowadzić rozważania {v. imper.} (na jakiś temat)
And we must not consider only Croatia in this resolution.
W kontekście tej rezolucji należy brać pod uwagę nie tylko Chorwację.
And you can consider all sorts of different bush meat.
Można brać pod uwagę różnego rodzaju dziczyznę.
Consider delaying the infusion in patients who present with an acute febrile respiratory illness.
U pacjentów z ostrą chorobą układu oddechowego przebiegającą z gorączką należy brać pod uwagę opóźnienie infuzji.
Therefore, we must consider the discharge procedure itself very thoroughly.
Musimy bardzo dokładnie przemyśleć samą procedurę absolutorium.
It is essential that we consider the situation of women who have entered Europe and are being held in detention centres.
Należy przemyśleć sytuację kobiet, które przybyły do Europy i trafiły do ośrodków zatrzymań.
I think any amendments have to be considered very carefully, because they might have complex repercussions.
Myślę, że wszelkie poprawki należy dobrze przemyśleć, ponieważ mogą one nieść ze sobą skomplikowane reperkusje.
to consider (anche: to handle, to treat)
We can no longer consider the economy and the environment separately.
Nie możemy dłużej traktować gospodarki i środowiska oddzielnie.
We must therefore respect the experience of mothers and consider it as prior service, if it is provided solely to children.
Musimy więc szanować doświadczenie matek i traktować świadczoną przez nie opiekę nad dziećmi jako usługę nadrzędną.
OHSS must be considered an intrinsic risk of gonadotrophin stimulation.
Należy traktować go jako naturalnie występujące zagrożenie związane ze stymulacją gonadotropinową.
We must also consider the impact of expectations on the evolution of this disease.
Powinniśmy wziąć pod uwagę także wpływ oczekiwań na rozwój tej choroby.
We must consider not only licensing, but also withdrawal of that licence.
Musimy wziąć pod uwagę nie tylko wydawanie, ale także odbieranie licencji.
And you also have to consider the state of mind you're in when you're doing this.
Musicie też wziąć pod uwagę na stan umysłu podczas tego typu przesłuchań.
to consider
volume_up
mieć za coś {v. imper.}
We could perhaps consider whether to introduce new paragraphs and new assessment standards.
Być może moglibyśmy zastanawiać się nad wprowadzeniem nowych zapisów prawnych i nowych norm oceny.
However, babies do not know, nor are they able to consider what their mothers must, or want to, do.
Jednak niemowlęta nie wiedzą i nie są zdolne zastanawiać się, co ich matki muszą, czy chcą robić.
When all this has taken place, we can begin to consider whether the European Union should accept some of the prisoners.
Kiedy już to wszystko się zdarzy, możemy zacząć zastanawiać się, czy Unia Europejska powinna przyjąć niektórych więźniów.
to consider
Marine dykes must be higher, but there are also many more technological challenges to consider.
Wały ochronne muszą być wyższe, ale jest także wiele bardziej technologicznych wyzwań, które należy rozpatrzyć.
Had there been a request, we could have considered this matter in a different way.
Gdyby był wniosek, sprawę moglibyśmy rozpatrzyć w inny sposób.
If we want to boost consumer confidence in the internal market, we need to consider a combination of options 2 and 3.
Jeżeli chcemy zwiększyć zaufanie konsumentów do rynku wewnętrznego, musimy rozpatrzyć połączenie opcji 2 i 3.

2. "sb/sth"

to consider
volume_up
mieć wzgląd na {v. imper.} (kogoś/coś)
We cannot accept that, in times like these, MEPs would sooner consider their own income than that of the citizens.
W czasach takich, jak obecne, nie możemy akceptować sytuacji, w której posłowie do PE mieliby najpierw mieć wzgląd na własne dochody, a nie na dochody obywateli.

3. formale

to consider

Esempi di utilizzo "to consider" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI think the Council is wrong to consider inactive working time a rest period.
Myślę, że Rada jest w błędzie uznając nieaktywny czas pracy za okres odpoczynku.
EnglishYour doctor will consider what is the best treatment for you during pregnancy.
Lekarz rozważy, jakie leczenie będzie najbardziej odpowiednie w okresie ciąży.
EnglishThere is no reason for us to accept solutions which we consider to be harmful.
Nie ma żadnego powodu, byśmy przyjęli rozwiązanie, które uważamy za szkodliwe.
EnglishMy colleagues probably consider them better partners than the current government.
Moi koledzy prawdopodobnie uważają ich za lepszych partnerów niż obecny rząd.
EnglishFor he knoweth false men: He seeth iniquity also, even though he consider it not.
Albowiem on zna marność ludzką, i widzi nieprawość; a nie miałby tego baczyć?
EnglishThe report contains a set of guidelines that we consider to be valid and fair.
Sprawozdanie zawiera szereg wytycznych, które uważamy za ważne i sprawiedliwe.
EnglishThat is why I consider that minimum harmonisation is the right working basis.
Dlatego uważam, że właściwą podstawą dalszych prac jest minimalna harmonizacja.
English(PL) I would like to ask the Minister a question which I consider rather important.
(PL) Chciałbym skierować do pana ministra pytanie, które według mnie jest istotne.
EnglishWe consider the ECB to be one of the world's most transparent central banks.
Uważamy EBC za jeden z najbardziej przejrzystych banków centralnych na świecie.
EnglishAmendment 8: I do not consider that an EU framework directive is fully justified.
Poprawka 8: Nie uważam, że unijna dyrektywa ramowa jest w pełni uzasadniona.
EnglishI consider it positive and fair that Sarajevo be European Capital of Culture.
Uważam za słuszne i sprawiedliwe, aby Sarajewo zostało Europejską Stolicą Kultury.
EnglishI will recommend to the Conference of Presidents that we consider this matter in May.
Zwracam się do Konferencji Przewodniczących, byśmy zajęli się tą sprawą w maju.
EnglishWe also consider the unblocking of the accession talks with Croatia to be important.
Również odblokowanie rozmów akcesyjnych z Chorwacją uważamy za istotne posunięcie.
EnglishFirstly, we consider that the practical difficulties pose an obstacle in themselves.
Po pierwsze uważamy, że praktyczne trudności stanowią przeszkody same w sobie.
EnglishI consider this initiative an important practice to be followed by other agencies.
Uznaję tę inicjatywę za ważną praktykę, którą powinny stosować inne agencje.
EnglishNO – But you can ask the Norwegian authorities to consider their application.
NIE – ale możesz zwrócić się do władz norweskich o rozpatrzenie ich wniosku.
EnglishI consider the practice to be discriminatory against these women and girls.
Uważam tę praktykę za dyskryminację w stosunku do wspomnianych kobiet i dziewcząt.
EnglishConsider mine enemies, for they are many; And they hate me with cruel hatred.
Obacz nieprzyjaciół moich, jako się rozmnożyli, a mają mię niesłusznie w nienawiści.
EnglishBut we don't consider the alligator very intelligent, not like in a human sort of way.
Ale z ludzkiego punktu widzenia nie uważamy aligatora za bardzo inteligentnego.
EnglishConsider this: like the prophets, all the superheroes are missing parents.
Rozważcie to: tak jak prorocy, wszyscy superbohaterowie są pozbawieni rodziców.