"to turn out" traduzione finlandese

EN

"to turn out" in finlandese

EN

to turn out {verbo}

volume_up
to turn out (anche: to prove)
As regards the budget, I know that additional funds could turn out to be necessary.
Mitä tulee talousarvioon, tiedän, että lisämäärärahat voivat osoittautua tarpeellisiksi.
An Iranian nuclear device could turn out to be the biggest suicide bomb the world has ever seen.
Iranilainen ydinase saattaisi osoittautua maailmanhistorian suurimmaksi itsemurhapommiksi.
Some measures might turn out to be superficial; others might need to be more efficient.
Jotkin toimenpiteet saattavat osoittautua tarpeettomiksi, toisia on kenties tehostettava.
They take the sediment itself, they extract the oil from it, and from that they can produce compounds which turn out to be very specific to particular microbial groups.
He keräävät sedimenttiä, uuttavat siitä öljyä, ja siitä he voivat tuottaa yhdisteitä, joita esiintyy vain tietyissä mikrobiaalisissa ryhmissä.
During each half-yearly, or as we suggest, yearly evaluation it might turn out that the order of states has changed yet again.
Vuosittaisessa arvioinnissa, tai puolivuosittaisessa, kuten me olemme ehdottaneet, saattaa käydä ilmi, että valtioiden järjestys on muuttunut.

Traduzioni simili a "to turn out" in finlandese

turn sostantivo
to turn verbo
out sostantivo
out aggettivo
out avverbio
out preposizione
to out verbo
Finnish

Esempi di utilizzo "to turn out" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe limit values in the Commission proposal will thus turn out to be "wish values' .
Komission esityksessä olevat raja-arvot näyttävät olevan "toivottavia" arvoja.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, 84 % voter turn-out speaks for itself.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, 84 %: n äänestysvilkkaus puhuu puolestaan.
EnglishWhy did the proposals concerning CO2 emissions turn out to be unacceptable?
Miksi hiilidioksidipäästöjä koskevista ehdotuksista tuli mahdottomia hyväksyä?
EnglishIf these accusations turn out to be substantiated, then we will give them our attention.
Jos mahdolliset syytökset osoittautuisivat aiheellisiksi, ottaisimme ne huomioon.
EnglishWe hope, however, that the cure does not turn out to be worse than the disease.
Toivomme kuitenkin, etteivät hoitokeinot lopulta pahenna itse sairautta.
EnglishIn my own country, the Netherlands, the turn-out in 1999 was only 30%.
Omassa maassani Alankomaissa äänestysvilkkaus oli vuonna 1999 vain 30 prosenttia.
EnglishIt will not make things any better if the parliamentary elections turn out to be a farce.
Se ei paranna asioita mitenkään, että parlamenttivaalit muuttuvat farssiksi.
EnglishIn practice, it will turn out to be inadequate and badly in need of revision.
Käytännössä monet seikat osoittautunevat riittämättömiksi ja edellyttänevät tarkistamista.
EnglishIf they turn out to be insufficient, they will be supplemented with Commission initiatives.
Jos ne osoittautuvat riittämättömiksi, niitä täydennetään komission aloittein.
EnglishThis analysis was impressively confirmed by the embarrassingly low turn-out in the election.
Kiusallisen alhainen osallistuminen vaaleihin tukee vaikuttavasti näitä arvioita.
EnglishHowever, that does not mean that they would turn out equally well in other parts of Europe.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että ne sujuisivat yhtä hyvin muualla Euroopassa.
EnglishLet us remember that some scientific breakthroughs turn out to be ethical breakdowns.
Muistakaamme, että jotkin tieteellisen läpimurrot osoittautuvat eettisiksi romahduksiksi.
EnglishBy this, I mean that what we are in the process of doing will still turn out well in the end.
Tällä tarkoitan sitä, että siitä, minkä parissa työskentelemme, tulee kyllä hyvä.
EnglishLike Ms De Keyser, I am afraid that this could turn out to be a major political mistake.
Pelkään jäsen De Keyserin tavoin, että tämä paljastuu suureksi poliittiseksi virheeksi.
EnglishWhere the first point is concerned, I am glad that matters did not turn out as I had feared.
Toisen seikan kohdalla olen iloinen, että asia ei mennyt niin kuin pelkäsin.
EnglishOn the contrary, they can turn out to militate against the employment of women.
Sen sijaan ne voivat heikentää naisten työnsaantimahdollisuuksia.
EnglishIt is quite unthinkable that Kyoto should turn out to be a failure.
Emme voi edes ajatella mahdollisuutta, että Kioton konferenssi epäonnistuisi.
EnglishHowever, if you opt for the economic point of view, things turn out differently.
Jos asiaa katsoo taloudelliselta kannalta, tilanne on toinen.
EnglishI sincerely hope that does not turn out to be the outcome of the European Council this weekend.
Toivon vilpittömästi, ettei tämän viikonlopun Eurooppa-neuvoston tulos ole sellainen.
EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Yhdessä parlamentin kanssa voimme varmistaa, että saamme nostettua äänestäjien osallistumisastetta.