EN end
volume_up
{sostantivo}

1. generale

end (anche: close, death, doom, ending)
volume_up
loppu {sostantivo}
This is certainly not the end of the world and much less the end of History.
Tämä ei taatusti ole maailmanloppu ja vielä vähemmän historian loppu.
(DE) Mr President, I would like the end of this amendment to be reworded.
(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin, että tämän tarkistuksen loppu muotoillaan uudelleen.
According to him, we must put an end to the impasse of protectionism.
Hänen mukaansa on tehtävä loppu suojelupolitiikan umpikujasta.
end (anche: aim, goal, objective, target)
volume_up
päämäärä {sostantivo}
Free trade is not the end; free trade is a means to an end.
Vapaakauppa ei ole päämäärä; vapaakauppa on yksi keino saavuttaa päämäärä.
Rules are a means to an end, not an end in themselves.
Säännöt eivät ole päämäärä sinänsä vaan keino saavuttaa päämäärä.
This is not an end in itself, but is something that the industry must do in future.
Se ei ole päämäärä sinänsä, mutta kuuluu teollisuuden velvollisuuksiin tulevaisuudessa.
end (anche: aim, goal, objective, priority)
volume_up
tavoite {sostantivo}
Spending is becoming an end in itself and the measure of the programme's success.
Varojen kuluttamisesta tulee tavoite sinänsä ja todiste ohjelman onnistumisesta.
The end of the operation will depend on when the basic objective is achieved.
Operaation päättyminen riippuu siitä, milloin keskeinen tavoite saavutetaan.
The Green Group's objective is a complete end to subsidies for tobacco growing.
V-ryhmän tavoite on, että tupakanviljelyn tukeminen lakkautetaan kokonaan.
volume_up
päätös {sostantivo}
A decision will be taken at the end of December as to which definition can be used.
Käytettävästä määritelmästä tehdään päätös joulukuun lopussa.
But, at the end of the day, this is a decision for the Irish Government.
Se on kuitenkin viime kädessä Irlannin hallituksen päätös.
BBB-/Baa3) beyond the end of 2010, except in the case of asset-backed securities (ABSs).
Päätös ei koske omaisuusvakuudellisia arvopapereita.
end
volume_up
tarkoitusperä {sostantivo}

2. Sport

end
volume_up
puoli {sostantivo}
In the end, they will spend half the day writing a report about what they have done.
Loppujen lopuksi he viettäisivät puoli päivää kirjoittamassa raporttia siitä, mitä he ovat tehneet.
   – Mr President, a start may be half the battle, but it is not the be all and end all.
   – Arvoisa puhemies, aloitus saattaa olla jo puoli voittoa, mutta se ei ole kaikki kaikessa.
We have wrangled over minutes and then we end up finishing half an hour early!
Kiistelyä käytiin minuuttien ajan, ja sitten me olemme valmiita puoli tuntia ennen äänestystä!
end
volume_up
kenttäpuolisko {sostantivo}

3. formale

end (anche: death, decease, fate, grave)
volume_up
kuolema {sostantivo}
In 1918, death was the firewall that put an end to it; the virus ran out of victims.
Vuonna 1918 viruksen pysäytti kuolema, sillä virukselta loppuivat uhrit.
For most religions, death is not a tragic end but the start of a new life.
Monissa uskonnoissa kuolema ei ole murheellinen päätös vaan uuden elämän alku.
The dead lay in the courtyards and in the end stayed in their huts.
Kuolema asui pihoilla ja lopuksi jäi heidän mökkeihinsä.
end (anche: passing, demise, exit)
volume_up
poismeno {sostantivo}

Esempi di utilizzo "end" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishClaude Turmes and Bernhard Rapkay have carried out significant work to this end.
Claude Turmesin ja Bernhard Rapkayn tämänsuuntaiset ponnistelut ovat todellisia.
EnglishI consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
Mielestäni koko komission täytyy olla paikalla tämän keskustelun loppuun saakka.
EnglishHence Bonn represented an important step but is not yet the end of the process.
Täten Bonnin kokous oli merkittävät askel, vaikkei prosessi ole vielä päättynyt.
EnglishOtherwise, we shall end up with a centrally administered form of ‘eurosclerosis’.
Muutoin meille jää käteen keskitetysti hallinnoitu niin sanottu "euroskleroosi".
EnglishOf course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.
Tuemme tietysti täysin puheenjohtajavaltiota sen tätä koskevissa ponnisteluissa.
EnglishTogether, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
Yhdessä voimme tehdä lopun pitkäaikaisen köyhyyden pöyristyttävästä skandaalista.
EnglishMany of these people end up, unfortunately, in the hands of Bedouin traffickers.
Monet näistä ihmisistä päätyvät valitettavasti beduiinikaupustelijoiden käsiin.
EnglishThen we will be able to say at the end of it that you fulfilled your priorities.
Silloin voimme sen päättyessä sanoa, että saavutitte ensisijaiset tavoitteenne.
EnglishTo this end, the European Union must be firmer in its negotiations with the WTO.
Sitä varten Euroopan unionin on oltava tiukempi neuvotteluissaan WTO:n kanssa.
EnglishTo that end, CESR, the Member States and parliaments will be fully associated.
CESR, jäsenvaltiot ja parlamentit osallistuvat tähän tehtävään täysipainoisesti.
EnglishWe all hope it will now quickly end with the referendum that has been decided on.
Me kaikki toivomme sen nyt nopeasti poistuvan päätetyn kansanäänestyksen myötä.
EnglishPeople without this opportunity end up in the position of second-class citizens.
Ihmisistä, joilla ei ole tätä mahdollisuutta, tulee toisen luokan kansalaisia.
EnglishOn the whole, we have managed to end up with a fairly clear outlook on things.
Kaiken kaikkiaan olemme saaneet aikaan kohtuullisen selkeän katsauksen asioihin.
EnglishAt the other end of the scale is the law of lobbies, arrangements and favours.
Asteikon toisessa päässä ovat lobbauksen, järjestelyjen ja suosituimmuuden lait.
EnglishThis body above all should recognise that the world of imperialism is at an end.
Juuri tämän elimen olisi tunnustettava, että imperialismin aika maailmassa on ohi.
EnglishI have other things to say, but I shall return to these at the end of the debate.
Haluan vielä sanoa joitakin asioita, mutta palaan niihin käsittelyn päätteeksi.
EnglishTo this end, we in the European Union could develop a more constructive attitude.
Tämän vuoksi voisimme omaksua Euroopan unionissa hieman rakentavamman asenteen.
EnglishTo this end, I support this important report on agriculture and the food supply.
Tämän vuoksi kannatan maataloutta ja elintarviketurvaa koskevaa tärkeää mietintöä.
EnglishBecause, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
Koska se loppujen lopuksi voisi, tarpeen tullen voimatoimin, pitää oman päänsä.
EnglishI shall end, Mr President, by saying that the Europe of excellence is possible.
Arvoisa puhemies, lopuksi totean, että huippuosaamisen Eurooppa on mahdollinen.