"summary" traduzione finlandese

EN

"summary" in finlandese

volume_up
summary {sostantivo}

EN summary
volume_up
{sostantivo}

summary (anche: aperçu, compendium, epitome, outline)
volume_up
yhteenveto {sostantivo}
That concludes the summary of the Commission view of the proposed amendments.
Tähän päättyy yhteenveto komission kannasta ehdotettuihin muutoksiin.
This report presents a summary of the situation in all the Member States.
Mietinnössä esitetään yhteenveto kaikkien jäsenvaltioiden tilanteesta.
After you click Show estimated data usage, a usage summary appears.
Kun valitset Näytä arvioitu tietojen käyttö, näkyviin tulee käytön yhteenveto.
summary (anche: abstract, aperçu, compendium, epitome)
volume_up
tiivistelmä {sostantivo}
That is a summary of the list of initiatives that have so far been adopted.
Se on tiivistelmä tähän mennessä hyväksyttyjen aloitteiden luettelosta.
In some cases, our material may only be a summary of the text, or the full text.
Joissakin tapauksissa materiaalinamme voi olla vain tiivistelmä tekstistä tai sitten koko teksti.
That was a brief summary of the substance of this report.
Tämä oli lyhyt tiivistelmä mietinnön sisällöstä.
summary (anche: abbreviation, abridgment)
volume_up
lyhennelmä {sostantivo}
If the Commission concludes that the application meets the requirements for registration, the name and a summary of the specification will be published in the Official Journal of the European Union.
Jos komissio katsoo, että hakemus täyttää rekisteröintiä koskevat vaatimukset, tuotteen nimi ja lyhennelmä eritelmästä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
summary (anche: synopsis)
volume_up
referaatti {sostantivo}

Sinonimi (inglese) per "summary":

summary

Esempi di utilizzo "summary" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI shall give a summary, therefore, which will also help the President save time.
Näin ollen esitän yhteenvedon, mikä auttaa myös puhemiestä ajanpuutteen kanssa.
EnglishThe Union has made public the information it gathered in extremely summary form.
Unioni on julkistanut tätä koskevat tietonsa äärimmäisen tiiviissä muodossa.
EnglishNow that everything has been said, may I put five questions in summary form.
Nyt, kun lähes kaikki on jo sanottu, haluaisin esittää lyhyesti viisi kysymystä.
EnglishIn summary, all these amendments go in the direction of widening 'made in' provisions.
Tiivistettynä kaikki nämä muutokset laajentavat "made in" -merkinnän säännöksiä.
EnglishIn summary, for the reasons I have set out, 28 amendments are not acceptable.
Sanon kokoavasti, että esittämieni syiden takia 28:aa tarkistusta ei voida hyväksyä.
EnglishThe Windows Experience Index provides a summary of your PC's capabilities.
Windowsin järjestelmäluokitus näyttää yhteenvedon tietokoneesi ominaisuuksista.
EnglishThe email summary gives you a lot of info about your child's PC activities at a glance.
Sähköpostiyhteenvedossa on paljon helppokäyttöisiä tietoja lapsen PC:n käytöstä.
EnglishAt the last IPCC summary, the scientists wanted to say, "How certain are you?"
Viimeisessä IPCC:n yhteenvedossa tiedemiehet halusivat sanoa: "Miten varmoja olette?"
EnglishIn summary, I would like to thank everyone most sincerely for the stimulating debate.
Viimeiseksi haluan vilpittömästi kiittää kaikkia innostavasta keskustelusta.
EnglishThe Commission will draw up a summary of the main developments in the Member States.
Komissio laatii yhteenvedon jäsenvaltioiden tärkeimmistä kehitysvaiheista.
EnglishThe judge then writes a summary of these statements and the case's legal background.
Tämä laatii tiivistelmän lausunnoista ja asian oikeudellisesta taustasta.
EnglishIn summary it is necessary to use law to ban any rubbish of this type.
Lyhyesti sanoen on tarpeellista saada lakeja, joilla voidaan kieltää tätä roskaa.
EnglishIn summary, our EU procedures should be unified, transparent and fast.
Lyhyesti sanottuna EU:n menettelyjen olisi oltava yhtenäisiä, avoimia ja nopeita.
EnglishIn summary, for the reasons I have set out, 19 amendments are not acceptable.
Lyhyesti sanottuna, 19 tarkistusta on hylättävä mainitsemistani syistä.
EnglishI can give you this summary table if you wish, Mrs Gutiérrez-Cortines.
Jos haluatte, hyvä parlamentin jäsen, annan tämän tiivistetyn taulukon teille.
EnglishIn summary, the Commission cannot accept Amendments Nos 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 and 14.
Yhteenvetona komissio ei voi hyväksyä tarkistuksia 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13 ja 14.
EnglishIn summary, the Union is being hit by unjust and unfounded measures.
Unioniin on siis kohdistettu epäoikeudenmukaisia ja perusteettomia toimenpiteitä.
EnglishThe elimination of political dissidents and summary executions have not stopped.
Poliittisten toisinajattelijoiden tappaminen ja summittaiset teloitukset eivät ole loppuneet.
EnglishI think that a summary like that could be put to good use in the various election campaigns.
Uskon, että tällaista katsausta voitaisiin käyttää hyväksi eri vaalikampanjoissa.
EnglishI expect to publish a summary early next month with Parliament's opinion included.
Julkistanen yhteenvedon ensi kuun alussa, ja sisällytän siihen Euroopan parlamentin kannan.