"to authorize" traduzione finlandese

EN

"to authorize" in finlandese

volume_up
author {sostantivo}

EN to authorize
volume_up
[authorized|authorized] {verbo}

Microsoft Online Services' Hosted BlackBerry service is from Microsoft and has not been authorized, sponsored, or otherwise approved by Research In Motion Limited.
Microsoft Online Services -palvelun BlackBerry-palvelun tuottaa Microsoft, eikä se ole Research In Motion Limitedin valtuuttama, rahoittama tai muuten hyväksymä palvelu.
Once the cable provider has received the data and authorizes the CableCARD, it can take up to 20 minutes for it to be fully activated.
Kun kaapeli-TV-yhtiö on saanut tiedot ja valtuuttanut CableCARD-kortin, lopullisessa valtuutuksessa voi kestää noin 20 minuuttia.
A second aim was achieved, and Mr Spencer, the Chairman of the Committee on Foreign Affairs, has expressly authorized me to say so on his behalf also.
Toinenkin seikka neuvotteluissa saavutettiin, ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Spencer on valtuuttanut minut kertomaan tämän hänen nimissään.
to authorize (anche: to allow, to clear, to licence)
to authorize (anche: to empower)

Sinonimi (inglese) per "author":

author

Esempi di utilizzo "to authorize" in Finlandese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishMrs Roth-Behrendt's report wants to authorize alternative methods only.
RothBehrendtin mietinnössä halutaan sallia ainoastaan vaihtoehtoiset menetelmät.
EnglishShould we authorize the manufacture of embryos for the purpose of experimentation?
Onko alkioiden valmistaminen koetarkoituksiin sallittua vai ei?
EnglishThis means that only the wireless devices you authorize can connect with your computer.
Tämä tarkoittaa sitä, että ainoastaan valtuuttamasi langattomat laitteet voivat muodostaa yhteyden tietokoneeseesi.
EnglishExcept as Microsoft may authorize elsewhere, non-Microsoft websites may display only the logos provided below ("Logo").
Ellei Microsoft myönnä muita oikeuksia muualla,
EnglishWe will lose this privilege if we do not authorize our adherence before the 16 November 1998, that is, in one year's time.
Jos emme valtuuta liittymistä 16. marraskuuta 1998, toisin sanoen vuoden kuluessa, menetämme tämän etuoikeuden.
EnglishIs it possible for the competent authorities in the country of shipment not to authorize the return of contaminated meat?
Onko mahdollista, että lähettäjämaiden asianomaiset viranomaiset eivät anna lupaa saastuneen lihan palauttamiseen?
EnglishI therefore support paragraph 8 of our joint motion for a resolution: the decision to authorize this maize should be reviewed.
Tuen siksi yhteisen päätöslauselmaluonnoksen 8 kohtaa: päätöstä maissin sallimisesta on mietittävä uudestaan.
EnglishThe aim of REACH is to ensure that manufacturers and importers register, classify and authorize chemicals.
REACH-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että valmistajat ja maahantuojat rekisteröivät, luokittelevat ja myöntävät luvat kemikaaleille.
EnglishMr Falconer, it is the Quaestors' responsibility to authorize displays, and I shall convey your request to them immediately.
Falconer, luvat näytteille asettamiseen kuuluvat kvestorikollegion toimivaltaan, annan kehotuksenne sille välittömästi.
EnglishIn the same way, a simple offer of a work contract would not be sufficient automatically to authorize the admission of third-country nationals.
Samaten pelkkä työsopimustarjous ei voi riittää ulkomaiden kansalaisten automaattiseen maahanpääsyyn.
EnglishIt was on that basis that we were able to authorize final payment by the French and Portuguese governments to Air France and to TAP.
Tämän perusteella me pystyimme hyväksymään Ranskan ja Portugalin hallitusten viimeiset maksut Air Francelle ja TAPille.
EnglishThe Commission asks the authorities concerned to hold a fair trial and to authorize visits by the International Red Cross.
Komissio vaatii toimivaltaisia viranomaisia aloittamaan tasavertaisen prosessin ja sallimaan kansainvälisen Punaisen Ristin käynnit alueella.
EnglishLet us never forget that the legitimacy of the president, a legitimacy which comes from the elections, does not authorize any behaviour he chooses.
Muistakaamme aina, että presidentin legitimiteetti, joka perustuu hänen valintaansa, ei oikeuta kaikkia meidän toimiamme.
EnglishThe Commission will propose that the Council authorize the Member States to introduce conditionality between direct payments and the respect of environmental provisions.
Komissio ehdottaa myös neuvostolle, että jäsenvaltiot voisivat asettaa suorien maksujen ehdoksi ympäristömääräysten noudattamisen.
EnglishThis is why the proposal to authorize the addition of vegetable fats other than cocoa butter to chocolate is unacceptable, because it undermines the integrity of the product.
Siksi ehdotus, jonka mukaan suklaaseen voitaisiin lisätä muita kasvirasvoja kuin kaakaovoita, ei ole hyväksyttävä, koska se vahingoittaa tuotteen eheyttä.
EnglishSo I would like to know if it is the intention to authorize the money so that we can get some results out of moving the elephant from one annex to another at all.
Haluan siis mielelläni saada vastauksen seuraavaan kysymykseen: aiotaanko myöntää rahoja niin, että norsukannan siirtäminen liitteestä toiseen ylipäätään voi tuottaa tuloksia?
EnglishIndeed, how is it possible to authorize incorporation of vegetable fats in a chocolate-flavoured product, at 5 % maximum, unless reliable quantitative methods of checking are available?
Todellakin, kuinka voidaan sallia kasvirasvojen sisällyttäminen suklaatuotteeseen 5 % saakka, jos ei ole olemassa luotettavia määrällisiä valvontakeinoja?
EnglishIf you're unfamiliar with troubleshooting hardware and software problems, it's probably best to rely on your local cable company technician to install and authorize the CableCARD for you.
Jos sinulla ei ole kokemusta laitteisto- ja ohjelmisto-ongelmien vianmäärityksestä, kannattaa ehkä antaa kaapeli-TV-yhtiön asentajan hoitaa CableCARD-kortin asennus ja valtuutus.
EnglishThe aspect characterizing the motion is given by article 2 of the directive being discussed today, whereby member countries can authorize the addition of vegetable fats other than cocoa butter.
Ehdotusta luonnehtiva osatekijä on annettu tänään käsiteltävän direktiivin 2 artiklassa, ja sen ansiosta jäsenvaltiot voivat sallia muidenkin kasvisrasvojen kuin kaakaovoin lisäämisen.