"course" traduzione nederlandese

EN

"course" in nederlandese

volume_up
course {sostantivo}

EN course
volume_up
{sostantivo}

1. generale

course (anche: class, direction, tack)
I feel that the course embarked upon by the Commission and the Council is the right one.
Ik geloof dat deze koers, de koers van de Commissie en de Raad, de juiste is.
Does the Commission intend to follow this new course gradually?
Is de Europese Commissie van plan langzaam aan deze nieuwe koers te gaan varen?
The European Union dingy is now wearily following a course of legal procedures.
Het bootje van de Europese Unie volgt nu zuchtend een legalistische koers.
course (anche: class, pathway, road, route)
Governor, we will establish their most likely course...
Goeverneur, we zullen een waarschijnlijke route uittekenen...
I am pleased that it has made a first step in the course of decision-making to be followed.
Ik ben blij dat hij alvast een eerste stap gezet heeft op de te volgen route in de besluitvorming.
At least the starting line and course are sketched out, and the Luxembourg Presidency must surely be thanked for that.
De startlijn en de route zijn echter aangegeven, en dat is zonder twijfel te danken aan het Luxemburgse voorzitterschap.
course (anche: circle, corridor, function, job)
In Europe there are not only consumers, whose interests we must of course defend; there are also workers who are losing their jobs and remaining unemployed.
Europa telt niet alleen consumenten, die we uiteraard moeten beschermen, maar ook werknemers, die hun baan verliezen en werkloos worden.
And that job is that they go around and pick up syringes from the back of hospitals, wash them, and in the course of this, obviously picking them up they injure themselves.
Die baan is rondlopen en spuiten inzamelen achter ziekenhuizen, ze te wassen, en hierbij, natuurlijk bij het oppakken, verwonden ze zichzelf.
If we give competition free rein, it will of course develop in places where there will be a return on the investment, in other words in our towns.
Als men de concurrentie immers vrij baan geeft, zal die ongetwijfeld daar tot ontwikkeling komen waar iets van de investeringen kan worden terugverdiend, ofwel in onze steden.
course
It is not enough to have a little training here, a bit of additional training there and an extra course there.
Een training hier, een cursus daar en wat bijscholing zetten geen zoden aan de dijk.
Do you have a detailed description of the course?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Does the course involve an internship as well?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
course (anche: class, pathway, section)
Add this to your priorities and try to agree a relevant course of action with the countries of Europe.
Zet dit bij uw prioriteiten en probeer met de Europese landen een traject ter zake af te spreken.
Moreover, that country has mapped out a course for these high-risk ships, as a result of which other Member States are put at risk.
Dit land heeft bovendien een traject voor die hoog-risico-schepen uitgestippeld, waardoor andere lidstaten in gevaar worden gebracht.
course (anche: track)
MS: Walking the course is not part of the game of golf?
MS: Het parcours lopen is geen onderdeel van de golfsport?
They said, yes, walking the course is strenuous physical exercise.
Zij zeiden; "Ja, het parcours lopen is een inspannende fysieke oefening.
Is walking the course essential to the game?
Is het parcours lopen essentieel voor het spel?
course
course (anche: class, route)
course
Parliament should let the legal process run its course and allow the Court to reach a proper decision.
Het Parlement moet het recht zijn beloop laten en het Hof de gelegenheid geven een onderbouwde uitspraak te doen.

2. Gastronomia

course (anche: dish)
The new tribunal will be integrated into the Community court, which is, of course, the Court of Justice of the European Communities.
Het nieuwe gerecht zal worden geïntegreerd in de communautaire gerechtelijke instantie en dat is natuurlijk het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
It seems to me that we need to give this some thought, as these cases will no longer fall to the Court of First Instance of course but to the Court of Justice as draft decisions.
Deze gevallen zouden dan immers niet meer voor het Gerecht van eerste aanleg, maar in de vorm van prejudiciële vragen voor het Hof van Justitie komen.
course (anche: dish)

Esempi di utilizzo "course" in Nederlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
Die wacht aan het einde van de weg als nu de bakens niet worden verzet, denk ik.
EnglishThe solution is not, of course, to hold back development in the poor countries.
Het is natuurlijk geen oplossing de ontwikkeling in de arme landen af te remmen.
EnglishOne of the central points is of course life-long on-going and vocational training.
Een van de belangrijkste thema's is levenslange bijscholing en beroepsopleiding.
EnglishOf course there is none, since the Community has no jurisdiction on this matter.
Dat is ook logisch, want de Gemeenschap heeft geen enkele bevoegdheid op dat punt.
EnglishThe Lithuanian Government in particular was of course very interested in this.
Met name de Litouwse regering was daarin natuurlijk in hoge mate geïnteresseerd.
EnglishOf course, in comparison with China's massive population, we are all minorities.
Natuurlijk zijn wij in vergelijking met de Chinese bevolking allemaal minderheden.
EnglishSo the issue of a European public prosecutor is still on the agenda, of course.
In zoverre blijft het onderwerp openbare aanklager natuurlijk op de agenda staan.
EnglishOf course these NGOs also need funding to pay for their public relations work.
Natuurlijk hebben deze ngo's ook subsidie nodig om voorlichting te kunnen geven.
EnglishThe cause, of course, is poverty, criminality and a breakdown in civil society.
De oorzaak is uiteraard armoede, criminaliteit en kortsluiting in de samenleving.
EnglishThey inhabit the trees at all body sizes, and, of course, they inhabit the land.
Ze bewonen de bomen in alle lichaamsmaten, en natuurlijk bewonen zij ook het land.
EnglishOf course, no one can be forbidden from expressing these and similar opinions.
Uiteraard kunnen wij niemand verbieden om dergelijke standpunten te verkondigen.
EnglishOf course, in addition to codification, it could be the subject of innovation.
Natuurlijk zou deze wetgeving behalve gecodificeerd ook vernieuwd kunnen worden.
EnglishA radical course has been set for shaping the future European agricultural policy.
Voor het toekomstige Europese landbouwbeleid werden belangrijke bakens uitgezet.
EnglishOf course cohabitation is not entirely unknown here in the European Parliament.
Cohabitation is natuurlijk niet geheel onbekend hier in het Europees Parlement.
EnglishHe is, of course, outraged as we are in this House at what is happening there.
Hij is uiteraard, net als wij in dit Huis, verontwaardigd over wat daar gebeurt.
EnglishI have, of course, little influence on the wisdom of the Portuguese authorities.
Ik heb natuurlijk weinig invloed op de wijsheid van de Portugese autoriteiten.
EnglishOf course not all such investments will be in contravention of international law.
Natuurlijk zijn niet al die investeringen in strijd met het internationaal recht.
EnglishOf course, management decides on the introduction of new forms of organization.
Natuurlijk beslist het management over het invoeren van nieuwe organisatievormen.
EnglishWe therefore have a ship that is not easy to steer, charting an ambitious course.
Al met al is het een beetje schipperen, maar het reisdoel is dan ook ambitieus.
EnglishOpenness makes little sense, of course, if nobody is interested in the work we do.
Openheid heeft natuurlijk weinig zin als niemand zich voor ons werk interesseert.