"distinct" traduzione finlandese

EN

"distinct" in finlandese

EN distinct
volume_up
{aggettivo}

distinct (anche: different, diverse, separate, various)
volume_up
eri {agg.}
Different regulations apply to restoring and constructing churches as distinct from mosques.
Kirkkojen ja moskeijoiden kunnostamiseen ja rakentamiseen sovelletaan eri asetuksia.
There are two distinct categories of contract agents.
Sopimussuhteiset toimihenkilöt kuuluvat kahteen eri ura-alueeseen.
Alcohol, tobacco and drugs are three distinct problems and need to be treated differently.
Alkoholi, tupakka ja huumeet ovat eri asioita. Ne tarvitsevat myös erilaista käsittelyä.
distinct (anche: abstract, detached, separate, unattached)
That is why we want the second stage as set out in Article 13(5) to be distinct and a commensurate advance.
Tästä syystä haluamme toisen vaiheen, sellaisena kuin se on 13 artiklan 5 kohdassa, olevan erillinen ja oikeassa suhteessa oleva edistys.
The scope of this directive is separate and distinct; I do not think that anyone wishes to cause untimely confusion here.
Direktiivin sovellusala on toisenlainen ja erillinen; uskoakseni kukaan ei tahdo tässä asiassa aiheuttaa ei-toivottua sekaannusta.
(RO) Europe can be split into nine distinct biogeographical regions according to similar climatic, topographical, geological and vegetation features.
(RO) Eurooppa voidaan jakaa yhdeksään erilliseen biogeografiseen alueeseen vastaavanlaisen ilmaston, topografisten, geologisten ja kasvistoa koskevien ominaispiirteiden mukaan.

Sinonimi (inglese) per "distinct":

distinct

Esempi di utilizzo "distinct" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSecondly, this regulation is a distinct improvement on what has existed to date.
Toiseksi kyseisellä asetuksella parannetaan selkeästi tähänastista käytäntöä.
EnglishIn my view, this process of reflection has resulted in two distinct approaches.
Nähdäkseni näiden pohdintojen tuloksena on noussut esiin kaksi selkeää suuntausta.
EnglishOn that occasion, demonstrating a distinct lack of charm, you declined to answer me.
Tässä yhteydessä te epämiellyttävällä tavalla kieltäydyitte vastaamasta minulle.
English(FR) We have FIFA' s clear and distinct commitment that this will happen.
(FR) Olemme saaneet FIFAlta hyvin selkeän ja tarkan tämänsuuntaisen sitoumuksen.
EnglishIt is a very comprehensive text because it contains four distinct measures.
Se on hyvin kattava teksti, sillä se käsittää neljä erillistä toimenpidettä.
EnglishThey are two totally distinct types of activity and this has to be borne in mind.
Nämä ovat kaksi täysin erillistä tointa, ja tämä täytyy pitää mielessä.
EnglishIn the discussion here in the Chamber, I have identified two distinct trends.
Olen havainnut täällä istuntosalissa käydyissä keskusteluissa kaksi erilaista suuntausta.
EnglishExcept, of course, that the budget has made a distinct shift towards us.
On tietenkin totta, että talousarviota on hilattu varsin paljon haluamaamme suuntaan.
EnglishIn its communication, the Commission makes a distinct reference to industry itself.
Komissio viittaa tiedonannossaan painokkaasti talouselämän suuntaan.
English'Human Rights' has a quite distinct meaning in the international arena.
Ihmisoikeuksilla" on kansainvälisessä yhteydessä suhteellisen yksiselitteinen sisältö.
EnglishIn fact, some of them are distinct advantages, such as the freshness of the landed fish.
Jotkin niistä ovat itse asiassa etuja, kuten purettavan saaliin tuoreus.
EnglishFishing is distinct from other means of livelihood in that fish stocks cannot be increased.
Kalastuselinkeino poikkeaa muista elinkeinoista siinä, että kalavaroja ei voi lisätä.
EnglishIt is important that NATO and the European Union remain, in reality, distinct from one another.
On tärkeää, että Nato ja Euroopan unionin säilyvät kuitenkin faktisesti erillään.
EnglishThe two are distinct issues and it is irresponsible to attempt to link them in this way.
Ne ovat kaksi erillistä asiaa, ja on vastuutonta nivoa ne tällä tavoin.
EnglishThe level of compensation is a distinct issue from the delimitation of a Less-Favoured Area.
Korvauksen taso ja epäsuotuisten alueiden rajaaminen ovat toisistaan erillisiä asioita.
EnglishOne occasionally has the distinct impression that nobody is listening to anyone else.
Toisinaan saa selkeän vaikutelman, ettei kukaan kuuntele ketään.
EnglishI would ask for this to be re-examined, for the terminology in each country is quite distinct.
Pyytäisin tarkistamaan tämän vielä kerran, sillä joka maalla on aivan omat ilmauksensa.
EnglishTurning now to the 31 amendments on LIFE+, I will divide them into four distinct blocks.
Käsittelen nyt Life+ -välinettä koskevia 31 tarkistusta jakaen ne neljään erilliseen ryhmään.
EnglishEach country has its own profile and must be regarded as distinct.
Jokaisella maalla on oma profiilinsa, ja sitä on tarkasteltava erikseen.
EnglishEurope is committed to the idea of a distinct social model based on solidarity.
Eurooppa on sitoutunut ajatukseen erillisestä sosiaalisesta mallista, joka perustuu solidaarisuuteen.