"yielded" traduzione nederlandese

EN

"yielded" in nederlandese

volume_up
to yield {v.} [esempio]
volume_up
yield {sostantivo}

EN yielded
volume_up
{participio perfetto}

yielded (anche: produced)
I am saying this because the Belgrade Agreement has yielded positive results.
Ik zeg dit omdat de overeenkomst van Belgrado positieve resultaten heeft opgeleverd.
However, research into embryonic stem cells has not yet yielded positive results.
Het onderzoek naar embryonale stamcellen heeft echter nog geen positieve resultaten opgeleverd.
Mr President, except for photographs and fine words, the Africa Summit has yielded very little.
Voorzitter, behalve foto's en mooie woorden heeft de Afrika-top weinig opgeleverd.

Esempi di utilizzo "yielded" in Nederlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe seam was first mined over 50 years ago and yielded the raw material of reconciliation.
Het is 50 jaar geleden met de kolen begonnen; dat was de delfstof van de verzoening.
EnglishAll sides have yielded cherished positions and shed traditional attitudes.
Alle partijen hebben hun standpunten en traditionele houding opgegeven.
EnglishOur Government has only yielded when it has realised it was in a minority in the Council.
Onze regering bond pas in toen zij merkte dat zij in de Raad een minderheidsstandpunt innam.
EnglishI, however, have yielded to the will of the majority in my group.
Ik ben echter gezwicht voor de wil van de meerderheid in mijn fractie.
EnglishIt has to be said that Amsterdam has yielded any significant progress.
Maar je kunt niets anders dan constateren dat Amsterdam geen zinnige vooruitgang heeft gebracht.
EnglishOur demands are justified and have yielded results.
Onze eisen zijn gerechtvaardigd en we hebben met deze aanpak resultaten bereikt.
EnglishYearly, this overcharging might have yielded EUR 2.7 million.
Deze te veel in rekening gebrachte kosten hadden jaarlijks 2,7 miljoen euro kunnen opbrengen.
EnglishThere were enormous differences between kids who resisted and kids who yielded, in many ways.
Er waren enorme verschillen tussen kinderen die weerstand boden en kinderen die toegaven, op vele manieren.
EnglishAnd the fact that this culture has yielded these numbers suggests strongly they have something to teach us.
En het feit dat deze cultuur deze resultaten laat zien suggereert dat we iets van hen kunnen leren.
EnglishReform of the Council has yielded less glorious results, especially as regards transparency.
Wat de hervorming van de Raad betreft, is het resultaat minder glorieus, met name op het gebied van de transparantie.
EnglishIn the Member States in which it has been applied, it has not yielded the results that might have been expected.
In de lidstaten waarin dit instrument werd toegepast, zijn echter niet de verwachte resultaten geboekt.
EnglishOur discussions so far have yielded this result.
Dat zijn tot dusver de resultaten van onze besprekingen.
EnglishThis is a culture that has yielded Ellsworth Whareham.
EnglishSince 1993 the free movement of goods, capital and persons has yielded enormous economic and social gains.
Sinds 1993 heeft het vrije verkeer van goederen, kapitaal en personen tot enorme economische en sociale winst geleid.
EnglishWith regard to the Mitchell report, I am delighted that Parliament has not yielded to the Commission or the Council.
Wat het verslag-Mitchell betreft ben ik blij dat het Parlement niet door de knieën is gegaan voor de Commissie en de Raad.
EnglishPolitical decisions on emission limits, etcetera, have yielded results in the form of investments and therefore jobs.
Ook politieke besluiten inzake emissiegrenzen en dergelijke hebben geresulteerd in investeringen en daarmee in werkgelegenheid.
EnglishMr President, the 6 + 6 model has been experimented with in Finnish industry, and it has yielded many benefits.
Mijnheer de Voorzitter, in de Finse industrie heeft men geëxperimenteerd met het 6 + 6-model en dat heeft tot goede resultaten geleid.
EnglishProtectionism, which for 20 years has been called support for the Third World, has yielded no results.
Het systeem van protectionisme, dat wij gedurende twintig jaar solidariteit met de derde wereld hebben genoemd, leverde geen enkel resultaat op.
EnglishOut of the amounts yielded by the Fund, 27.2 % would be allocated to the coal sector and 72.8 % to the steel sector.
De Commissie zal het fonds beheren en de verdeelsleutel van de onderzoeksgelden is 27,2% voor de kolen- en 72,8% voor de staalsector.
EnglishSuch small differences in the way we administered the activity yielded striking differences in how well they performed.
Deze kleine verschillen in de manier waarop we de activiteit regelden leverden opvallende verschillen op in hoe goed ze presteerden.