"part" traduzione finlandese

EN

"part" in finlandese

volume_up
part {sostantivo}

EN part
volume_up
{sostantivo}

volume_up
osa {sostantivo}
Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.
Osa johtuu virheistä ja laiminlyönneistä, osa petoksista ja väärinkäytöksistä.
Part of the responsibility lies on the EU, but the other part on Member States.
Osa vastuusta kuuluu EU:lle, mutta toinen osa kuuluu jäsenvaltioille.
I answered, ‘A small part of Turkey is in Europe, and a large part of Turkey is in Asia.’
Vastasin: "Pieni osa Turkista sijaitsee Euroopassa ja suurempi osa Aasiassa."
part (anche: role)
volume_up
rooli {sostantivo}
What role will the presidency play, and what part will be assigned to the Commission?
Mikä rooli on neuvoston puheenjohtajalla ja mikä rooli tulee siinä yhteydessä komissiolle?
Issues of ecology and ethics play a part in the production of foodstuffs.
Ekologian ja etiikan kysymyksillä on elintarviketuotannossa yhä tärkeämpi rooli.
Both parties can play a part here in the forthcoming WTO negotiations.
Molemmilla osapuolilla voi olla tässä asiassa rooli tulevissa WTOneuvotteluissa.
part (anche: alignment, trend, alignement)
volume_up
suuntaus {sostantivo}
Such a policy orientation is indeed part of the integrated policy guidelines adopted by the European Council.
Tällainen politiikan suuntaus on itse asiassa osa Eurooppa-neuvoston hyväksymiä yhdennettyjä suuntaviivoja.
The European Parliament supported the proposal, and the same trend is found in other parts of the world.
Euroopan parlamentti tuki ehdotusta ja sama suuntaus on havaittavissa muissakin osissa maailmaa.
The general swing now towards partial decoupling weakens what could have been a bold move on the Commission's part.
Komissio olisi voinut tehdä rohkeammankin ehdotuksen, mutta nyt vallitsee yleinen suuntaus kohti tuotantomääristä osittain riippumattomia tukia.
volume_up
osasto {sostantivo}
It is true that the Syrian part of Hamas has a great responsibility here.
Pitää paikkansa, että Hamasin Syyrian osasto on pitkälti vastuussa asiasta.
The European part of the Delegation met before 1 May and decided that we would go there between 2 and 9 May.
Edustajien Euroopan osasto kokoontui ennen vappua ja teki päätöksen matkasta 2.
I am satisfied that the new part III of the IIA on sound financial management is, and will be, effectively and fully implemented.
Olen iloinen, että uusi, moitteetonta varainhoitoa koskeva II A:n III osasto pannaan tehokkaasti ja kokonaisuudessaan täytäntöön.
part (anche: paddle, plane, wing)
volume_up
siipi {sostantivo}
However, when the political situation changed, the law was not adopted by the other part of Parliament.
Kun poliittinen tilanne sitten muuttui, toinen siipi ei hyväksynyt tuota lakia.
part (anche: cult, order, sect)
volume_up
lahko {sostantivo}
part (anche: subset)
volume_up
osajoukko {sostantivo}
part (anche: clique)
volume_up
klikki {sostantivo}
part
volume_up
fraktio {sostantivo}
part (anche: parting)
volume_up
jakaus {sostantivo}
part
volume_up
hiusten jakaus {sostantivo}

Esempi di utilizzo "part" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe cannot condone such terror or intimidation in any part of the European Union.
Emme voi suvaita tällaista terroria ja uhkailua missään osassa Euroopan unionia.
EnglishFishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
Kyseisen alueen kalastus on täysin riippuvainen kumppanuuksista ja sopimuksista.
EnglishThe main reason for that is social security, and pensions too play a major part.
Syynä tähän on ennen kaikkea sosiaaliturva, ja myös eläkkeillä on tärkeä osansa.
EnglishThis is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
Siinäpä se ongelma tiettyyn rajaan asti onkin, tai ainakin hyvin tärkeältä osin.
EnglishThe EU would like to develop the maritime corridors as part of extending TEN-T.
EU haluaisi kehittää meriliikennekäytäviä TEN-T-verkon laajentamisen yhteydessä.
English. - (DE) Mr President, We would like to have a recount of Part 2 of paragraph (1).
. - (DE) Arvoisa puhemies, haluamme, että 2 osan 1 kohta tarkastetaan uudelleen.
EnglishI should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
Haluaisin myös kiittää kaikkia kollegoitamme, jotka osallistuivat keskusteluun.
EnglishIt is to be applauded that Parliament can play a part in simplifying the rules.
On hienoa, että parlamentti voi olla mukana yksinkertaistamassa näitä sääntöjä.
English(FR) The European Parliament recently played a part in a ridiculous psychodrama.
(FR) Euroopan parlamentti oli äskettäin osallisena naurettavassa psykodraamassa.
EnglishThese ideas on the part of the Commission have attracted a great deal of support.
Nämä komission esiin tuomat ajatukset ovat saaneet osakseen runsaasti kannatusta.
EnglishThis Group and Parliament will play a full part in fostering such a convention.
Ryhmämme ja tämä parlamentti tukevat tällaista valmistelukuntaa kaikin keinoin.
EnglishSocial fundamental rights form part and parcel of traditional fundamental rights.
Sosiaaliset perusoikeudet kuuluvat erottamattomasti perinteisiin perusoikeuksiin.
EnglishThe Commission can accept in part the principle underlying Amendments Nos 1 and 2.
Komissio voi hyväksyä osittain tarkistusten 1 ja 2 taustalla olevan periaatteen.
EnglishAll that is hypocrisy on a massive scale, and our group will have no part of it.
Tämä on äärimmäisen tekopyhyyden osoitus, jossa ryhmämme ei halua olla mukana.
EnglishWe need real solidarity on the part of all the Member States and of the Union.
Kaikkien jäsenvaltioiden ja unionin on osoitettava todellista yhteenkuuluvuutta.
EnglishI would like to expressly acknowledge the PPE Group's part in these improvements.
Haluan antaa tunnustusta erityisesti PPE-ryhmän osuudelle näissä parannuksissa.
EnglishIt is our duty to intervene in that part of the world, just as it is in Syria.
Velvollisuutemme on toimia kyseisessä osassa maailmaa, aivan kuten Syyriassakin.
EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
(EN) Arvoisa puhemies, en aio ottaa osaa tähän typerään keskusteluun nesteistä.
EnglishNone of this is part of the new Treaty and I believe you are on the home stretch.
Nämä asiat eivät kuulu uuteen sopimukseen, ja uskon, että olette jo loppusuoralla.
EnglishI should like the vote on the first part of the original paragraph to be repeated.
Haluaisin, että äänestys alkuperäisen kohdan ensimmäisestä osasta toistettaisiin.