"wrangling" traduzione finlandese


Infinito di wrangling: to wrangle
EN

"wrangling" in finlandese

Esempi di utilizzo "wrangling" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWill it not result in incessant wrangling and party-political horse-trading?
Eihän luonnos johda loputtomaan kinasteluun ja puoluepoliittisiin lehmänkauppoihin?
EnglishThe compromise reached after much wrangling is, however, better than nothing at all.
Kovan väännön jälkeen saavutettu kompromissi on kuitenkin parempi kuin ei yhtään mitään.
EnglishDelaying the directive by wrangling over unrealistic targets does nobody any good.
Kukaan ei hyödy siitä, että direktiivi viivästyy epärealistisista tavoitteista kinastelun takia.
EnglishThe issue does not merit protracted wrangling, and it is high time it was brought to a conclusion.
Asia ei ole pitkittämisen arvoinen, ja on korkea aika saada se päätökseen.
EnglishWe need to discuss the content instead of wrangling over definitions.
Silloin meidän pitää vain keskustella niillä tarkoitetuista asioista eikä kinastella käsitteistä.
EnglishThere was much wrangling over payment appropriations, which looked as if they were going to be too small.
Vaikein kädenvääntö käytiin maksumäärärahoista, jotka uhkasivat jäädä liian pieniksi.
EnglishEvery year, this allocation has been the subject of our bitterest budgetary wrangling with the Council.
Kummallakin kerralla kiistelimme talousarviosta tiukimmin neuvoston kanssa sillä alueella.
EnglishWe deplore the internal wrangling, the disagreements between Member States, the indecision of the Union.
Syytämme keskinäisiä riitoja, jäsenvaltioiden erimielisyyttä ja unionin päättämättömyyttä.
EnglishLet us stop getting bogged down by product-by-product wrangling.
Älkäämme juuttuko enää kinastelemaan tuote tuotteelta.
EnglishWe should have put aside party political wrangling.
Meidän olisi pitänyt unohtaa puoluepoliittinen kinastelu.
EnglishThe workers stand to gain nothing from this wrangling.
Tästä riidasta työtätekevät eivät hyödy mitään.
EnglishYet, when they turn to Europe, they find a Union which has devoted years to this institutional wrangling.
Kuitenkin kun he tarkastelevat EU:ta, he näkevät unionin, joka on omistanut vuosia institutionaaliseen kiistelyyn.
EnglishThere should be no institutional wrangling.
Emme saisi antaa sijaa institutionaaliselle kiistelylle.
EnglishHowever, this outcome will only come about after years of wrangling and protracted uncertainty for industry.
Tähän tulokseen päästään kuitenkin vasta vuosien kiistelyn ja teollisuudelle koituvan pitkällisen epävarmuuden jälkeen.
EnglishIn my opinion, this is mainly down to the wrangling between the two major groups within our Committee on Budgetary Control.
Tässä on mielestäni kysymys ennen kaikkea talousarvion valvontavaliokuntamme kahden suuren ryhmän kinastelusta.
EnglishWestland and Agusta helicopters were meant to be merging but they are still wrangling about simple matters of valuation.
Westlandin ja Agustan helikopteriyhtiöiden oli määrä fuusioitua, mutta ne kiistelevät yhä pelkästään arvioiduista hinnoista.
EnglishAfter much wrangling, the European Parliament and the Council have managed to reach an agreement through the conciliation procedure.
Euroopan parlamentti ja neuvosto saavuttivat pitkän kädenväännön jälkeen yhteisymmärryksen sovittelumenettelyssä.
EnglishWe can see that the diplomatic wrangling makes a joke not only of our policy of sanctions but also of the whole Union.
Voimme nähdä, että diplomaattisen kinastelun vuoksi naurunalaiseksi joutuu pakotteita koskevan politiikkamme lisäksi koko unioni.
EnglishFor example, structural funding for rural development belongs in the green box and thus ceases to be the subject of wrangling within the WTO.
Maaseudun rakennetuki kuuluu esimerkiksi käsitteen "green box" alle, tuen ei pitäisi olla WTO:ssa enää kiistanalainen kysymys.
EnglishI regret that the Human Rights Council is now going into the General Assembly, where it will be subject to wrangling and horse-trading.
Pidän valitettavana, että ihmisoikeusneuvostoa ollaan nyt sijoittamassa yleiskokoukseen, jossa se joutuu riitojen ja lehmänkauppojen kohteeksi.