"to refrain from" traduzione nederlandese

EN

"to refrain from" in nederlandese

EN to refrain from
volume_up
{verbo}

The consequence will be that people will refrain from buying modern, environmentally better, boat engines.
Als gevolg hiervan zal men afzien van de aanschaf van moderne, uit milieuoogpunt betere, bootmotoren.
North Korea must refrain from further tests and unconditionally return to the six-party talks.
Noord-Korea moet afzien van verdere proeven en onvoorwaardelijk naar het zespartijenoverleg terugkeren.
The Council hopes that both parties will refrain from acts which might further undermine the peace process.
De Raad hoopt dat beide partijen zullen afzien van acties die het vredesproces verder zouden kunnen ondermijnen.

Traduzioni simili a "to refrain from" in nederlandese

refrain sostantivo
Dutch
from preposizione

Esempi di utilizzo "to refrain from" in Nederlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
Ik hoop dat de socialisten deze deal met de conservatieven niet zullen sluiten!
EnglishWould the people in the gallery please refrain from any public demonstration.
Ik verzoek het publiek in de tribune zich van uitingen in het openbaar te onthouden.
EnglishWe have chosen to refrain from adopting positions on quite a few parts of the report.
Wij hebben besloten om over een groot deel van het verslag geen standpunt in te nemen.
EnglishI shall refrain from commenting on his own rather contradictory statement.
En dan heb ik het nog niet eens over zijn interventie, die vol tegenstrijdigheden zat.
EnglishThey shall refrain from any action incompatible with their duties.4.
Zij onthouden zich van iedere handeling die onverenigbaar is met van hun ambt.4.
EnglishSo why did the Commission refrain from asking the WTO to arbitrate in this dispute?
Waarom heeft de Commissie er dan van afgezien om de WHO in dit geschil te laten bemiddelen?
EnglishMr President, I cannot refrain from delivering this explanation of vote.
Mijnheer de Voorzitter, van deze stemverklaring kan ik echt niet afzien.
EnglishI would therefore like to call on my group to refrain from voting on this report.
Ik zou mijn fractie daarom willen aanbevelen om ons van stemming over dit verslag te onthouden.
EnglishIt would be unprecedented for the rapporteur to refrain from expressing a point of view.
Het is redelijk uniek dat de rapporteur zich onthoudt van een standpunt.
EnglishWe also have to decide what the External Action Service is meant to do or refrain from doing.
We zullen ook het takenpakket van de Dienst extern beleid moeten afbakenen.
EnglishUntil such time, until the outcome of the investigation, I will refrain from passing judgement.
Tot die tijd, tot die uitkomst, zou ik me willen onthouden van elk oordeel.
EnglishOne of the common values of the Union is to refrain from carrying out the death penalty.
Het moratorium op de doodstraf is een van de gemeenschappelijke waarden van de EU-lidstaten.
EnglishIncidentally, we should refrain from entering into debate on this issue at present.
Het lijkt me echter beter daar nu geen debat over te voeren.
EnglishI must otherwise refrain from giving Parliament good advice, however.
Ik zal het hierbij laten en het Parlement geen verder advies geven.
EnglishThis also means that the Commission will refrain from intervening in appointments in any shape or form.
Dat betekent ook dat de Commissie zich onthoudt van elke inmenging in benoemingen.
EnglishThe Member States are also obliged to refrain from adopting new, harmful measures.
De lidstaten zijn ook verplicht zich te weerhouden van de invoering van nieuwe schadelijke maatregelen.
EnglishBut I am prepared to refrain from taking matters further.
Ik vind echter niet dat mijn woorden zijn gewelddadige reactie rechtvaardigen.
EnglishI am not in the business of speculation and I would prefer to refrain from any speculation on this point.
Ik houd niet van speculaties en ik wil op dit punt dan ook liever niet speculeren.
EnglishThe members of the Commission shall refrain from any action incompatible with their duties.
De leden van de Commissie onthouden zich van iedere handeling die onverenigbaar is met hun ambt.
EnglishTo save time, I shall refrain from reading out these elements.
Ik kan die elementen wel gaan opsommen, maar dat doe ik vanwege de tijd maar liever niet.