"lever" traduzione nederlandese

EN

"lever" in nederlandese

volume_up
lever {sostantivo}
NL
NL

"lever" in inglese

EN

EN lever
volume_up
{sostantivo}

lever (anche: crowbar)
(Laughter) I'll tell you how big the lever is: the lever is that big.
Ik zal je vertellen hoe groot de hefboom is -- die is zo groot.
The EU must be a lever for better safety and health in the Community's workplaces.
De EU moet de hefboom zijn voor een betere veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaatsen in de Gemeenschap.
The prospect of EU membership has acted as a major lever for reform already.
Het perspectief van lidmaatschap van de Europese Unie heeft al als een belangrijke hefboom gewerkt bij de hervormingen.

Sinonimi (inglese) per "lever":

lever

Esempi di utilizzo "lever" in Nederlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWithout a lever of this kind a central bank can fail to achieve its objectives.
Zonder dit instrument kan een centrale bank zijn doel voorbij schieten.
EnglishTo counter this we have an important lever in the form of European and international aid.
Wij hebben daar een goed wapen tegen, namelijk de Europese, de internationale hulp.
EnglishI'll tell you what... you step right up here and chunk that lever back on my signal, okay?
Hier, weet je wat... stap daar maar op en trek aan die hendel op mijn teken.
EnglishWe create robotic workers that we treat like assets, to lever and just throw away.
We creëren robotarbeiders die we als activa behandelen: we halen er het beste uit en gooien ze dan weg.
EnglishIf this is a lever for negotiations, I can understand it.
Kijk, als dit een drukmiddel is voor onderhandelingen, dan kan ik dat wel begrijpen.
EnglishEven educational exchanges and the system for providing lessons operate as a lever in this direction.
Het laatste dat men daarvan kan verwachten is een algemene verbetering van het onderwijs.
EnglishPetition 318/ 2000 runs to seven lever-arch A4 files.
Verzoekschrift 318/2000 neemt meer dan zeven A-4 mappen in beslag.
EnglishWe are keen on this monetary lever and I am personally keen on keeping the agricultural conversion rate.
Wij zijn aan dit mechanisme gehecht en ik wens persoonlijk dat we de landbouwomrekeningskoers behouden.
EnglishThis, ladies and ladies, 73 lever-action... chamber...
Dit, dames en heren.... de 73 lever-action... trapper..
EnglishWe are naturally using the lever of financial resources to make progress in the right direction.
We proberen uiteraard de financiële steun te gebruiken als een middel om de ontwikkelingen in de goede richting te sturen.
EnglishThis is used as a lever to demand that American military personnel be immune to international prosecution for war crimes.
Dat is een drukmiddel om af te dwingen dat Amerikaanse militairen immuun zijn voor internationale vervolging wegens oorlogsmisdaden.
English. – Mr President, indirect taxation is a basic lever for fleecing grass-roots income and is therefore anti-grass roots.
-- Mijnheer de Voorzitter, indirecte belastingen zijn het belangrijkste middel om het volksinkomen af te romen en daarom zijn ze asociaal.
EnglishWe must also try to use the arrival of the euro like a lever, a lever to achieve better fiscal, social and ecological coordination.
Daarnaast moeten wij de komst van de euro proberen te gebruiken als breekijzer voor een betere fiscale, sociale en ecologische coördinatie.
EnglishMr Prodi spoke about a lever effect, thanks to the Union budget paying for 30 % of cross-border transport costs.
De heer Prodi spreekt over een hefboomeffect dankzij de begroting van de Unie waarin 30 procent wordt uitgetrokken voor de kosten van grensoverschrijdend transport.
EnglishDoes it consider it possible to use financial cooperation with Morocco as a lever for ensuring compliance with Title VI of the Agreement?
Denkt zij dat de financiële steun aan Marokko als pressiemiddel gebruikt kan worden om te zorgen voor naleving van titel VI van de overeenkomst?
EnglishTwo words, information and communication, can in effect serve as a gold mine, a weapon or a lever for democratic participation.
Het gaat hier om twee woorden; informatie en communicatie kunnen inderdaad een goudmijn, een wapen of een stimulans voor democratische betrokkenheid zijn.
EnglishAs for the lever, you have described all the appropriate mechanisms in your exhilarating proposal, which is exciting in so many respects.
Alle mechanismen die aan de hefboomwerking ten grondslag liggen heeft u reeds in uw inspirerende, in vele opzichten zelfs opwindende voorstel uiteengezet.
EnglishI believe that, in that way, our basic values, which form the uncontroversial part of the Charter, could be used as a lever for enlargement.
Dan denk ik dat onze fundamentele normen en waarden, het niet-controversiële onderdeel van het Handvest, gebruikt zouden kunnen worden als hefbomen voor de uitbreiding.
EnglishAnd now we're in this new model of leadership, where the way we make change is not by using money or power to lever a system, but by leading.
Nu zitten we in dit nieuwe leiderschapsmodel. ~~~ Waar we verandering bereiken, niet door geld te gebruiken of macht om een systeem in te schakelen. ~~~ Maar door te leiden.
EnglishWe need to activate the European Union's economic and industrial lever in order to prohibit any investment by the Member States in undemocratic regimes.
Wij moeten een beroep doen op de economie en het bedrijfsleven van de Europese Unie en iedere vorm van investering van de lidstaten in ondemocratische regimes verbieden.