"attention" traduzione polacco

EN

"attention" in polacco

volume_up
attention {sostantivo}
PL
EN

attention {sostantivo}

volume_up
Attention is the basis of all higher cognitive and emotional abilities.
Uwaga jest podstawą wyższych umiejętności poznawczych i emocjonalnych.
Therefore, the attention and caution Libya devotes to this issue is understandable.
Dlatego też uwaga i troska, jakimi Libia darzy tę kwestię, są zrozumiałe.
And adults' attention and consciousness look kind of like a spotlight.
I uwaga dorosłych oraz świadomość wygląda jak światło reflektora.
Specific attention should be paid to women's health care and hygiene needs.
Należy poświęcić szczególną uwagę opiece zdrowotnej i potrzebom higienicznym kobiet.
I would like to draw your attention to the situation of the healthcare system in Romania.
Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na stan systemu opieki zdrowotnej w Rumunii.
These side effects can be serious and you may need urgent medical attention.
Te objawy niepożądane mogą być poważne, a pacjent może potrzebować natychmiastowej opieki medycznej.
Therefore, the attention and caution Libya devotes to this issue is understandable.
Dlatego też uwaga i troska, jakimi Libia darzy tę kwestię, są zrozumiałe.
Particular attention must be paid to vulnerable asylum applicants.
Uwagę trzeba zwracać zwłaszcza na wnioskodawców wymagających szczególnej troski.
Skupiła na sobie wiele troski i uwagi.
attention (anche: caution, heed)
And I would stand at attention, and all the girls would crack up, and it was sort of a little joke.
Ja stawałem na baczność, a wszystkie dziewczynki wybuchały śmiechem, to był taki nasz mały dowcip.

Sinonimi (inglese) per "attention":

attention

Esempi di utilizzo "attention" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
Martwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.
EnglishI believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.
EnglishI believe that it is more important to focus our attention on saving resources.
Moim zdaniem ważniejsze jest skoncentrowanie naszej uwagi na oszczędzaniu zasobów.
EnglishWe must give this debate much more serious attention over the next few months.
Musimy zwrócić baczniejszą uwagę na tę debatę w ciągu kolejnych kilku miesięcy.
EnglishI would therefore like special attention to be given to these two areas in 2009.
Chciałabym więc, aby tym dwóm obszarom poświęcono w 2009 r. szczególną uwagę.
EnglishHowever, we need to focus our attention and assistance a little further still.
Musimy jednak zastosować do naszych działań i pomocy nieco szerszą perspektywę.
EnglishSuch a move would certainly raise attention and many questions across the country.
Takie działanie z pewnością zwróciłoby uwagę całego kraju i wzbudziło wiele pytań.
EnglishThey attracted much more attention from the European public than the meeting itself.
Przyciągały one większą uwagę europejskiej opinii publicznej, niż samo spotkanie.
EnglishThe speculators will then turn their attention to Italy, to the UK and to Spain.
Spekulanci zwrócą następnie oczy ku Włochom, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
EnglishHowever, I should like to add that this issue should be paid more attention.
Chciałbym jednak dodać, że przedmiotowej kwestii należy poświęcić więcej uwagi.
EnglishWe should also not forget other sets of rights and groups that deserve attention.
Nie można też zapominać o innych zestawach praw i grupach, które zasługują na uwagę.
EnglishHowever, no attention was paid to this subject at EU level for a long time.
Jednak przez długi czas kwestia ta nie wzbudziła zainteresowania na szczeblu UE.
EnglishI thank you for your attention and for you constructive contributions on this file.
Dziękuję państwu za uwagę i konstruktywne uwagi na temat przedmiotowego dokumentu.
EnglishGreater and more specific attention must undoubtedly be focused on artistic studies.
Studiom artystycznym należy niewątpliwie poświęcić większą i szczególną uwagę.
EnglishThese are just two elements in a major debate, to which too little attention is paid.
Są to tylko dwa aspekty szerszej debaty, do których przywiązuje się za małą wagę.
EnglishI would like to thank Mr Harangozó for drawing these issues to our attention.
Chciałem podziękować panu Harangozó za zwrócenie Państwa uwagi na te kwestie.
EnglishTherefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
W związku z tym należy skierować całą uwagę na publiczne wykorzystanie tych pieniędzy.
EnglishI believe that particular attention must be focused on regional development projects.
Moim zdaniem szczególną uwagę trzeba skupić na projektach rozwoju regionalnego.
EnglishThe EU needs to pay special attention to the risk posed by biofuels to forest sinks.
UE powinna zwrócić szczególną uwagę na ryzyko, które stanowią dla lasów biopaliwa.
EnglishWe also believe that great attention must be paid to avoiding child labour.
Uważamy także, że należy przywiązywać wielką wagę do zapobiegania pracy dzieci.