"to enable" traduzione finlandese

EN

"to enable" in finlandese

EN to enable
volume_up
[enabled|enabled] {verbo}

1. generale

This will enable the negotiations to conclude much more quickly in the future.
Tämä mahdollistaa neuvottelujen paljon nopeamman loppuunsaattamisen tulevaisuudessa.
The accession to the European Patents Convention will enable this.
Eurooppapatenttia koskevaan yleissopimukseen liittyminen mahdollistaa tämän.
In my view, the application of the package will enable us primarily to ensure the following.
Mielestäni paketin soveltaminen mahdollistaa ensisijaisesti seuraavat asiat.
It enables potato starch producers to be offered reasonable compensation for the price reduction, and it is a decision which the current market situation also justifies.
Myös nykyinen markkinatilanne oikeuttaa tämän päätöksen.
I do not know whether the Commission has any information that has not yet been made public which enables him to state that it was an unfortunate incident and not something more serious.
En tiedä onko komissiolla jotain vielä julkistamatonta tietoa, joka oikeuttaa sen puheenjohtajan toteamaan, että kyse oli onnettomasta välikohtauksesta eikä jostakin vakavammasta.
It goes on to say that for such goods Member States 'may enable the parties to agree to a shortened period of liability', that is shorter than 2 years.
Siinä myös sanotaan, että tällaisten tavaroiden osalta jäsenvaltiot voivat valtuuttaa osapuolet sopimaan lyhennetystä takuuajasta, toisin sanoen lyhyemmästä kuin 2 vuotta.
It should enable a strengthening of cooperation in many spheres, not least political and economic.
Sen pitäisi tehdä mahdolliseksi se, että yhteistyö tiivistyy politiikassa, taloudessa ja muilla aloilla.

2. Informatica

It will enable the deployment of the publicly funded global satellite positioning system.
Siten voimme käynnistää julkisesti rahoitetun maailmanlaajuisen satelliittipaikantamisjärjestelmän.
To start the Enable Inbound Messaging Wizard, click Enable.
Voit käynnistää ohjatun saapuvien viestien käyttöönottotoiminnon valitsemalla Ota käyttöön.
To enable or disable automatic software updates from the Windows Start menu:
Automaattisten ohjelmistopäivitysten käyttöönotto tai käytöstä poisto Windowsin Käynnistä-valikossa:

Esempi di utilizzo "to enable" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt is very structured and therefore does not enable unambiguous interpretation.
Sen rakenne on hyvin tiukka, ja siksi se ei mahdollista yksiselitteistä tulkintaa.
EnglishEU 'pet passports' enable people to take their pets with them when they travel.
EU:n lemmikkieläinpassi helpottaa oman lemmikin ottamista mukaan lomamatkalle.
EnglishEnable offline files if you want to work with files that are in a network folder.
Ota offline-tiedostot käyttöön, jos haluat käsitellä verkkokansion tiedostoja.
EnglishThis would enable us to pour hundreds of billions back into European economies.
Näin voisimme palauttaa satoja miljardeja takaisin Euroopan maiden talouksiin.
EnglishWe need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.
Meidän on otettava käyttöön vaatimus merkitä liha, jotta se voidaan jäljittää.
EnglishAction must be taken to enable the various groups to live in peace side by side.
Täytyy ryhtyä toimiin, jotta eri ryhmät saataisiin elämään sovussa keskenään.
EnglishYou may not enable access to the services by unauthorized third-party applications.
Käyttäjä ei voi antaa palveluja valtuuttamattomien kolmansien osapuolen käyttöön.
EnglishYou may not enable access to the services by unauthorised third-party applications.
Käyttäjä ei voi antaa palveluja valtuuttamattomien kolmansien osapuolen käyttöön.
EnglishSound cards enable your computer to play music and sounds through your speakers.
Äänikortit mahdollistavat musiikin ja äänien toistamisen kaiuttimien kautta.
EnglishThis would enable them to set up their own business and promote entrepreneurship.
Väline antaisi heille mahdollisuuden perustaa oma yritys ja edistäisi yrittäjyyttä.
EnglishThis was the only possible way to enable the debate to proceed in an orderly manner.
Tämä oli ainoa mahdollinen keino varmistaa keskustelun asianmukainen eteneminen.
EnglishOur democracy is also strong enough to enable its expedients to be discussed openly.
Demokratiamme on myös riittävän vahva, jotta keinoista voidaan puhua avoimesti.
EnglishI think these are clear signals which enable us to move forward in a positive way.
Mielestäni nämä ovat selviä viestejä, joiden avulla pystymme etenemään myönteisesti.
EnglishIt has created essential linkages that will enable our political design to progress.
Se on luonut tärkeät yhteydet, joiden avulla poliittinen suunnittelutyö voi edetä.
EnglishThis will then enable plenary to spend more time on more important matters.
Näin täysistunnossa voidaan käyttää enemmän aikaa tärkeiden asioiden käsittelyyn.
EnglishThis will enable us to assess improvements in the Commission's control procedures.
Tällä tavoin voimme arvioida komission valvontamenettelyissä tapahtuvia parannuksia.
EnglishThey will enable the continuation of an important and useful role of this Parliament.
Ne mahdollistavat tämän parlamentin tärkeän ja hyödyllisen tehtävän jatkumisen.
EnglishWe should be talking about concrete measures that would enable us to make savings.
Pitäisi kertoa konkreettisista toimenpiteistä, joilla voimme saada säästöjä.
EnglishLet us enable them to put forward their demands and claims here in this House.
Sallikaamme heidän esittää pyyntönsä ja vaatimuksensa täällä parlamentissa.
EnglishThis cooperation will certainly enable us to obtain agreement at first reading.
Tämän yhteistyön ansiosta pääsemme varmastikin sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä.