EN return
volume_up
{sostantivo}

1. generale

return (anche: comeback, reversion)
Readmission is about the return of persons found irregularly on our territory.
Overname gaat over de terugkeer van mensen die illegaal op ons grondgebied verblijven.
We think it is most important for the return of refugees to be properly coordinated.
Wij vinden de coördinatie van de terugkeer van de vluchtelingen buitengewoon belangrijk.
Just think of the return of the refugees and the clearing of mines.
Denk aan de terugkeer van vluchtelingen en aan de ontmijning.
return (anche: output, yield, rate of return)
The third thing of importance is to ensure a reasonable return on investment.
Het derde punt van belang is ervoor zorgen dat de investeringen een redelijk rendement opleveren.
A reasonable return on investment is important and should be taken into consideration.
Een redelijk rendement op investeringen is belangrijk en moet als voorwaarde in aanmerking worden genomen.
The EIB should also evaluate effectiveness and the return on investments more.
De EIB zou effectiviteit en rendement van investeringen ook meer moeten toetsen.
return
volume_up
retour {de} (terugkeer)
Perhaps more could have been done as regards the existing measures aimed at ensuring a fair return.
Het enige probleem is dat men misschien meer had kunnen doen op het gebied van de bestaande mechanismen van de juste retour.
Parliament's position is to condemn and rule out the application of the so-called principle of fair return to the European budget.
Het Parlement veroordeelt en verwerpt de toepassing van het zogenoemde juste retour-beginsel.
And, in the same context, we reject concepts such as fair return or the false issue of net financial contributions.
In dit verband zijn wij onder meer sterk gekant tegen het principe van de " juste retour " en het zogenaamde probleem van de financiële nettobijdragen.
The financial contribution paid in return will be EUR 350 000 per annum.
De financiële tegenprestatie bedraagt jaarlijks ongeveer 350.000 euro.
But in return for this freedom, importers must assume legal liability.
Een dergelijke vrijheid vereist als tegenprestatie dat de importeurs wettelijk aansprakelijk zijn.
What the report asks in return is that PSB should be exempt from the strict European rules on competition and concentrations of power.
De tegenprestatie in dit verslag: vrijstelling van enge Europese regels over mededinging en machtsconcentratie.
return (anche: income, interest)
Once again, we have heard Ms Lulling and also Mr Fayot speaking earlier today about returns on investments, interest, and so forth.
Eerder op de dag hadden mevrouw Lulling en de heer Fayot het over investeringsopbrengst, rente enzovoort.
return
On their return, the transporters must send back completed route plans to the same competent authority.
Bij terugkomst moeten de vervoerders de ingevulde routeplannen naar dezelfde bevoegde autoriteit terugsturen.
En nu is hij dus onmiddellijk bij zijn terugkomst gearresteerd.
Mr President, Mr Stefanis, two Dutch hospital workers who had been working in China voluntarily went into quarantine on their return to the Netherlands.
Voorzitter, minister Stefanis, twee Nederlandse ziekenhuiswerkers die in China werkzaam waren zijn na terugkomst in Nederland vrijwillig in quarantaine gegaan.
Every application outside the framework of the standard tax return has to be considered individually at the moment; this takes up the tax authorities ' time and creates additional red tape.
De belastingdiensten moeten namelijk in actie komen voor elk terug te betalen bedrag dat buiten de periodieke belastingaangifte valt, hetgeen veel tijd en administratie vergt.
return
return

2. "by … of post"

return
volume_up
ommegaande {agg.} (per …)

Esempi di utilizzo "return" in Nederlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Nog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
EnglishWe are expecting you - because we trusted you - to give us something in return.
We verwachten voor dit voorschot van vertrouwen een tegemoetkoming van uw kant.
EnglishPerhaps we can stir Council and the Commission to return from their digressions.
Wellicht kunnen we Raad en Commissie bewegen terug te keren op hun dwalingen.
EnglishAccording to our information, the return systems are still working extremely well.
Voor zover wij weten functioneren de recyclingsystemen nog steeds voortreffelijk.
EnglishI await your support and, in return, you will be able to count on my determination.
Ik reken op uw steun, en in ruil daarvoor kunt u rekenen op mijn vastberadenheid.
EnglishWe therefore demand that the military government return to constitutional rule.
Wij vragen dan ook dat de militaire regering naar de grondwettelijkheid terugkeert.
EnglishI hope that our parliament will soon return to the topic of pension schemes.
Ik hoop dat ons Parlement zich snel weer met pensioenstelsels gaat bezighouden.
EnglishLet us return to our citizens ' wish for practical cooperation between our countries.
Luister naar de burgers die een praktische samenwerking tussen de landen wensen.
EnglishHowever, it should also be said that they have given much to the EU in return.
Maar wij moeten ook zeggen dat ze de EU in ruil daarvoor veel hebben gegeven.
EnglishIt is a matter we shall return to with the report on hormone-like substances.
Wij komen hierop terug in verband met het verslag over hormoonachtige stoffen.
EnglishI am not sure about this and I want to return to it in an explanation of vote.
Ik ben daar niet zo zeker van en ik zal daar nader op ingaan in mijn stemverklaring.
EnglishAnd fortunately I decided in 2008 to return to Ghana, after 28 years of absence.
Gelukkig heb ik besloten om in 2008 terug te keren naar Ghana, na 28 jaar afwezigheid.
EnglishWe shall therefore continue voting on other things and we shall return to it later.
Wij gaan daarom over tot de stemming over andere punten en komen er later op terug.
EnglishWe are working on this at the moment and will return to it as quickly as possible.
Daar wordt op dit moment aan gewerkt en wij komen daar zo spoedig mogelijk op terug.
EnglishI therefore ask you to return your opinion on today's proposal as quickly as possible.
Daarom verzoek ik u ook zo snel mogelijk uw standpunt over dit voorstel te geven.
EnglishI am quite sure this is a question we will return to later in the procedure.
Ik ben er zeker van dat dit thema nog ter sprake zal komen in de verdere procedure.
EnglishThis is an issue to which we will return again and again in many different debates.
Over die kwestie zullen wij het in allerlei debatten beslist nog vaak moeten hebben.
EnglishSubject: The return of the Elgin Marbles is not harmful for the museums in Europe
Betreft: Teruggave van de Parthenonfriezen schaadt de musea in Europa niet
EnglishIf we return to the procedure, I should like to give the floor to Mr Gorostiaga first.
Als wij over de orde verder gaan dan is eerst de heer Gorostiaga aan de beurt.
EnglishBut the shooting day would end, and I'd return to my gnarly, awkward self.
Maar de opnamedag eindigde en ik ging terug naar mijn hoekige, onhandige zelf.