"I have given" traduzione danese

EN

"I have given" in danese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "I have given" viene usato.

Traduzioni simili a "I have given" in danese

I pronome
Danish
to have verbo
given aggettivo
Danish
to give verbo

Esempi di utilizzo "I have given" in Danese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn compiling the opinion of the committee, I have given two ethical positions:
Ved udarbejdelsen af udvalgets udtalelse har jeg formuleret to etiske holdninger:
EnglishI have given two reasons in a minority opinion, which appears in the report.
Dette har jeg begrundet i en mindretalsudtalelse, som fremgår af betænkningen.
EnglishPerhaps Mr Gallagher and I have given the impression that we are repeating ourselves.
Hr. Gallagher og jeg selv har måske givet indtryk af, at vi gentog hinanden.
EnglishI have given emphasis to the question of whether the EU should support the private sector.
Jeg har lagt vægt på spørgsmålet om, hvorvidt EU skal støtte den private sektor.
EnglishI have given instructions to my staff to pay close attention to this issue.
Jeg har instrueret mine medarbejdere om at være meget opmærksomme på dette spørgsmål.
EnglishI have given you a brief overview of the most important themes of the Vienna summit.
Det var så en kort oversigt over de vigtigste emner på topmødet i Wien.
EnglishI hope I have given an account of what the Commission has done about this.
Fra Kommissionens side er der ikke tale om stramninger, hvad dette angår.
EnglishAs far as I can see, I have given exhaustive answers to all those questions.
Så vidt jeg kan se, har jeg givet udtømmende svar på alle de spørgsmål.
EnglishOnly this week, I have given them six pages of recommendations on precisely that subject.
Jeg har netop i denne uge givet dem seks siders tekst med anbefalinger om netop dette.
EnglishBehold, I have given him for a witness to the people, a leader and commander to the people.
Se jeg gjorde ham til Vidne for Folkeslag til Folkefærds Fyrste og Hersker.
EnglishFor I have given you an example, that ye should do as I have done to you.
Thi jeg har givet eder et Eksempel for at ligesom jeg gjorde ved eder skulle også I gøre.
EnglishI hope, Baroness, that I have given as full an answer as possible.
Fru Ludford, jeg håber, De hermed har fået et fyldestgørende svar på Deres spørgsmål.
EnglishI have given full details of the matter in a parliamentary question.
Jeg har præsenteret detaljerede oplysninger om sagen i Europa-Parlamentets forespørgsel.
EnglishI have no information beyond what I have given as to whether such requests are being made.
Jeg har ingen yderligere oplysninger om, hvorvidt sådanne anmodninger allerede foreligger.
EnglishIn the annual report I have given an account of the activities in this field so far.
Jeg har i årsberetningen givet en fremstilling af aktiviteterne inden for dette område indtil nu.
EnglishThe answer I have given today will be confirmed in writing shortly.
Det svar, jeg har givet i dag, vil snarest blive bekræftet skriftligt.
EnglishI believe I have given you all the information available to the Commission on the subject.
Jeg mener at have givet alle de oplysninger, Kommissionen råder over med hensyn til dette emne.
EnglishI shall take note of the points that you have put forward, but I stand by the answer that I have given.
Jeg noterer mig Deres udsagn, men holder mig til det svar, jeg allerede har givet.
EnglishMr Papayannakis, I have given you all the information I have.
Jeg har givet Dem alle de oplysninger, jeg havde, hr. parlamentsmedlem.
EnglishI have given my personal impetus to this project since I began to work here.
Lige siden min tiltrædelse har jeg personligt tilskyndet ham til at fortsætte sin indsats for projektet.

Impara nuove parole

English
  • I have given

Scopri di più nel dizionario Rumeno-Italiano.