"inland sea" traduzione danese

EN

"inland sea" in danese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "inland sea" viene usato.

Traduzioni simili a "inland sea" in danese

land sostantivo
sea sostantivo
Danish

Esempi di utilizzo "inland sea" in Danese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishJust think: after enlargement the Baltic Sea is going to be an inland sea of the EU.
Tænk engang, f.eks. er Østersøen gennem udvidelsen ved at blive et indhav i Den Europæiske Union.
EnglishThe Baltic is an inland sea with very significant environmental problems.
Østersøen er en indsø med betragtelige miljøproblemer.
EnglishSea ports, inland ports and intermodal terminals
Søhavne, flod- og kanalhavne og intermodale terminaler
EnglishThe Baltic is an absolutely unique inland sea.
EnglishFor us, the Mediterranean Sea is an inland sea.
EnglishThe European rules must apply to all illegal discharges on inland waterways and at sea, both inside and outside of the territorial waters.
EU-reglerne skal gælde for alle ulovlige udtømninger på indre vandveje og til søs både i og uden for territorialfarvandene.
EnglishWe should not forget that the Mediterranean was once really an inland sea in Europe and only later became Europe's southern frontier.
Vi må ikke glemme, at Middelhavet tidligere var et indre europæisk farvand, som først senere har udviklet sig til at være Europas grænse mod syd.
EnglishHow do we transfer current traffic potential from the roads to more environmentally friendly modes of transport, such as the railways, inland waterways and the sea?
Hvordan overfører vi nuværende potentiel trafik fra vej til mere miljøvenlige transportmåder såsom bane, indre vandveje, søtransport?
EnglishEurope has everything to gain from the sustained economic and social development of the region on the opposite shore of the Mediterranean, Europe's inland sea.
Europa har alt at vinde ved en økonomisk og social bæredygtig udvikling og politisk stabilitet i dette område hinsides det europæiske indhav, Middelhavet.
EnglishThe objective of this report is to clarify the situation of sea ports, inland ports and airports in the overall framework of the workings of trans-European transport networks.
Målet med denne betænkning er at klarlægge situationen for ydre og indre havne og lufthavne inden for rammerne af de transeuropæiske transportnetværks funktion.
EnglishTherefore, there is nothing so important to me as this document, which seeks to help and improve Europe's sea- and inland ports, as Mr Piecyk's report outlines so well.
Derfor er der ikke noget, som er vigtigere for mig end denne betænkning, der tager sigte på at fremme og forbedre sø-, flod- og kanalhavne i Europa, sådan som det forklares så udmærket i hr.
EnglishThis is a first step, but I would observe that it is important that we should have stricter conditions for the Baltic, which is perhaps far and away the most sensitive inland sea in Europe.
Dette er første skridt, men jeg konstaterer, at det er vigtigt, at vi har strengere bestemmelser for Østersøen, som måske endda er det allermest følsomme indhav i Europa.

Impara nuove parole

English
  • inland sea

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Italiano-Spagnolo.