"truism" traduzione finlandese

EN

"truism" in finlandese

volume_up
truism {sostantivo}

EN truism
volume_up
{sostantivo}

That may be another truism, but it still needs to be said.
Sekin saattaa olla itsestäänselvyys, mutta on silti tuotava julki.
Siitä onkin itse asiassa tullut yleinen itsestäänselvyys.
It is a truism that the most prosperous societies are the freest and the freest societies are the most prosperous, and in that we should recognise the role that free trade plays.
(EN) On itsestäänselvyys, että vauraimmat yhteiskunnat ovat vapaimpia ja vapaimmat yhteiskunnat ovat vauraimpia, ja meidän olisi tunnustettava vapaakaupan osuus tähän.
truism (anche: cliché, platitude)
volume_up
klisee {sostantivo}
truism (anche: cliché, dullness, platitude, flatness)
volume_up
latteus {sostantivo}

Esempi di utilizzo "truism" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThat is a truism, but it is one we must always bear in mind.
Se on yleisesti tunnettu asia, mutta meidän on palautettava se mieliimme toistuvasti.
EnglishThat is a truism, and one with which we are all familiar.
Tämä on meille kaikille tuttu itsestään selvä asia.
EnglishAs we discuss this issue, we would like to remind the European Commission and Council of that old truism.
Tästä asiasta keskusteltaessa haluamme muistuttaa Euroopan komissiota ja neuvostoa tästä vanhasta sanonnasta.
EnglishThe ECB's proposal reflects this truism.
Tämä tosiseikka otetaan EKP:n ehdotuksessa huomioon.
EnglishThe first, which perhaps is a pure truism, is that the issue of carriers' liability is a very complex and sensitive one.
Ensimmäinen lienee itsestään selvä: liikenteenharjoittajien vastuu on erittäin arka ja monimutkainen kysymys.
EnglishI will now use a tremendous cliché truism - 'our greatest resource in the European Union is our people'.
Aion nyt turvautua hirvittävään kliseeseen ja itsestään selvään asiaan "Euroopan unionissa suurin voimavaramme ovat kansalaisemme".
EnglishOn the other hand, it is a truism that proper social and environmental policies cannot be pursued without a functioning economy.
Toisaalta on itsestään selvää, ettei asianmukaista sosiaali- ja ympäristöpolitiikkaa voida toteuttaa ilman toimivaa taloutta.
EnglishThis, I believe, is a truism.
EnglishIt is a truism, to give just one example, that the personnel costs of private bus companies are some 35-40% lower than in the public sector.
On selvää, että yksityisten liikenteenharjoittajien tämän esimerkin mainitakseni henkilöstökustannukset ovat 35--40 prosenttia julkisen alan kustannuksia pienemmät.
EnglishAllow me to mention another plain truism, and now I am addressing in particular those who have been pontificating on militarisation in the House for some time.
Sallinette minun mainita myös toisen selviön, jonka suuntaan erityisesti niille, jotka ovat saarnanneet parlamentissamme jo hyvän aikaa militarisoinnista.
EnglishParliament’s motion for a resolution features this truism, as well as a detailed analysis of the situation and the direction that future actions should take.
Parlamentin päätöslauselmaesityksessä todetaan tämä itsestään selvä asia ja tarkastellaan yksityiskohtaisesti nykyistä tilannetta ja tarvittavia tulevia toimia.
EnglishThose Members who are most in favour - as they claim - of fishing, should therefore be mindful of the de la Palissian truism: without fish, there can be no fishing.
Sellaisten jäsenten, jotka ilmoittavat olevansa kalastuksen suurimpia kannattajia, pitäisi pitää mielessä seuraava truismi: ilman kaloja ei ole kalastusta.
EnglishThere is also a deficit in budgetary justice: year after year – this is a truism – Europe has its winners and its losers and they are always the same people!
Puutteita on myös talousarvion oikeudenmukaisuudessa: on jo selviö, että Euroopassa on vuosi toisensa jälkeen voittajia ja häviäjiä ja että kyseessä ovat aina samat ihmiset.
EnglishIt is a truism that European law has been able to benefit from the ability to draw on rich comparative material of varying legal traditions in our different Member States.
Euroopan oikeus on selvästi hyötynyt siitä, että sen taustalla on ollut runsaasti vertailukelpoista materiaalia jäsenvaltioidemme erilaisesta oikeusperinteestä.
EnglishBut that was not to be, since the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities once again failed to recognise the truism that the better is the enemy of the good.
Näin ei kuitenkaan käynyt, koska naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnassa ei taaskaan ymmärretty sitä itsestäänselvyyttä, että hyvää ei kannata parantaa.
EnglishTo conclude, it is a truism that once the marine environment has been contaminated or polluted it is impossible to fully clean up and repair the damage.
Lopuksi todettakoon, että on sanomattakin on selvää, että kun meri- ja rannikkoalueet kerran ovat pilaantuneet tai saastuneet, niitä on mahdotonta puhdistaa täysin ja saattaa entiselleen.