"coexistence" traduzione polacco

EN

"coexistence" in polacco

EN

coexistence {sostantivo}

volume_up
Coexistence between national and ethnic communities has also been well organised.
Współistnienie wspólnot narodowych i etnicznych również przebiega pomyślnie.
We need to support projects which strengthen interethnic coexistence and cooperation.
Potrzeba nam wspierać projekty wzmacniające międzyetniczne współistnienie i współpracę.
Unfortunately, this coexistence has not always been peaceful.
Niestety, to współistnienie nie zawsze było pokojowe.
These plans will also have to deal with the difficult issue of borders in order to ensure that a peaceful and viable coexistence of the two states can be maintained.
W planach tych należy zająć się również trudną sprawą granic, aby pokazać, że pokojowa i realna koegzystencja dwóch państw może zostać utrzymana.

Esempi di utilizzo "coexistence" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishEurope is a model of coexistence of people from different cultures and religions.
Europa stanowi wzorzec koegzystencji osób pochodzących z różnych kultur i religii.
EnglishOn the second part of your question on the coexistence issue, I would like to add the following.
Odnosząc się do drugiej części pani pytania dotyczącego współistnienia, chciałbym dodać jeszcze jedno.
EnglishTherefore, the more education and the more sport in education, the better our coexistence.
Z tego względu, im więcej edukacji i im więcej sportu w edukacji, tym lepsze będzie nasze współżycie społeczne.
EnglishWhy are we not undertaking more research and development on the coexistence of species, and, indeed, humans?
Dlaczego nie prowadzimy większej ilości badań na temat współistnienia gatunków i, oczywiście, ludzi?
EnglishGender equality is an essential principle for coexistence.
Równość płci jest podstawową zasadą współistnienia.
EnglishIn this regard, I welcome the approach adopted by the Commission and rapporteur, based on coexistence.
W tym względzie przyjmuję z zadowoleniem zastosowane przez Komisję i sprawozdawcę podejście oparte na współistnieniu.
EnglishThis coexistence must be accompanied by great tolerance.
EnglishAll EU and non-EU citizens are welcome, provided that they abide by the rules of peaceful coexistence.
Wszyscy obywatele UE i krajów spoza UE będą mile widziani, pod warunkiem przestrzegania zasad pokojowego współistnienia.
EnglishSeveral generation changes will probably be required for this minority to assume certain rules of social coexistence.
Prawdopodobnie musi minąć kilka pokoleń, zanim mniejszość ta przyjmie pewne zasady współżycia społecznego.
EnglishFor me, this is the most important contribution for both present and future generations and their coexistence.
Moim zdaniem stanowi to najważniejszy wkład na rzecz zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń oraz ich współistnienia.
EnglishThat is what truly ensures that life is worth living and it is what ultimately gives meaning to the coexistence of human beings.
To one tak naprawdę nadają wartość życiu, i to one ostatecznie nadają sens koegzystencji istot ludzkich.
EnglishThe right to freedom and coexistence is universally recognised by humanist culture and international conventions.
Prawo do wolności i koegzystencji znajduje powszechne uznanie w kulturze humanistycznej i międzynarodowych konwencjach.
EnglishFor countries rushing towards EU membership, the creation of the conditions of coexistence, regardless of borders, is of special importance.
Stworzenie warunków koegzystencji poza granicami ma szczególne znaczenie dla krajów dążących do członkostwa w UE.
EnglishIt is time to take into account the European reality, multilingualism, and the coexistence of cultures in all Commission decisions.
Najwyższy czas, aby we wszystkich decyzjach Komisji brać pod uwagę rzeczywistość europejską, wielojęzyczność oraz koegzystencję kulturową.
EnglishTherefore, our European educational system needs to reflect this multicultural characteristic and allow a healthy and easy coexistence.
Dlatego też nasz europejski system edukacyjny musi odzwierciedlać tę cechę wielokulturowości i pozwalać na zdrową i łatwą koegzystencję.
EnglishThe voting method adopted may re-ignite such conflicts, which will run counter to the spirit of peaceful coexistence between the nations of Europe.
Przyjęty sposób głosowania te konflikty może odnawiać, co jest sprzeczne z duchem pokojowego współistnienia narodów w Europie.
EnglishFor the European Union, the human dimension is of particular importance: it is the basis of 'coexistence' for citizens and Member States alike.
Dla Unii Europejskiej szczególne znaczenie ma wymiar ludzki: jest on podstawą "współistnienia” zarówno obywateli, jak i państw członkowskich.
EnglishI also support the rapporteur's position, which strongly supports the coexistence approach of the Commission's proposal for a regulation.
Podzielam również stanowisko sprawozdawcy udzielające poparcia dla zawartego w projekcie rozporządzenia Komisji podejścia w zakresie współistnienia.
EnglishHelp us now to exercise this muscle, to enable us to rediscover a basis for decent coexistence in our societies in the future, too.
Prosimy teraz o pomoc w ćwiczeniu tego mięśnia, umożliwieniu nam ponownego odkrycia podstawy godnego współistnienia w naszych społeczeństwach również w przyszłości.
EnglishI would also like to note that, for the future, the coexistence of the EGF and the European Social Fund should not be overlooked.
Chciałabym również zauważyć, że w przyszłości nie należy pomijać współistnienia europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji i Europejskiego Funduszu Społecznego.