"opposed to" traduzione nederlandese

EN

"opposed to" in nederlandese

EN opposed to
volume_up
{preposizione}

opposed to (anche: across from, against, at, by)
volume_up
met {prep.}
The Communist Party of Greece is radically opposed to this process.
De Communistische Partij van Griekenland verzet zich met man en macht tegen dit proces.
   – Mr President, I am very definitely opposed to the vote being adjourned.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik teken met klem protest aan tegen uitstel van de stemming.
This reasoning is, of course, diametrically opposed to ours.
Mijnheer de Voorzitter, de Commissie wil de rapporteur graag gelukwensen met haar verslag.
opposed to (anche: across from, against, anti, at)
volume_up
tegen {prep.}
I am opposed to nuclear energy and opposed to the nuclear package.
-- Ik ben tegen kernenergie en tegen het nucleair pakket.
We are opposed to this policy and to the methods applied by big business.
Wij zijn tegen dit beleid en tegen het gekonkel van het grootkapitaal.
The Commission is also opposed to changing the definition of small manufacturers.
De Commissie is ook tegen een wijziging van de definitie van kleine fabrikanten.
opposed to (anche: across from, against, upon, vis-à-vis)
Austrian artists are opposed to the introduction of the resale right.
De Oostenrijkse kunstenaars staan afwijzend tegenover de invoering van een volgrecht.
At the start, the positions taken up were greatly opposed to one other.
Aanvankelijk lagen de meningen lijnrecht tegenover elkaar.
I know that my government, the Polish Government, is opposed to any authorisation.
Overigens weet ik dat mijn regering, de Poolse regering, hier afwijzend tegenover staat.
opposed to (anche: across from, against, at, by)
volume_up
jegens {prep.}
opposed to (anche: across from, against, anti, upon)
volume_up
versus {prep.}
What Mrs d'Ancona said just now about the legal-moral approach as opposed to the medical approach seems to me to be a false comparison which clouds the issue.
Wat mevrouw d'Ancona zojuist opmerkte over de legalistisch-moralistische benadering versus de medische benadering lijkt mij een oneigenlijke tegenstelling die verduisterend werkt.
opposed to (anche: across from, against, upon, opposite)

Traduzioni simili a "opposed to" in nederlandese

to oppose verbo
to preposizione

Esempi di utilizzo "opposed to" in Nederlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishQuite obviously, we are not opposed to integrating new countries into the EU.
Uiteraard zijn wij geen tegenstander van de opname van nieuwe landen in de Unie.
EnglishMr Oostlander is opposed to the Dutch practice of tolerance, and that is fine.
De heer Oostlander is tegenstander van de Nederlandse gedoogpraktijk en dat is oké.
EnglishI am, therefore, also opposed to our requesting a review of the directive now.
Daarom vind ik het ook niet zinvol nu om een herziening van de richtlijn te verzoeken.
EnglishI can tell Mr Poettering that I am opposed, and I also want to explain why.
Geachte collega Poettering, ik ben hiertegen, en ik zal u ook zeggen waarom.
EnglishI personally am opposed to such a policy being adopted within the European Union.
Wat mij betreft hoeft hiervoor geen beleid binnen de Europese Unie te worden ontwikkeld.
EnglishThe fight against terrorism and the protection of privacy are not opposed to each other.
Terrorismebestrijding en privacybescherming hoeven elkaar niet in de weg te staan.
EnglishIndeed, it is easier to monitor one safety system as opposed to fifteen.
Het is immers eenvoudiger om over één veiligheidssysteem te waken dan over vijftien.
EnglishI have to say that I cannot understand why the PPE Members are opposed to this.
Ik moet zeggen dat ik de weerstand van de EVP-collega's niet begrijp.
EnglishAll forms of violence must be opposed because violence is unacceptable.
Alle vormen van geweld moeten worden bestreden, want geweld is ontoelaatbaar.
EnglishThat is why we are opposed to defining Europe ’ s geographical borders.
Daarom zijn wij ertegen om de geografische grenzen van Europa te definiëren.
EnglishI urge all those opposed to software patents to be present in force.
Ik roep alle tegenstanders van softwarepatenten ertoe op massaal aanwezig te zijn.
EnglishAs a Social Democrat, I am opposed to the EU being a 'rich man's club '.
Als sociaal-democraat vind ik dat de EU geen " rijkeluisclub " mag worden.
EnglishThe European public is also opposed to this desire towards sameness.
De neiging om alles eenvormig te maken wordt ook door de Europese burgers afgewezen.
EnglishSeven, the fund should be outcome-driven as opposed to input-focused.
Ten zevende moet het fonds resultaatgericht zijn en niet gefocust op input.
EnglishScience, as opposed to technology, does violence to common sense.
Wetenschap, in tegenstelling tot technologie, doet ons gezond verstand geweld aan.
EnglishFor example, Mrs Albright is acting in a manner directly opposed to Mr Baker.
Mevrouw Albright heeft een radicaal andere manier van werken dan, bijvoorbeeld, de heer Baker.
EnglishWe were amazed at the violent way in which the police opposed them.
Wij waren verbaasd over de gewelddadige wijze waarop de politie er tegenin is gegaan.
EnglishThat is precisely what we have been discussing from such diametrically opposed positions here.
Dat zijn precies de amendementen waarover de meningen hier zo verdeeld zijn.
EnglishWe are also opposed to the EU drawing up a detailed common energy policy.
Wij willen evenmin dat de EU een gemeenschappelijk, gedetailleerd energiebeleid ontwikkelt.
EnglishI am opposed to this and I hope that Mr Brok is too, today and tomorrow.
Daar ben ik niet voor en ik hoop dat de heer Brok daar vandaag en ook morgen niet voor is.