"preserves" traduzione finlandese


Infinito di preserves: to preserve
EN

"preserves" in finlandese

volume_up
preserve {sostantivo}

EN to preserve
volume_up
[preserved|preserved] {verbo}

Our responsibility as elected representatives is to preserve a rich biodiversity.
Meidän vastuullamme parlamentin jäseninä on säilyttää luonnon monimuotoisuus.
It is important to preserve legal protection of personality for MEPs, too.
On tärkeää säilyttää myös parlamentin jäsenten henkilötietojen oikeussuoja.
This will allow us to preserve jobs and therefore protect workers in the long term.
Siten voimme säilyttää työpaikkoja ja suojella työntekijöitä pitkällä aikavälillä.
to preserve (anche: to record)
to preserve (anche: to make jam)

Sinonimi (inglese) per "preserve":

preserve

Esempi di utilizzo "preserves" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt preserves the four pillar structure and the three Europe-wide operational targets.
Siinä säilytetään neljän pilarin järjestelmä ja kolme Euroopan laajuista toimintatavoitetta.
EnglishIt preserves temporary files and cookies for your saved favorite websites.
Sivustot käyttävät niitä väliaikaisten tietojen, kuten ostoskorin sisällön, tallentamiseen.
EnglishThe Services Directive already preserves the application of the Rome II and Rome I instruments.
Palveludirektiiviin sisältyy jo Rooma II- ja Rooma I -asetusten soveltaminen.
EnglishUrban planners should identify a development plan that preserves the old city of Kashgar.
Kaupunkisuunnittelijoiden on luotava suunnitelma, jossa Kashgarin vanha kaupunki säilytetään.
EnglishWe need a common agricultural policy which preserves the conventions we are used to.
Tarvitsemme yhteisen maatalouspolitiikan, jossa säilytetään ne toimintatavat, joihin olemme tottuneet.
EnglishA constitution that preserves cultural and linguistic diversity whilst reinforcing solidarity.
Perustuslain on turvattava kulttuurien ja kielten moninaisuus ja vahvistettava solidaarisuutta.
EnglishThe disk preserves the information even when your computer is turned off.
Tiedot säilyvät levyllä, vaikka tietokone sammutetaan.
EnglishThis provision obviously requires additional budgetary resources but it preserves the principle of equality.
Tällä määräyksellä, joka tosin aiheuttaa lisämenoja, suojellaan tasa-arvon periaatetta.
EnglishWe need a reform that preserves the best of what we are.
Tarvitsemme uudistusta, jolla säilytetään parhaat ominaisuutemme.
EnglishThis preserves its independence and the efficiency of the system.
Siten riippumattomuus ja myös tehokkuus säilyvät.
EnglishOn the contrary, it preserves and even heightens differences.
Se päinvastoin ylläpitää ja jopa kärjistää eroja.
EnglishWe should not build a service which preserves the old national competition or the present bureaucratic structure.
Meidän ei pidä perustaa yksikköä, jossa säilytetään vanha kansallinen kilpailu tai nykyinen byrokraattinen rakenne.
EnglishThe definition of active and passive surveillance categories safeguards epidemiological monitoring and preserves its quality.
Aktiivisen ja passiivisen valvonnan määritteleminen turvaa epidemiologisen valvonnan ja ylläpitää sen laatua.
EnglishSleep automatically preserves open documents and programs in memory and shuts down all nonessential functions.
Lepotilassa avoimet asiakirjat ja ohjelmistot säilyvät muistissa automaattisesti ja kaikki tarpeettomat toiminnot suljetaan.
EnglishThis compromise text, voted in favour of by the Committee on Culture and Education, preserves what is essential.
Tässä kompromissitekstissä, jota kulttuuri- ja koulutusvaliokunta kannatti äänestyksessään, on säilytetty kaikki olennainen.
EnglishThe reform proposal put forward by the Commission is inadequate in this sense, for it preserves the amount of aid completely intact.
Komission esittämä uudistusehdotus on tältä osin riittämätön, koska tuen määrään ei puututa siinä lainkaan.
EnglishThe only European social model that matters to me is the one that preserves our prosperity by preparing our people for the future.
EU:n sosiaalinen malli on minulle tärkeä vain, jos se suojaa vaurauttamme valmistelemalla kansalaisiamme tulevaisuuteen.
EnglishProviding for a system of penalties is excellent and extending the legislation to meat based preserves, that is very good.
Seuraamusjärjestelmän käyttöönotto on erinomainen asia, ja on erittäin hyvä, että lihasäilykkeet otettiin säädöksen soveltamisalaan.
EnglishOf course, the Treaty lacks the simplicity of its late, lamented predecessor, but it preserves all the principal reforms.
Perustamissopimus ei tietenkään ole yhtä selkeä kuin sen autuaasti edesmennyt edeltäjä, mutta siinä on säilytetty kaikki tärkeimmät uudistukset.
EnglishI feel very proud that Europe preserves precisely these objectives and truths in its tradition, in its culture and in its history.
Olen todella ylpeä siitä, että Euroopan unioni suojelee perinteessään, kulttuurissaan ja historiassaan juuri näitä tavoitteita ja totuuksia.