EN

order {sostantivo}

volume_up
1. generale
order (anche: organization)
The order in which you remove tiles from the pile can dramatically affect your score.
Järjestys, jossa poistat laattoja pinosta, voi vaikuttaa pisteisiisi suuresti.
One keyword is law and order, a condition of the social contract.
Yksi avainsana on yhteiskuntasopimuksen edellyttämä laillinen järjestys.
I support Mr Yanukovych's inclination to bring order to Ukraine.
Kannatan presidentti Janukovitšin pyrkimyksiä palauttaa järjestys Ukrainaan.
order (anche: subscription)
Viimeistele tilaus ja valitse sitten Siirry maksamaan.
If it is not delivered within this period, the purchaser has the right to cancel the order;
Jos sitä ei toimiteta tässä ajassa, ostajalla on oikeus perua tilaus;
Do they have a phone number that you can call if you have a problem, or that you can use to place an order?
Onko sivustolla puhelinnumeroa, johon on mahdollista soittaa ongelmatilanteissa tai johon soittamalla on mahdollista tehdä tilaus?
order (anche: brotherhood, fraternity)
That is an order that has taken a vow of silence.
Se on veljeskunta, joka on tehnyt vaitiololupauksen.
Having many groups can help Parliament politicise bureaucratic Europe, because a Democracy is a Democracy and not an Order.
Jos parlamentissa on useampi ryhmä, se voi politisoida byrokraattien Euroopan, koska demokratia on demokratia, ei mikään veljeskunta.
order (anche: command, dictation, ruling, behest)
‘Road clear for free lorries’ is the order of the day.
Käsky kuuluu: "Tie auki vapaille kuorma-autoille".
order (anche: command)
The people must set up their own common front against the united attack on them by the EU, the USA and ΝΑΤΟ and overturn the imperialist order.
Kansalaisten on perustettava oma yhteinen rintama EU:n, Yhdysvaltojen ja Naton heihin kohdistamaa hyökkäystä vastaan, ja heidän on kukistettava imperialistinen komento.
order (anche: cult, part, sect)
volume_up
lahko {sostantivo}
order (anche: decoration, honours)
2. Matematica
order
volume_up
aste {sostantivo}

Esempi di utilizzo "order" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI believe that the new order has brought with it a new global economic disorder.
Katson uuden järjestyksen tuoneen mukanaan uuden globaalin talouden häiriötilan.
English. - (FR) Mr President, I should like to change the order of the votes.
esittelijä. - (FR) Arvoisa puhemies, pyydän muuttamaan äänestysten järjestystä.
EnglishThe EU is implementing the New Approach Directives in order to protect consumers.
EU panee täytäntöön uuden lähestymistavan direktiivejä suojellakseen kuluttajia.
EnglishIn order to dispel this misunderstanding, I submit the following oral amendment:
Mainitun väärinkäsityksen poistamiseksi, esitän seuraavan suullisen tarkistuksen:
EnglishI will not say any more, Mr President, in order to allow my colleagues to speak.
Arvoisa puhemies, en aio sanoa enempää, jotta kolleganikin saisivat puheenvuoron.
EnglishThe Council has allowed itself 236 new posts in order to prepare for enlargement.
Neuvosto on myöntänyt itselleen 236 uutta tointa valmistellakseen laajentumista.
EnglishCommissioner, could you please look at this in order that people are protected.
Hyvä komission jäsen, voisitteko tarkastella tätä, jotta kansalaisia suojellaan.
EnglishIf we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.
Jos kyse on työjärjestyspuheenvuorosta, Guardans Cambó voi käyttää puheenvuoron.
EnglishA lot of work needs to be done in order to support and justify this initiative.
Täytyy tehdä vielä paljon työtä, jotta voimme tukea ja puolustaa tätä aloitetta.
EnglishIn order to gain public and political support, the system must promote cohesion …
Saadakseen julkista ja poliittista tukea järjestelmän on edistettävä koheesiota…
EnglishConsumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
Kuluttajat tarvitsevat täsmällistä tietoa pystyäkseen puolustamaan oikeuksiaan.
EnglishIn order to deal with this problem we therefore have to negotiate with Russia.
Tämän ongelman ratkaisemiseksi meidän on näin ollen neuvoteltava Venäjän kanssa.
EnglishWe need to do more to put our own house in order, as well as look after Syria’s.
Meidän on puhdistettava oma pöytämme paremmin ja huolehdittava myös Syyriasta.
EnglishIn order to do this, the Union is working to implement the Single European Sky.
Tätä varten Euroopan unioni pyrkii luomaan yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan.
EnglishIn order to do so, Europe needs to overcome the problem of the ageing population.
Tämän aikaansaamiseksi EU:n on voitettava väestön ikääntymistä koskeva ongelma.
EnglishIt means that with the double-click, he or she will review the order correctly.
Se merkitsee sitä, että hän voi tarkastella tilausta oikein kaksoinapsautuksella.
EnglishBecause sometimes, Mr Santer, you have to lose a battle in order to win the war.
Koska joskus, arvoisa puhemies, on hävittävä jokunen taistelu sodan voittamiseksi.
EnglishMr President, I will go through the debates in the order in which they were held.
Arvoisa puhemies, etenen siinä järjestyksessä, jossa eri puheenvuorot on pidetty.
EnglishClose cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Tarvitaan epäilemättä tiivistä yhteistyötä laittoman maahanmuuton torjumiseksi.
EnglishIn order to actually join, such a candidate must meet the Copenhagen criteria.
Päästäkseen EU:n jäseneksi ehdokasvaltion tulee täyttää Kööpenhaminan kriteerit.