"yielding" traduzione nederlandese

EN

"yielding" in nederlandese

NL
volume_up
to yield {v.} [esempio]
volume_up
yield {sostantivo}

EN yielding
volume_up
{aggettivo}

yielding (anche: flexible, supple)

Esempi di utilizzo "yielding" in Nederlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe agriculture budget is neither a self-service shop nor a high-yielding dairy cow.
De landbouwbegroting is geen zelfbedieningswinkel en ook geen weelderige melkkoe.
EnglishThat would at least be a more interesting ideal, yielding greater richness.
Dat zou tenminste een interessanter ideaal zijn dat tot meer rijkdom zou leiden.
EnglishYielding everything to liberalism would be the end of European agriculture.
Liberalisme vrij baan geven zou uiteindelijk neerkomen op het einde van de Europese landbouw.
EnglishIt is working well and yielding results, and it needs to work better and better.
De huidige structuur werkt en levert resultaat op, er dient enkel voor gezorgd dat zij almaar beter functioneert.
EnglishThe monitoring mechanism that we adopted in its improved form a year ago is yielding results.
Het monitoringmechanisme dat wij een jaar geleden in verbeterde vorm in gebruik namen, levert resultaten op.
EnglishLuckily, the rapporteur is not yielding under the pressure to consider personnel as a cost factor alone.
Gelukkig geeft de rapporteur niet toe aan de druk om het personeel alleen als kostenfactor te beschouwen.
EnglishEurope represents the law and the superiority of European law, yet we are yielding to the law of Geneva.
Europa " staat voor recht, de superioriteit van het Europese recht: we schikken ons naar het recht van Genève.
EnglishThe European Budget and its effects demonstrate that our support for cohesion policy is yielding fruit.
Uit de Europese begroting en haar uitwerking blijkt dat wij het cohesiebeleid op succesvolle wijze ondersteunen.
EnglishIn some sectors, the efforts are yielding the desired results, but there are delays in others.
In bepaalde sectoren werpen de inspanningen de verwachte resultaten af, in andere doen zich daarentegen vertragingen voor.
EnglishIf not, you have, "is not true to itself," and "is not what it says it is," yielding a two-by-two matrix.
Zo niet, dan krijg je "niet trouw aan zichzelf" en "is niet wat het zegt dat het is", wat een twee-op-twee-matrix oplevert.
EnglishWe must be able to pay the US back in the same coin in this case instead of just yielding to its pressure.
We moeten de Verenigde Staten in dit geval met gelijke munt kunnen terugbetalen in plaats van gewoon maar aan de druk toe te geven.
EnglishMr President, I come from a region, Flanders, where there is not a single well yielding water that you can drink.
Mijnheer de Voorzitter, ik kom uit een streek waar momenteel geen enkele waterput nog drinkbaar water levert, uit Vlaanderen.
EnglishAll praise to the rapporteur in not yielding to all kinds of emotional arguments in writing her report.
Ik complimenteer de rapporteur dat zij zich bij het schrijven van haar rapport niet heeft laten leiden door allerlei emotionele argumenten.
EnglishAs the President-in-Office has said, the HIPC initiative is yielding very slow results and coming in too late.
Zoals de fungerend voorzitter van de Raad heeft gezegd, werpt het HIPC-initiatief maar zeer langzaam vruchten af en komt gewoon te laat.
EnglishIf passed, this directive will cost without yielding benefit and will slow down growth and confidence.
Als deze richtlijn wordt aangenomen, zal dat alleen maar geld kosten en geen voordeel opleveren en zullen de groei en het vertrouwen eronder lijden.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the tax systems of the Union are becoming ineffective and are yielding less and less revenue.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de belastingsystemen van de Europese Unie worden tandeloos en brengen allengs minder op.
EnglishIn future, therefore, electronic data and documents will be subjected to scrutiny, yielding data on production and on the type of produce.
Zo zullen in de toekomst ook elektronische gegevens en documenten waaruit blijkt hoe hoog de productie was en welke producten zijn geteeld, bij de controle worden betrokken.
EnglishAnd therefore, the standard process, where you develop a molecule, put it into mice, into men, are not yielding those results -- the billions of dollars that have been spent.
Daarom levert het standaardproces, waarbij eerst op muizen en mensen wordt getest, niet de beoogde resultaten op. ~~~ Miljarden worden eraan besteed.
EnglishCurrent guidelines guarantee access of the dollar-banana to markets which were previously closed to it, yielding prospects of considerable growth in the future.
Onder de huidige regeling weten de dollarbananen zich verzekerd van markten die voorheen voor hen gesloten waren, waardoor voor hen aanzienlijke groeiperspectieven zijn ontstaan.
EnglishEurope represents the market and free trade of which Sir Leon is a symbol, yet we are yielding to American protectionism, to Section 301 and to 100 % customs duties.
Europa is de markt, de vrijhandel en de heer Brittan een symbool hiervan: we accepteren het in sectie 301 vastgestelde Amerikaanse protectionisme, de douanerechten van 100 %.?

Impara nuove parole