"to emphasize" traduzione finlandese

EN

"to emphasize" in finlandese

EN

to emphasize [emphasized|emphasized] {verbo}

volume_up
1. generale
I should also like to emphasize the need to take political factors into account.
Haluan samalla korostaa poliittisten tekijöiden huomioonottamisen välttämättömyyttä.
I would like to emphasize that 18 denominations enjoy official recognition in Romania.
Haluan korostaa, että Romaniassa on 18 virallisesti tunnustettua kirkkokuntaa.
I would particularly like to emphasize some of the ELDR Group's amendments in the report.
Haluan erityisesti korostaa muutamia ELDR-ryhmän muutosehdotuksia mietinnössä.
Now, I want to emphasize that not every autistic kid is going to be a visual thinker.
Haluan painottaa, ettei jokainen autistilapsi ole visuaalinen ajattelija.
Let me emphasize four things in the Commission's proposal.
Sallikaa minun painottaa neljää asiaa komission alustuksesta.
I would like to emphasize that these are all useful proposals.
Haluan painottaa, että nämä kaikki ovat hyödyllisiä esityksiä.
2. Linguistica

Esempi di utilizzo "to emphasize" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI would like to emphasize that our delegation's decision was a unanimous one.
Minun on korostettava, että valtuuskuntamme hoiti tehtävänsä yksimielisesti.
EnglishThat is contrary to the rule of law and I have to emphasize that it is not acceptable.
Tämä on oikeusvaltion vastaista, ja minun on sanottava, että tämä ei ole hyväksyttävää.
EnglishLet me emphasize that the Commission is prepared to assume its responsibilities.
Komissio, korostan tätä erityisesti, on valmis kantamaan vastuunsa.
English(Applause) No, now and then I put in a mistake, just to emphasize how difficult it is.
(Suosionosoituksia) Silloin tällöin teen virheitä painottaakseni miten vaikeaa tämä on.
EnglishBut I must also emphasize that in principle the Commission accepts this inclusion.
Minun on kuitenkin korostettava, että periaatteessa komissio hyväksyy niiden ottamisen mukaan.
EnglishIt tends to over-emphasize the role played by the Commission and the Council.
Ehdotuksessa on taipumus ylikorostaa komission ja neuvoston roolia.
EnglishWe cannot emphasize enough that the ECB must and will be independent.
EKP: n on oltava ja se on riippumaton, mitä ei koskaan toisteta tarpeeksi.
EnglishIn the end, I emphasize the need to promote the young generation in this republic.
Lopuksi korostan tarvetta kannustaa tämän maan nuorta sukupolvea.
EnglishI emphasize the fact that these confidential data can be kept in separate registers.
Korostan sitä, että nämä luottamukselliset tiedot voidaan säilyttää erillisissä rekistereissä.
EnglishWe would emphasize that the Centre should be there to serve the research institutes.
Painotamme seurantakeskuksen palvelualttiutta tutkimuslaitoksille.
EnglishI particularly emphasize the strategic importance of the Nabucco and Constanţa-Trieste projects.
Korostan erityisesti Nabucco- ja Constanţa-Trieste-hankkeiden strategista merkitystä.
EnglishWe shall therefore vote for this text, but we would however like to emphasize an important aspect.
Me siis hyväksymme tämän tekstin korostaen kuitenkin yhtä tärkeää tekijää.
EnglishThe first thing I want to emphasize is what an important step economic and monetary union is.
Ensimmäinen käsittelee sitä tärkeää askelta, jota Euroopan talous- ja rahaliitto merkitsee.
EnglishI wish to emphasize that it does not impose new capital requirements on insurance undertakings.
Minun on korostettava, että sillä ei aseteta vakuutusyrityksille uusia pääomavaatimuksia.
EnglishI should like to emphasize the fact that these negotiations will take place over a number of stages.
Haluan muuten huomauttaa, että neuvotteluja käydään useissa eri vaiheissa.
EnglishI wish to emphasize this point, even though I have a very high regard for the principle of subsidiarity.
Korostan tätä, vaikka arvostankin toissijaisuusperiaatetta erittäin suuresti.
EnglishSecondly, we have to emphasize the fact that a general, systematic approach has to be adopted.
Toiseksi meidän on korostettava yleisen systematisoinnin tarvetta.
EnglishI want to emphasize the point made by Mrs Ewing and contradict the point made by Mr David.
Haluan kannattaa rouva Ewingin tekemää huomautusta ja vastustaa herra Davidin tekemää huomautusta.
EnglishMrs Junker said that we must emphasize sustainable development.
Rouva Junker sanoi, että meidän on korostettava kestävää kehitystä.
EnglishI would emphasize that the Commission has imposed the appropriate financial corrections.
Korostan sitä, että komissio ottaa tämän vuoksi käyttöön asianmukaiset rahoitusta koskevat korjaukset.